Kie­ru­nek lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka ofe­ru­je kształ­ce­nie w obsza­rze tech­ni­ki lot­ni­czej i kosmicz­nej. Stu­dia ukie­run­ko­wa­ne są na uzy­ska­nie wie­dzy i prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści w zakre­sie kon­stru­owa­nia, wytwa­rza­nia i eks­plo­ata­cji stat­ków powietrz­nych oraz obiek­tów kosmicz­nych. Dają moż­li­wość pozna­nia zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie ukła­dów kon­struk­cyj­nych, wyko­rzy­stu­ją­cych nowa­tor­skie tech­no­lo­gie i roz­wią­za­nia tech­nicz­ne opar­te o naj­no­wo­cze­śniej­sze mate­ria­ły, naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we, naj­now­szą „elek­tro­ni­kę” oraz roz­bu­do­wa­ne sys­te­my dia­gno­stycz­ne zapew­nia­ją­ce bez­pie­czeń­stwo i nie­za­wod­ność obiek­tów lata­ją­cych.

Otrzy­ma­ne wykształ­ce­nie opar­te jest na grun­tow­nej wie­dzy z obsza­ru mecha­ni­ki, mate­ria­łów i tech­no­lo­gii lot­ni­czych, pod­staw elek­tro­ni­ki, tech­ni­ki mikro­pro­ce­so­ro­wej, auto­ma­ty­ki, elek­tro­tech­ni­ki, infor­ma­ty­ki sto­so­wa­nej i zaawan­so­wa­nych tech­nik kom­pu­te­ro­wych (w tym sys­te­mów CAD/CAM/CAE – UNIGAPHICS, CFD – FLUENT, ANSYS, NASTRAN, COSMOS, MATLAB itp.).

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Lot­nic­two i Kosmo­nau­ty­ka” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z czte­rech spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • awio­ni­ka
 • samo­lo­ty i śmi­głow­ce
 • napę­dy lot­ni­cze
 • uzbro­je­nie lot­ni­cze
Specjalność: Awionika

Spe­cjal­ność obej­mu­je zagad­nie­nia zwią­za­ne z urzą­dze­nia­mi i sys­te­ma­mi mecha­tro­nicz­ny­mi zabu­do­wa­ny­mi na stat­ku powietrz­nym po to, aby zapew­nić bez­piecz­ne wyko­na­nie lotu. Nale­żą do nich mię­dzy inny­mi: przy­rzą­dy i wskaź­ni­ki obra­zo­we, sys­te­my pilo­ta­żo­wo- ‑nawi­ga­cyj­ne, sys­te­my auto­ma­tycz­ne­go ste­ro­wa­nia, ukła­dy zasi­la­nia i sys­te­my elek­tro­ener­ge­tycz­ne oraz pokła­do­we sys­te­my dia­gno­zu­ją­ce wszyst­kie sys­te­my i agre­ga­ty stat­ku powietrz­ne­go. W trak­cie stu­diów stu­den­ci zapo­zna­wa­ni są z nowo­cze­sny­mi czuj­ni­ka­mi i ukła­da­mi pomia­ro­wy­mi oraz spo­so­ba­mi ich inte­gra­cji za pomo­cą spe­cja­li­zo­wa­nych kom­pu­te­rów i ste­row­ni­ków mikro­pro­ce­so­ro­wych, wypo­sa­żo­nych w cyfro­we inter­fej­sy do wymia­ny danych. W ramach tej spe­cjal­no­ści pro­wa­dzo­ne są rów­nież zaję­cia z zakre­su współ­dzia­ła­nia pilo­ta-ope­ra­to­ra z sys­te­ma­mi pokła­do­wy­mi, ponie­waż to pilot wyda­je pole­ce­nia reali­zo­wa­ne przez auto­ma­ty, nad­zo­ru­je i koor­dy­nu­je ich pra­cę. Pod­czas wyko­ny­wa­nia pro­jek­tów stu­den­ci wyko­rzy­stu­ją współ­cze­sne narzę­dzia infor­ma­tycz­ne wspo­ma­ga­ją­ce pra­ce inży­nier­skie w obsza­rze pro­jek­to­wa­nia i symu­la­cji oraz eks­plo­ata­cji urzą­dzeń i sys­te­mów awio­nicz­nych (Altium Desi­gner, Visu­al Stu­dio, C51, MDK-ARM, MATLAB). Zdo­by­ta inter­dy­scy­pli­nar­na wie­dza z zakre­su tech­ni­ki pomia­ro­wej, elek­tro­ni­ki cyfro­wej, pro­gra­mo­wa­nia mikro­kon­tro­le­rów oraz obsłu­gi opro­gra­mo­wa­nia inży­nier­skie­go oraz naby­te umie­jęt­no­ści pra­cy w zespo­le gwa­ran­tu­ją dobre przy­go­to­wa­nie absol­wen­tów do pra­cy w sze­ro­ko rozu­mia­nym prze­my­śle lot­ni­czym i moto­ry­za­cyj­nym, bazach tech­nicz­nych linii lot­ni­czych na sta­no­wi­skach zwią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem, oce­ną sta­nu tech­nicz­ne­go, eks­plo­ata­cją urzą­dzeń i sys­te­mów awio­nicz­nych oraz urzą­dzeń mecha­tro­nicz­nych.

Specjalność: Samoloty i śmigłowce

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści uzy­sku­ją przy­go­to­wa­nie zawo­do­we w zakre­sie budo­wy oraz pro­jek­to­wa­nia stat­ków powietrz­nych, obli­czeń struk­tur nośnych, napę­dów lot­ni­czych i wypo­sa­że­nia hydro­pneu­ma­tycz­ne­go. Stu­dia przy­go­to­wu­ją rów­nież do zarzą­dza­nia i nad­zo­ro­wa­nia eks­plo­ata­cji stat­ków powietrz­nych. Przed­mio­ty spe­cja­li­stycz­ne obej­mu­ją współ­cze­sne ten­den­cje w zakre­sie kształ­to­wa­nia lot­ni­czych struk­tur meta­lo­wych i kom­po­zy­to­wych, obli­czeń wytrzy­ma­ło­ścio­wych, obli­czeń aero­dy­na­micz­nych, zmę­cze­nia kon­struk­cji oraz dia­gno­sty­ki sys­te­mów. Kształ­ce­nie wyko­rzy­stu­je nowo­cze­sną bazę labo­ra­to­ryj­ną oraz kom­pu­te­ro­we pakie­ty obli­czeń, ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia typu UNIGRAPHICS, ANSYS, NASTRAN. Uwzględ­nia rów­nież potrze­by przed­się­biorstw eks­plo­atu­ją­cych stat­ki powietrz­ne odno­śnie do wyma­gań kwa­li­fi­ka­cji per­so­ne­lu tech­nicz­ne­go okre­ślo­nych przez kra­jo­we i euro­pej­skie wła­dze lot­ni­cze (wyma­ga­nia PART-147). Sta­ran­nie opra­co­wa­ny pro­gram kształ­ce­nia i uzy­ska­na wie­dza pod­sta­wo­wa z zakre­su kom­pu­te­ro­wych sys­te­mów wspo­ma­ga­nia pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia i eks­plo­ata­cji stat­ków powietrz­nych umoż­li­wia pod­ję­cie pra­cy zawo­do­wej nie tyl­ko w prze­my­śle lot­ni­czym, lecz tak­że w innych gałę­ziach prze­my­słu o zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­giach oraz w przed­się­bior­stwach trans­por­to­wych i bazach tech­nicz­nych linii lot­ni­czych lub Sił Powietrz­nych.

Specjalność: Napędy lotnicze

Spe­cjal­ność przy­go­to­wu­je wykwa­li­fi­ko­wa­nych inży­nie­rów zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­ty­ką kon­struk­cji, tech­no­lo­gii i pro­duk­cji współ­cze­snych sil­ni­ków lot­ni­czych oraz zagad­nie­nia­mi tech­nicz­nych sys­te­mów nad­zo­ro­wa­nia pro­ce­sów ser­wi­so­wa­nia, użyt­ko­wa­nia i remon­tów takich sil­ni­ków. Sta­ran­nie dobra­ny pro­gram stu­diów oraz boga­ta i nowo­cze­sna baza labo­ra­to­ryj­na zapew­nia­ją wykształ­ce­nie odpo­wia­da­ją­ce potrze­bom i wyma­ga­niom współ­cze­sne­go prze­my­słu lot­ni­cze­go oraz innych prze­my­słów o wyso­kim nasy­ce­niu nowo­cze­sną tech­no­lo­gią. Pro­gram kształ­ce­nia w sze­ro­kim stop­niu wyko­rzy­stu­je naj­bar­dziej zawan­so­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie typu ANSYS, CFX, FLUENT, NASTRAN GAS TURBO,

COMSOL. Przy­go­to­wa­nie zawo­do­we zapew­nia absol­wen­tom tej spe­cjal­no­ści sze­ro­kie moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia w ośrod­kach nauko­wych zaj­mu­ją­cych się bada­nia­mi kon­struk­cji lot­ni­czych, w biu­rach pro­jek­to­wych, zakła­dach prze­my­słu sil­ni­ko­we­go oraz w przed­się-bior­stwach eks­plo­atu­ją­cych stat­ki powietrz­ne włącz­nie z baza­mi lot­ni­czy­mi Sił Powietrz­nych RP. Bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie z zakre­su maszyn prze­pły­wo­wych umoż­li­wia pod­ję­cie pra­cy w obsza­rze budo­wy tur­bin okrę­tów i pojaz­dów lądo­wych, siłow­ni na mor­skich plat­for­mach wiert­ni­czych, sta­cjo­nar­nych tur­bi­no­wych gene­ra­to­rów prą­du czy w tłocz­niach gazu na magi­stra­lach prze­sy­ło­wych.

Specjalność: Uzbrojenie lotnicze

Spe­cjal­ność obej­mu­je zagad­nie­nia zwią­za­ne z urzą­dze­nia­mi i sys­te­ma­mi roz­miesz­czo­ny­mi na stat­ku powietrz­nym, taki­mi jak: broń lot­ni­cza (rakie­ty kie­ro­wa­ne, rakie­ty nie­kie­ro­wa­ne, bom­by lot­ni­cze, broń arty­le­ryj­sko-strze­lec­ka, broń spe­cjal­na), urzą­dze­nia (sta­no­wi­ska bro­ni) zapew­nia­ją­ce jej trans­port i wyko­rzy­sta­nie oraz sys­te­my nie­zbęd­ne do wyko­rzy­sta­nia bojo­we­go poszcze­gól­nych rodza­jów bro­ni pokła­do­wej zgod­nie z prze­zna­cze­niem, a tak­że naziem­ne urzą­dze­nia obsłu­go­we. Uzbro­je­nie współ­cze­snych stat­ków powietrz­nych skła­da się z kil­ku wyod­ręb­nio­nych kon­struk­cyj­nie pod­sys­te­mów bro­ni, któ­re funk­cjo­nal­nie zin­te­gro­wa­ne są w jeden sys­tem uzbro­je­nia lot­ni­cze­go ste­ro­wa­ny przez pilo­ta (człon­ka zało­gi). Stu­den­ci zapo­zna­wa­ni są z roz­wią­za­nia­mi kon­struk­cyj­ny­mi i zasa­da­mi obli­cza­nia sta­no­wisk bro­ni, sys­te­ma­mi ste­ro­wa­nia (zarzą­dza­nia) bro­nią, sys­te­ma­mi nawi­ga­cyj­no- ‑celow­ni­czy­mi, sys­te­ma­mi ste­ro­wa­nia rakiet lot­ni­czych, meto­da­mi bada­nia uzbro­je­nia lot­ni­cze­go, zasa­da­mi eks­plo­ata­cji urzą­dzeń uzbro­je­nia lot­ni­cze­go ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem metod dia­gno­zo­wa­nia ich sta­nu tech­nicz­ne­go i oce­ny efek­tyw­no­ści eks­plo­ata­cji sys­te­mów uzbro­je­nia lot­ni­cze­go. Absol­wen­ci, jako spe­cja­li­ści z zakre­su mecha­ni­ki, auto­ma­ty­ki i ste­ro­wa­nia, zna­ją­cy filo­zo­fię dzia­ła­nia tego typu sys­te­mów tech­nicz­nych oraz mają­cy wszech­stron­ne przy­go­to­wa­nie do two­rze­nia i roz­wią­zy­wa­nia ich mode­li mate­ma­tycz­nych, mogą zna­leźć zatrud­nie­nie w zakła­dach pro­du­ku­ją­cych lub remon­tu­ją­cych sprzęt uzbro­je­nia lot­ni­cze­go, bazach lot­ni­czych Sił Powietrz­nych, w jed­nost­kach woj­sko­wych eks­plo­atu­ją­cych róż­ne­go typu uzbro­jo­ne stat­ki powietrz­ne.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­wen­ci kie­run­ku „Lot­nic­two i Kosmo­nau­ty­ka” mogą zna­leźć zatrud­nie­nie mię­dzy inny­mi w takich insty­tu­cjach i fir­mach jak:

 • kra­jo­wy i euro­pej­ski prze­mysł lot­ni­czy (kon­struk­cja, tech­no­lo­gia pro­duk­cji, kon­tro­la jako­ści i dia­gno­sty­ka);
 • bazy tech­nicz­ne linii lot­ni­czych i przed­się­biorstw trans­por­to­wych (pla­no­wa­nie i orga­ni­za­cja obsług tech­nicz­nych);
 • ośrod­ki badaw­cze i nauko­we zwią­za­ne z budo­wą oraz eks­plo­ata­cją stat­ków powietrz­nych i obiek­tów kosmicz­nych;
 • inne gałę­zie prze­my­słu o wyso­kim nasy­ce­niu nowo­cze­sną tech­no­lo­gią, w tym rów­nież zakła­dy zbro­je­nio­we.

Wydział Mecha­tro­ni­ki I Lot­nic­twa

wml​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wml@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 78 56

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW