Stu­dia na kie­run­ku „kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo” przy­go­to­wu­ją spe­cja­li­stów w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji, przy­go­to­wa­nych do samo­dziel­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów z zakre­su pro­jek­to­wa­nia, orga­ni­za­cji i eks­plo­ata­cji sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji oraz bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, dzia­ła­ją­cych w róż­nych śro­do­wi­skach. Przy­go­to­wu­ją do pra­cy w zespo­łach inter­dy­scy­pli­nar­nych roz­wią­zu­ją­cych zagad­nie­nia zwią­za­ne z zarzą­dza­niem ryzy­kiem, iden­ty­fi­ka­cją i pro­gno­zo­wa­niem zagro­żeń bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji (w orga­ni­za­cji, insty­tu­cji). Absol­wen­ci mogą podej­mo­wać pra­cę w jed­nost­kach zaj­mu­ją­cych się bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji, w tym w Naro­do­wym cen­trum Kryp­to­lo­gii, w admi­ni­stra­cji publicz­nej ukie­run­ko­wa­nej na służ­by publicz­ne odpo­wie­dzial­ne za bez­pie­czeń­stwo, a tak­że w sek­to­rze gospo­dar­czym.

Kie­ru­nek stu­diów tech­nicz­nych, w ramach, któ­re­go pro­wa­dzo­ne są stu­dia sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne I stop­nia (inży­nier­skie). Absol­wen­ci uzy­sku­ją dyplom ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych na kie­run­ku „kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo” w zakre­sie wybra­nej spe­cjal­no­ści i tytuł zawo­do­wy inży­nie­ra (po stu­diach I stop­nia).

W dobie powszech­nej infor­ma­ty­za­cji spo­łe­czeń­stwa i poja­wia­nia się zagro­żeń w tej sfe­rze zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa użyt­kow­ni­kom sie­ci tele­in­for­ma­tycz­nych sta­je się wyjąt­ko­wo waż­nym zagad­nie­niem. Pro­blem han­dlu elek­tro­nicz­ne­go, pro­wa­dze­nie ban­ko­wo­ści inter­ne­to­wej, wszel­kie­go typu fora inter­ne­to­we, ist­nie­nie kryp­to­wa­lut, poja­wie­nie się moż­li­wo­ści gło­so­wa­nia elek­tro­nicz­ne­go, moż­li­wo­ści reali­za­cji obli­czeń na kom­pu­te­rach spo­łecz­no­ści inter­nau­tów i wie­le innych zagad­nień wyma­ga sto­so­wa­nia metod kryp­to­gra­ficz­nych dla zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa reali­zo­wa­nych ope­ra­cji lub pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia. Nowy kie­ru­nek stu­diów daje absol­wen­tom umie­jęt­ność utrzy­my­wa­nia bez­piecz­ne­go funk­cjo­no­wa­nia i pra­wi­dło­we­go eks­plo­ato­wa­nia plat­form zabez­pie­czeń cyber­ne­tycz­nych

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Kryp­to­lo­gia i Cyber­bez­pie­czeń­stwo” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z trzech spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

Specjalność: Cyberobrona

Absol­went posia­da zaawan­so­wa­ną wie­dzę z zakre­su infor­ma­ty­ki, a tak­że ogól­ną wie­dzę z zakre­su inży­nie­rii bez­pie­czeń­stwa, w tym z obsza­ru bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tech­nicz­nych two­rzą­cych Kry­tycz­ną Infra­struk­tu­rę Pań­stwa (KIP). Kształ­ce­nie obej­mu­je m.in. tema­ty­kę inży­nie­rii sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji, budo­wy sys­te­mów ochro­ny infor­ma­cji, cyber­bez­pie­czeń­stwa, zagro­żeń w cyber­prze­strze­ni oraz metod sku­tecz­ne­go prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom. Absol­went zna głów­ne zależ­no­ści pomię­dzy pod­mio­ta­mi i przed­mio­ta­mi bez­pie­czeń­stwa oraz ich oto­cze­niem.

Specjalność: Bezpieczeństwo informacyjne

Absol­went jest spe­cja­li­stą z zakre­su inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia, pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów infor­ma­tycz­nych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem meto­dyk i tech­no­lo­gii zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów infor­ma­cji. Posia­da umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia metod ilo­ścio­wych do oce­ny ryzy­ka w bez­pie­czeń­stwie infor­ma­cji. Posia­da ogól­ną wie­dzę z zakre­su nauk mate­ma­tycz­nych oraz inży­nie­rii bez­pie­czeń­stwa, w tym z obsza­ru bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tech­nicz­nych two­rzą­cych Kry­tycz­ną Infra­struk­tu­rę Pań­stwa (KIP). Ma wie­dzę m.in. z zakre­su budo­wy sys­te­mów zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji, sys­te­mów ochro­ny infor­ma­cji, zagro­żeń w cyber­prze­strze­ni oraz metod sku­tecz­ne­go prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom.

Specjalność: Systemy kryptograficzne

Absol­went posia­da zaawan­so­wa­ną wie­dzę z zakre­su infor­ma­ty­ki, a tak­że ogól­ną wie­dzę z zakre­su nauk mate­ma­tycz­nych oraz inży­nie­rii bez­pie­czeń­stwa, w tym z obsza­ru bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tech­nicz­nych Kształ­ce­nie obej­mu­je m.in. tema­ty­kę z zakre­su inży­nie­rii sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji, budo­wy sys­te­mów ochro­ny infor­ma­cji, bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów infor­ma­tycz­nych.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) lub infor­ma­ty­ka – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Celem głów­nym kie­run­ku stu­diów jest for­mo­wa­nie nowej kadry dla insty­tu­cji pań­stwo­wych, ale rów­nież dla gospo­dar­ki naro­do­wej. Sza­cu­je się rów­nież, że woj­sko co roku będzie potrze­bo­wać oko­ło 50 spe­cja­li­stów w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa. Na nowym kie­run­ku kształ­cić się będą spe­cja­li­ści od kryp­to­gra­fii, bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych i cyber­bez­pie­czeń­stwa. Absol­wen­ci WAT będą mogli zna­leźć pra­cę w woj­sku, w tym tak­że w Naro­do­wym Cen­trum Kryp­to­lo­gii.
Absol­went spe­cjal­no­ści „cybe­ro­bro­na” jest przy­go­to­wa­ny do pra­cy w admi­ni­stra­cji i sek­to­rze gospo­dar­czym w struk­tu­rach odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo pań­stwa, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie efek­tyw­ne­go uczest­ni­cze­nia w pro­jek­to­wa­niu sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji oraz ana­li­zach i oce­nach cyber­bez­pie­czeń­stwa i ryzy­ka, kon­tro­li prze­strze­ga­nia prze­pi­sów, warun­ków pra­cy i stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa.
Absol­went spe­cjal­no­ści „sys­te­my kryp­to­gra­ficz­ne” jest przy­go­to­wa­ny do pra­cy w struk­tu­rach odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo pań­stwa, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie efek­tyw­ne­go uczest­ni­cze­nia w pro­jek­to­wa­niu sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji oraz ana­li­zach i oce­nach bez­pie­czeń­stwa i ryzy­ka.

Wydział Cyber­ne­ty­ki

wcy​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wcy@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 70 65

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW