Logi­sty­ka to pla­no­wa­nie, racjo­na­li­zo­wa­nie trans­por­tu róż­ne­go rodza­ju dóbr, ich szyb­ka, eko­no­micz­nie efek­tyw­na dys­try­bu­cja a tak­że kon­tro­la jako­ści usług logi­stycz­nych. W świe­cie któ­ry skur­czył się do glo­bal­nej wio­ski logi­sty­ka jest pod­sta­wą wszel­kiej egzy­sten­cji ludz­kiej.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na z kie­run­kiem  „Logi­sty­ka” o pro­fi­lu ogól­no­aka­de­mic­kim pro­wa­dzo­nym na Wydzia­le Mecha­nicz­nym, zaję­ła dru­gie miej­sce i zosta­ła wyróż­nio­na w pio­nier­skim Ran­kin­gu Stu­diów Inży­nier­skich 2017, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Fun­da­cje Edu­ka­cyj­ną Per­spek­ty­wy.

Na kie­run­ku logi­sty­ka stu­den­ci posią­dą wie­dzę z zakre­su:

 1. Wie­dza ogól­na z: pod­staw nauk eko­no­micz­nych, orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia oraz umie­jęt­no­ści menedż
 2. Wie­dza pod­sta­wo­wa z: mate­ma­ty­ki i sta­ty­sty­ki inży­nier­skiej, fizy­ki, wytrzy­ma­ło­ści mate­ria­łów i mecha­ni­ki, pod­staw zarzą­dza­nia, towa­ro­znaw­stwa bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go, gra­fi­ki inży­nier­skiej, pod­staw badań ope­ra­cyj­nych, pra­wa, finan­sów i ban­ko­wo­ści, inży­nie­rii sys­te­mów i ana­li­zy sys­te­mo­wej i maszy­no­znaw­stwa.
 3. Wie­dza kie­run­ko­wa z: zarzą­dza­nia pro­duk­cją i usłu­ga­mi, pod­staw logi­sty­ki, infra­struk­tu­ry logi­stycz­nej, funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mów logi­stycz­nych w przed­się­bior­stwach, nor­ma­li­za­cji i sys­te­mów jako­ści, eko­no­mi­ki trans­por­tu, eko­lo­gi­sty­ki, pro­jek­to­wa­nia pro­ce­sów, auto­ma­ty­ki i robo­ty­ki, elek­tro­tech­ni­ki i elek­tro­ni­ki

Absol­wen­ci posia­da­ją umie­jęt­no­ści w zakre­sie:

 1. Umie­jęt­no­ści ogól­ne: posłu­gi­wa­nia się języ­kiem spe­cja­li­stycz­nym z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia, pro­jek­to­wa­nia z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych narzę­dzi obli­cze­nio­wych.
 2. Umie­jęt­no­ści pod­sta­wo­we: zasto­so­wa­nia apa­ra­tu mate­ma­tycz­ne­go do opi­su zagad­nień i pro­ce­sów logi­stycz­nych, pomia­ru pod­sta­wo­wych wiel­ko­ści fizycz­nych, ana­liz zja­wisk fizycz­nych i roz­wią­zy­wa­nia zagad­nień logi­stycz­nych w opar­ciu o pra­wa fizy­ki, roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów tech­nicz­nych w opar­ciu o pra­wa mecha­ni­ki oraz wyko­ny­wa­nia ana­liz wytrzy­ma­ło­ścio­wych ele­men­tów maszyn, zarzą­dza­nia kosz­ta­mi, finan­sa­mi oraz kapi­tał
 3. Umie­jęt­no­ści kie­run­ko­we: umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów logi­stycz­nych za pomo­cą metod i tech­nik inży­nier­skich, w tym: pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów logi­stycz­nych oraz pro­ce­sów logi­stycz­nych, zarzą­dza­nia spe­cja­li­stycz­ny­mi funk­cja­mi logi­stycz­nym oraz pro­ce­sa­mi logi­stycz­ny­mi, posłu­gi­wa­nia się sys­te­ma­mi infor­ma­tycz­ne­go wspo­ma­ga­nia zarzą­dza­nia logi­stycz­ne­go, dobo­ru per­so­ne­lu i jego szko­le­nia.

Stu­dia na kie­run­ku logi­sty­ka przy­go­to­wu­ją do pra­cy w przed­się­bior­stwach pro­duk­cyj­nych, przed­się­bior­stwach logi­stycz­nych, jed­nost­kach pro­jek­to­wych i dorad­czych zaj­mu­ją­cych się logi­sty­ką, innych jed­nost­kach gospo­dar­czych oraz admi­ni­stra­cyj­nych, w któ­rych wyma­ga­na jest wie­dza logi­stycz­na, tech­nicz­na, eko­no­micz­na i infor­ma­tycz­na oraz umie­jęt­no­ści orga­ni­za­cyj­ne. Absol­went kie­run­ku logi­sty­ka maszyn jest rów­nież przy­go­to­wa­ny do pra­cy w jed­nost­kach woj­sko­wych oraz przed­się­bior­stwach i jed­nost­kach badaw­czo – roz­wo­jo­wych pod­le­głych Mini­stro­wi Obro­ny Naro­do­wej, w cha­rak­te­rze cywil­ne­go wyż­sze­go per­so­ne­lu tech­nicz­ne­go.

Logi­sty­ka i eko­lo­gia pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych,

Logi­sty­ka w moto­ry­za­cji,

Logi­sty­ka przed­się­biorstw

Specjalność Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
 1. Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: obej­mu­je budo­wę i eks­plo­ata­cję urzą­dzeń do trans­por­tu i dys­try­bu­cji pro­duk­tów naf­to­wych, pod­sta­wy tech­no­lo­gii prze­rób­ki ropy naf­to­wej, budo­wę i eks­plo­ata­cję baz i sta­cji paliw, kon­tro­lę jako­ści pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych, ochro­nę śro­do­wi­ska w gospo­dar­ce pły­na­mi eks­plo­ata­cyj­ny­mi, prze­wóz mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych, pro­ble­my odpa­dów w logi­sty­ce, tri­bo­lo­gię i tri­bo­tech­ni­kę.
 2. Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: zna­jo­mość metod kon­tro­li jako­ści maga­zy­no­wa­nych i trans­por­to­wa­nych i trans­por­to­wa­nych paliw, ole­jów i sma­rów, orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia trans­por­tem paliw po dro­dze od pro­du­cen­ta poprzez sieć baz i skła­dów pali­wo­wych, maga­zy­nów do sta­cji paliw, zna­jo­mość budo­wy i zasad eks­plo­ata­cji urzą­dzeń tech­nicz­nych sto­so­wa­nych w logi­sty­ce pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych.
 3. Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w:
  • fir­mach zaj­mu­ją­cych się trans­por­tem i dys­try­bu­cją paliw, ole­jów, sma­rów i pły­nów spe­cjal­nych;
  • sta­cjach paliw oraz zakła­dach trans­por­tu paliw;
  • przed­się­bior­stwach trans­por­to­wych prze­cho­wu­ją­cych i użyt­ku­ją­cych pali­wa, ole­je i sma­ry;
  • jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nie pod­le­głych Mini­stro­wi Obro­ny Naro­do­wej.
Specjalność Logistyka w motoryzacji
 1. Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: obej­mu­je tech­ni­kę, orga­ni­za­cję pra­cy i zarzą­dza­nie w fir­mach zwią­za­nych z moto­ry­za­cją: pro­duk­cyj­nych, ser­wi­so­wych, trans­por­to­wych, han­dlo­wych. Zapew­nia wie­dzę z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska w moto­ry­za­cji oraz bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji środ­ków trans­por­to­wych.
 2. Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: w zakre­sie orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia logi­sty­ki w fir­mach trans­por­to­wych i usłu­go­wych zwią­za­nych z moto­ry­za­cją. Umie­jęt­ność oce­ny zagro­żeń dla bez­pie­czeń­stwa i ś Wykształ­ce­nie przy­go­to­wu­ja­ce spe­cja­li­stów na potrze­by dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się sek­to­ra moto­ry­za­cyj­ne­go.
 3. Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w:
  • przed­się­bior­stwach trans­por­to­wych;
  • sta­cjach ser­wi­so­wych i napraw­czych;
  • przed­się­bior­stwach pro­duk­cji pojaz­dów i ich zespo­łów;
  • sie­ciach sprze­da­ży samo­cho­dów i ich czę­ści;
  • insty­tu­cjach zaj­mu­ją­cych się orga­ni­za­cją ruchu dro­go­we­go;
Specjalność Logistyka przedsiębiorstw
 1. Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: obej­mu­je zarzą­dza­nie logi­sty­ką, sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych, kosz­ty logi­stycz­ne, infor­ma­tycz­ne wspo­ma­ga­nie zarzą­dza­nia logi­sty­ką, meto­dy ste­ro­wa­nia zapa­sa­mi w sys­te­mach logi­stycz­nych, eks­plo­ata­cją urzą­dzeń trans­por­tu lot­ni­cze­go i lądo­we­go, zago­spo­da­ro­wa­nie odpa­dów, utrzy­ma­nie ruchu maszyn, pra­wo w logi­sty­ce, logi­sty­ką usług, cen­tra i sie­ci logi­stycz­ne, infra­struk­tu­rą trans­por­to­wą.
 2. Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: doty­czą­ce iden­ty­fi­ka­cji pro­ce­sów logi­stycz­nych w przed­się­bior­stwie, wła­ści­we­go zarzą­dza­nia logi­sty­ką w przed­się­bior­stwie, obli­cza­nia, ana­li­zo­wa­nia i oce­ny kosz­tów logi­stycz­nych w przed­się­bior­stwie, posłu­gi­wa­nia się odpo­wied­ni­mi meto­da­mi ste­ro­wa­nia zapa­sa­mi w przed­się­bior­stwie, zasad orga­ni­za­cji trans­por­tu w przed­się­bior­stwie, zasad eks­plo­ata­cji urzą­dzeń trans­por­to­wych, wyko­rzy­sta­nia sie­ci infor­ma­tycz­nych i pra­wa w dzia­łal­no­ści logi­stycz­nej przed­się
 3. Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w:
  • przed­się­bior­stwach prze­my­sło­wych, dys­try­bu­cyj­nych i han­dlo­wych w cha­rak­te­rze spe­cja­li­stów ds. logi­sty­ki;
  • jed­nost­kach gospo­dar­czych i admi­ni­stra­cyj­nych w cha­rak­te­rze spe­cja­li­stów ds. logi­sty­ki;
  • uczel­niach, jed­nost­kach pro­jek­to­wych, badaw­czo-roz­wo­jo­wych i dorad­czych w cha­rak­te­rze pro­jek­tan­tów sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych.
Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Uda­na karie­ra zawo­do­wa w bran­ży logi­stycz­nej jest nie­zwy­kle wyma­ga­ją­ca. Potrze­ba nie­raz wie­lu poświę­ceń, dłu­gich lat nauki, by zdo­by­wać naj­wyż­sze i jed­no­cze­śnie naj­le­piej płat­ne sta­no­wi­ska. Posze­rza­nie odpo­wie­dzial­no­ści za cią­głość zaopa­trze­nia, eko­no­micz­ną efek­tyw­ność i zmniej­sza­nie ryzy­ka zwią­za­ne­go ze spe­cy­fi­ką róż­no­rod­nych łań­cu­chów dostaw, łączy się bez­po­śred­nio z roz­sze­rza­niem kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści pra­cow­ni­ka. Na koniec war­to wspo­mnieć o bar­dzo smut­nych wypad­kach zatrzy­ma­nia się karie­ry zawo­do­wej pol­skich logi­sty­ków star­sze­go poko­le­nia. Ich roz­wój czę­sto napo­ty­ka na prze­szko­dę w posta­ci bra­ku zna­jo­mo­ści języ­ków obcych. Nie mogą oni awan­so­wać i wybić się wyżej w hie­rar­chii, ze wzglę­du na nie­moż­li­wość poro­zu­mie­wa­nia się w świe­cie mię­dzy­na­ro­do­we­go biz­ne­su. Wnio­ski? z pew­no­ścią może­cie wycią­gnąć je sami.

Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej

www​.wme​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wme@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 71 00

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW