Celem jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich na kie­run­ku LOGISTYKA EKONOMICZNA o pro­fi­lu prak­tycz­nym jest:

  • uzy­ska­nie przez absol­wen­tów inter­dy­scy­pli­nar­nej wie­dzy z dzie­dzi­ny nauk spo­łecz­nych, czy­li nauk two­rzą­cych fun­da­ment dla współ­cze­snej logi­sty­ki eko­no­micz­nej;
  • przy­go­to­wa­nie absol­wen­tów do wła­ści­we­go ana­li­zo­wa­nia przy­czyn i prze­bie­gu kon­kret­nych pro­ce­sów i zja­wisk w obsza­rze eko­no­micz­no-finan­so­wym resor­tu obro­ny naro­do­wej oraz zaspo­ko­je­nia potrzeb logi­stycz­nych jed­no­stek i insty­tu­cji woj­sko­wych z uwzględ­nie­niem wyko­ny­wa­nia zadań w kra­ju jak i poza jego gra­ni­ca­mi;
  • naby­cie przez absol­wen­tów umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­nia pod­sta­wo­wej wie­dzy teo­re­tycz­nej i uzy­ska­nych w cza­sie prak­tyk umie­jęt­no­ści do for­mu­ło­wa­nia i ana­li­zy pro­ble­mów eko­no­micz­no-finan­so­wych oraz zabez­pie­cze­nia logi­stycz­ne­go w jed­nost­kach i insty­tu­cjach woj­sko­wych reali­zu­ją­cych zada­nia w cza­sie poko­ju, kry­zy­su i ewen­tu­al­nej woj­ny w uwa­run­ko­wa­niach XXI wie­ku.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie. Trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra  oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka.

Wię­cej infor­ma­cji…

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

wlo​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wlo@​wat.​edu.​pl

tel. 261 83 75 91

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW