Kie­ru­nek stu­diów logi­sty­ka o pro­fi­lu prak­tycz­nym jest odpo­wie­dzią na rosną­ce zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku pra­cy na absol­wen­tów posia­da­ją­cych umie­jęt­no­ści samo­kształ­ce­nia, a tak­że dosto­so­wy­wa­nia do dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cych się wyma­gań ryn­ko­wych.

Pro­gram kształ­ce­nia dla kie­run­ku stu­diów logi­sty­ka o pro­fi­lu prak­tycz­nym jest efek­tem kon­sul­ta­cji śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go z pod­mio­ta­mi, zaj­mu­ją­cy­mi się sze­ro­ko rozu­mia­ną real­nie funk­cjo­nu­ją­cą w gospo­dar­ce naro­do­wej logi­sty­ką. Wydział Logi­sty­ki utrzy­mu­je w tym wzglę­dzie sta­łą współ­pra­cę z kil­ku­dzie­się­cio­ma przed­się­bior­stwa­mi logi­stycz­ny­mi. Pro­gram stu­diów na kie­run­ku logi­sty­ka obej­mu­je trzy gru­py zajęć (pod­sta­wo­we, kie­run­ko­we i spe­cja­li­stycz­ne) oraz prak­ty­kę zawo­do­wą w wymia­rze  sze­ściu mie­się­cy na stu­diach I stop­nia oraz trzech mie­się­cy na stu­diach II stop­nia.

Przy­kła­do­we przed­mio­ty I stop­nia: sys­te­my pro­duk­cji, cen­tra logi­stycz­ne, zarzą­dza­nie łań­cu­chem dostaw, pro­jek­to­wa­nie pro­ce­sów logi­stycz­nych, zapa­sy w sys­te­mach logi­stycz­nych.

Przy­kła­do­we przed­mio­ty II stop­nia: nego­cja­cje i tech­ni­ki zaku­po­we, usłu­gi logi­stycz­ne, ana­li­za danych w logi­sty­ce, ryzy­ko w sys­te­mach logi­stycz­nych.

Celem pro­fi­lu prak­tycz­ne­go stu­diów jest zbli­że­nie śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go, głów­nie przy­szłych absol­wen­tów do poten­cjal­nych pra­co­daw­ców. Naszym prio­ry­te­tem, jako Wydzia­łu, jest wykształ­ce­nie absol­wen­tów, posia­da­ją­cych sze­ro­kie umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne, przy uzy­ska­nej spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy teo­re­tycz­nej z zakre­su stu­dio­wa­ne­go kie­run­ku, a tym samym zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści na ryn­ku pra­cy. Moc­ną stro­ną pro­fi­lu prak­tycz­ne­go jest pro­gram opra­co­wa­ny wspól­nie z pra­co­daw­ca­mi, opie­ra­ją­cy się na reali­za­cji sze­ścio­mie­sięcz­nych na stu­diach I stop­nia oraz trzy­mie­sięcz­nych na stu­diach II stop­nia prak­tyk zawo­do­wych oraz prze­wa­ga zajęć prak­tycz­nych (ćwi­czeń, labo­ra­to­riów i semi­na­riów), nad teo­re­tycz­ny­mi (wykła­da­mi). Stu­den­ci odby­wa­ją prak­ty­ki w wybra­nych przez sie­bie zakła­dach pra­cy z któ­ry­mi Wydział Logi­sty­ki WAT ma pod­pi­sa­ne umo­wy.

Absol­went kie­run­ku logi­sty­ka posia­da wszech­stron­ną wie­dzę teo­re­tycz­ną i przy­go­to­wa­nie prak­tycz­ne do speł­nie­nia obo­wiąz­ków na sta­no­wi­skach logi­stycz­nych. Potra­fi swo­bod­nie poru­szać się w obsza­rach obej­mu­ją­cych ana­li­zo­wa­nie, pla­no­wa­nie, orga­ni­zo­wa­nie i kon­tro­lo­wa­nie dzia­łal­no­ści przed­się­bior­stwa w zakre­sie prze­pły­wów finan­so­wych, prze­pły­wów fizycz­nych surow­ców, mate­ria­łów i wyro­bów goto­wych, odpa­dów oraz prze­pły­wów infor­ma­cyj­nych. Bazu­jąc na wie­dzy eko­no­micz­nej oraz zna­jo­mo­ści funk­cjo­no­wa­nia ryn­ków wyro­bów i usług, absol­went przy­go­to­wa­ny jest do podej­mo­wa­nia decy­zji i ana­li­zo­wa­nia zja­wisk gospo­dar­czych w obsza­rze logi­sty­ki wyko­rzy­stu­jąc do tego róż­ne­go rodza­ju tech­ni­ki i narzę­dzia mate­ma­tycz­ne w tym sys­te­my infor­ma­tycz­ne. Potra­fi doko­ny­wać oce­ny sytu­acji finan­so­wej przed­się­bior­stwa bran­ży TSL (trans­port, spe­dy­cja, logi­sty­ka), iden­ty­fi­ka­cji i oce­ny pro­ble­mów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią fir­my na ryn­ku w warun­kach kon­ku­ren­cji oraz oce­ny moż­li­wo­ści funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa w gospo­dar­ce opar­tej na wie­dzy.

Absol­went jest przy­go­to­wa­ny do pra­cy m.in. w: przed­się­bior­stwach (trans­por­to­wych, spe­dy­cyj­nych, dys­try­bu­cyj­nych, maga­zy­no­wych, han­dlo­wych), cen­trach usług logi­stycz­nych, uczel­niach, jed­nost­kach (pro­jek­to­wych, badaw­czo-roz­wo­jo­wych, dorad­czych), insty­tu­cjach (rzą­do­wych i samo­rzą­do­wych) zaj­mu­ją­cych się funk­cjo­no­wa­niem bran­ży TSL.

Po ukoń­cze­niu stu­diów uzy­sku­je się tytuł zawo­do­wy w przy­pad­ku stu­diów inży­nier­skich – inży­nie­ra, stu­diów magi­ster­skich – magi­stra inży­nie­ra.

Wio­dą­cą spe­cjal­no­ścią na kie­run­ku logi­sty­ka o pro­fi­lu prak­tycz­nym jest:

Logistyka przedsiębiorstw

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: obej­mu­ją­ca zarzą­dza­nie logi­stycz­ne, zaso­ba­mi ludz­ki­mi, sys­te­ma­mi i pro­ce­sa­mi logi­stycz­ny­mi, kosz­ta­mi logi­stycz­ny­mi, infor­ma­tycz­nym wspo­ma­ga­niem zarzą­dza­nia logi­sty­ką, eko­no­mi­kę logi­sty­ki, mar­ke­ting logi­stycz­ny, pro­ble­ma­ty­kę nor­ma­li­za­cji w obsza­rze logi­sty­ki, meto­dy ste­ro­wa­nia zapa­sa­mi w sys­te­mach logi­stycz­nych, sys­te­my maga­zy­no­wa­nia, eks­plo­ata­cję urzą­dzeń trans­por­tu wod­ne­go, lot­ni­cze­go i lądo­we­go, utrzy­ma­nie ruchu maszyn, logi­sty­kę zwrot­ną, logi­sty­kę usług, logi­sty­kę miej­ską i mię­dzy­na­ro­do­wą.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: zna­jo­mość iden­ty­fi­ka­cji pro­ce­sów logi­stycz­nych w przed­się­bior­stwie i jego poszcze­gól­nych pod­sys­te­mach, pro­ce­dur zarzą­dza­nia logi­stycz­ne­go w przed­się­bior­stwie, obli­cza­nia, ana­li­zo­wa­nia i oce­ny kosz­tów logi­stycz­nych w przed­się­bior­stwie, przy­go­to­wa­nia stra­te­gii mar­ke­tin­gu logi­stycz­ne­go, posłu­gi­wa­nia się odpo­wied­ni­mi meto­da­mi ste­ro­wa­nia zapa­sa­mi w przed­się­bior­stwie, orga­ni­za­cji pro­ce­sów i funk­cjo­no­wa­nia logi­sty­ki usług i zwrot­nej, zasad orga­ni­za­cji trans­por­tu i spe­dy­cji w przed­się­bior­stwie, zasad eks­plo­ata­cji urzą­dzeń trans­por­to­wych, zasad funk­cjo­no­wa­nia logi­sty­ki miej­skiej i mię­dzy­na­ro­do­wej, wyko­rzy­sta­nia sie­ci infor­ma­tycz­nych i nor­ma­li­za­cji w dzia­łal­no­ści logi­stycz­nej przed­się­bior­stwa.

Pozo­sta­łe spe­cjal­no­ści:

Logistyka w motoryzacji

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość tech­ni­ki, orga­ni­za­cji pra­cy i zarzą­dza­nia w fir­mach zwią­za­nych z moto­ry­za­cją: pro­duk­cyj­nych, ser­wi­so­wych, trans­por­to­wych, han­dlo­wych, ochro­ny śro­do­wi­ska w moto­ry­za­cji oraz bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji środ­ków trans­por­to­wych.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne w zakre­sie orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia logi­sty­ką w fir­mach trans­por­to­wych i usłu­go­wych zwią­za­nych z moto­ry­za­cją, oce­ny zagro­żeń dla bez­pie­czeń­stwa i śro­do­wi­ska, eks­plo­ata­cji środ­ków trans­por­to­wych.

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: zna­jo­mość budo­wy i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń do trans­por­tu i dys­try­bu­cji pro­duk­tów naf­to­wych, pod­staw tech­no­lo­gii prze­rób­ki ropy naf­to­wej, budo­wy i eks­plo­ata­cji baz i sta­cji paliw, kon­tro­li jako­ści pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych, ochro­ny śro­do­wi­ska w gospo­dar­ce pły­na­mi eks­plo­ata­cyj­ny­mi, prze­wo­zu mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych, pro­ble­mów odpa­dów w logi­sty­ce, tri­bo­lo­gii i tri­bo­tech­ni­ki.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: w zakre­sie metod kon­tro­li jako­ści maga­zy­no­wa­nych i trans­por­to­wa­nych paliw, ole­jów i sma­rów; orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia trans­por­tem paliw na dro­dze od pro­du­cen­ta poprzez sieć baz i skła­dów pali­wo­wych, maga­zy­nów do sta­cji paliw; zna­jo­mość budo­wy i zasad eks­plo­ata­cji urzą­dzeń tech­nicz­nych sto­so­wa­nych w logi­sty­ce pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych.

Spe­cjal­ność na stu­diach dru­gie­go stop­nia:

Logistyka w przedsiębiorstwie

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: obej­mu­je ety­kę zawo­du logi­sty­ka, meto­dy ilo­ścio­we w logi­sty­ce, sys­te­my logi­stycz­ne, oce­nę sys­te­mów logi­stycz­nych, opro­gra­mo­wa­nie sto­so­wa­ne w logi­sty­ce, opro­gra­mo­wa­nie w trans­por­cie i spe­dy­cji, orga­ni­za­cję logi­sty­ki w przed­się­bior­stwie, con­trol­ling ope­ra­cyj­ny czy ryzy­ko w logi­sty­ce. Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne doty­czą oce­ny pro­ce­sów logi­stycz­nych w przed­się­bior­stwie, two­rze­nia nowe­go poten­cja­łu logi­stycz­ne­go przed­się­biorstw i innych orga­ni­za­cji, uspraw­nia­nia pro­ce­su zarzą­dza­nia logi­stycz­ne­go w przed­się­bior­stwach, zdol­no­ści do okre­śla­nia moż­li­wo­ści mody­fi­ka­cji lub wpro­wa­dza­nia nowych stra­te­gii logi­stycz­nych zmie­rza­ją­cych do popra­wy kon­ku­ren­cyj­no­ści kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej pod­mio­tów gospo­dar­czych, oce­ny ryzy­ka reali­za­cji pro­ce­sów logi­stycz­nych, zasto­so­wa­nia w prak­ty­ce opro­gra­mo­wa­nia użyt­ko­we­go.

Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy na kie­row­ni­czych sta­no­wi­skach, o pro­fi­lu inży­nier­skim i mena­dżer­skim w:

 • przed­się­bior­stwach prze­my­sło­wych, dys­try­bu­cyj­nych i han­dlo­wych w cha­rak­te­rze spe­cja­li­stów ds. logi­sty­ki;
 • jed­nost­kach gospo­dar­czych i admi­ni­stra­cyj­nych w cha­rak­te­rze spe­cja­li­stów ds. logi­sty­ki;
 • uczel­niach, jed­nost­kach pro­jek­to­wych, badaw­czo-roz­wo­jo­wych i dorad­czych w cha­rak­te­rze pro­jek­tan­tów sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych
Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Logi­sty­ka jest jed­nym z naj­pręż­niej roz­wi­ja­ją­cych się obsza­rów gospo­dar­ki. Zapo­trze­bo­wa­nie na spe­cja­li­stów wciąż wzra­sta. Zatrud­nie­nie w sek­to­rze logi­sty­ki jest atrak­cyj­ne przede wszyst­kim pod wzglę­dem finan­so­wym. Klu­czem do karie­ry
w logi­sty­ce jest spe­cja­li­stycz­ne wykształ­ce­nie oraz przede wszyst­kim prak­ty­ka, któ­re dają moż­li­wość zdo­by­cia dobrej pra­cy.

Kie­ru­nek zwią­za­ny jest wła­ści­wie z każ­dą dzie­dzi­ną gospo­dar­ki, szcze­gól­nie tam gdzie nastę­pu­je prze­pływ wyro­bów i usług. Absol­went przy­go­to­wa­ny jest do pra­cy głów­nie w przed­się­bior­stwach prze­my­sło­wych, dys­try­bu­cyj­nych i han­dlo­wych, jed­nost­kach gospo­dar­czych i admi­ni­stra­cyj­nych w cha­rak­te­rze spe­cja­li­sty ds. logi­sty­ki; uczel­niach, jed­nost­kach pro­jek­to­wych, badaw­czo-roz­wo­jo­wych i dorad­czych w cha­rak­te­rze pro­jek­tan­ta sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych.

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­styk i Zarzą­dza­nia

wlo​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wlo@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 79 51

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW