Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

Absol­wen­ci kie­run­ku LOGISTYKA posia­da­ją wie­dzę z zakre­su funk­cjo­no­wa­nia nowo­cze­snych sys­te­mów logi­stycz­nych i pod­staw nauk eko­no­micz­nych, orga­ni­za­cji zarzą­dza­nia. Posia­da­ją umie­jęt­no­ści mene­dżer­skie, umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów logi­stycz­nych za pomo­cą metod i tech­nik inży­nier­skich, w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów logi­stycz­nych oraz pro­ce­sów logi­stycz­nych. Umie­ją zarzą­dzać spe­cja­li­stycz­ny­mi funk­cja­mi i pro­ce­sa­mi logi­stycz­ny­mi a tak­że kosz­ta­mi, finan­sa­mi, dobo­rem per­so­ne­lu i jego szko­le­niem. Posłu­gu­ją się sys­te­ma­mi infor­ma­tycz­ne­go wspo­ma­ga­nia zarzą­dza­nia logi­stycz­ne­go. Jako absol­wen­ci mogą bez­po­śred­nio pra­co­wać na sta­no­wi­skach w przy­pad­ku któ­rych wyma­ga­na jest wie­dza logi­stycz­na, tech­nicz­na, eko­no­micz­na i infor­ma­tycz­na oraz umie­jęt­no­ści orga­ni­za­cyj­ne.

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie; trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra inży­nie­ra oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka. Stu­den­ci stu­diów woj­sko­wych na kie­run­ku logi­sty­ka, mogą zdo­by­wać w WAT kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w spe­cjal­no­ści logi­sty­ka woj­sko­wa.

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

wlo​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wlo@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 75 91

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW