Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

Stu­dia na kie­run­ku kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo przy­go­to­wu­ją spe­cja­li­stów w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji, przy­go­to­wa­nych do samo­dziel­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów z zakre­su pro­jek­to­wa­nia, orga­ni­za­cji i eks­plo­ata­cji sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji oraz bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, dzia­ła­ją­cych w róż­nych śro­do­wi­skach. Przy­go­to­wu­ją do pra­cy w zespo­łach inter­dy­scy­pli­nar­nych roz­wią­zu­ją­cych zagad­nie­nia zwią­za­ne z zarzą­dza­niem ryzy­kiem, iden­ty­fi­ka­cją i pro­gno­zo­wa­niem zagro­żeń bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji.

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie; trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra inży­nie­ra oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka. W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Kryp­to­lo­gia i Cyber­bez­pie­czeń­stwo” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z trzech spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

Specjalność: Cyberobrona

Absol­went posia­da zaawan­so­wa­ną wie­dzę z zakre­su infor­ma­ty­ki, a tak­że ogól­ną wie­dzę z zakre­su inży­nie­rii bez­pie­czeń­stwa, w tym z obsza­ru bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tech­nicz­nych two­rzą­cych Kry­tycz­ną Infra­struk­tu­rę Pań­stwa (KIP). Kształ­ce­nie obej­mu­je m.in. tema­ty­kę inży­nie­rii sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji, budo­wy sys­te­mów ochro­ny infor­ma­cji, cyber­bez­pie­czeń­stwa, zagro­żeń w cyber­prze­strze­ni oraz metod sku­tecz­ne­go prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom. Absol­went zna głów­ne zależ­no­ści pomię­dzy pod­mio­ta­mi i przed­mio­ta­mi bez­pie­czeń­stwa oraz ich oto­cze­niem.

Specjalność: Bezpieczeństwo informacyjne

Absol­went jest spe­cja­li­stą z zakre­su inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia, pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów infor­ma­tycz­nych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem meto­dyk i tech­no­lo­gii zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów infor­ma­cji. Posia­da umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia metod ilo­ścio­wych do oce­ny ryzy­ka w bez­pie­czeń­stwie infor­ma­cji. Posia­da ogól­ną wie­dzę z zakre­su nauk mate­ma­tycz­nych oraz inży­nie­rii bez­pie­czeń­stwa, w tym z obsza­ru bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tech­nicz­nych two­rzą­cych Kry­tycz­ną Infra­struk­tu­rę Pań­stwa (KIP). Ma wie­dzę m.in. z zakre­su budo­wy sys­te­mów zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji, sys­te­mów ochro­ny infor­ma­cji, zagro­żeń w cyber­prze­strze­ni oraz metod sku­tecz­ne­go prze­ciw­dzia­ła­nia tym zagro­że­niom.

Specjalność: Systemy kryptograficzne

Absol­went posia­da zaawan­so­wa­ną wie­dzę z zakre­su infor­ma­ty­ki, a tak­że ogól­ną wie­dzę z zakre­su nauk mate­ma­tycz­nych oraz inży­nie­rii bez­pie­czeń­stwa, w tym z obsza­ru bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów tech­nicz­nych Kształ­ce­nie obej­mu­je m.in. tema­ty­kę z zakre­su inży­nie­rii sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji, budo­wy sys­te­mów ochro­ny infor­ma­cji, bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów infor­ma­tycz­nych.

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia służ­by woj­sko­wej.

Wydział Cyber­ne­ty­ki

wcy​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wcy@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 70 65

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW