Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji tech­nicz­nych, absol­went stu­diów na kie­run­ku lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka będzie posia­dał wie­dzę z obsza­ru tech­ni­ki lot­ni­czej i kosmicz­nej, umoż­li­wia­ją­cą zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją woj­sko­wych stat­ków powietrz­nych będą­cych na wypo­sa­że­niu Sił Zbroj­nych RP. Kształ­ce­nie opar­te jest na grun­tow­nej wie­dzy z obsza­ru mecha­ni­ki, aero­dy­na­mi­ki, mate­ria­łów i tech­no­lo­gii lot­ni­czych, elek­tro­tech­ni­ki, elek­tro­ni­ki i tech­ni­ki mikro­pro­ce­so­ro­wej, auto­ma­ty­ki, infor­ma­ty­ki sto­so­wa­nej i teo­rii eks­plo­ata­cji nie­zbęd­nych do pozna­nia budo­wy i zro­zu­mie­nia zasa­dy dzia­ła­nia ukła­dów, urzą­dzeń, insta­la­cji i sys­te­mów pła­tow­co­wych, napę­do­wych, awio­nicz­nych i sys­te­mów wypo­sa­że­nia spe­cjal­ne­go woj­sko­wych stat­ków powietrz­nych.

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie; trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra inży­nie­ra oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka. Stu­den­ci mogą zdo­by­wać kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

  • awio­ni­ka,
  • samo­lo­ty i śmi­głow­ce,
  • uzbro­je­nie lot­ni­cze.

Absol­wen­ci powyż­szych spe­cjal­no­ści posia­da­ją grun­tow­ne wykształ­ce­nie inży­nier­skie oraz kom­pe­ten­cje dowód­cze umoż­li­wia­ją­ce kon­ty­nu­owa­nie służ­by woj­sko­wej w jed­nost­kach woj­sko­wych lot­nic­twa Sił Zbroj­nych RP w kor­pu­sie oso­bo­wym Sił Powietrz­nych w gru­pie oso­bo­wej Inży­nie­ryj­no-lot­ni­czej.

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Wydział Mecha­tro­ni­ki I Lot­nic­twa

www​.wml​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wmt@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 78 56

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW