Absol­wen­ci kie­run­ku Inży­nie­ria sys­te­mów bez­za­ło­go­wych są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w inter­dy­scy­pli­nar­nych zespo­łach roz­wią­zu­ją­cych pro­ble­my z zakre­su: pro­gra­mo­wa­nia sys­te­mów ste­ro­wa­nia robo­tów, auto­no­micz­nych pojaz­dów i plat­form lata­ją­cych, pro­jek­to­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia inter­fej­sów HMI, mode­lo­wa­nia i pro­wa­dze­nia symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych popraw­no­ści dzia­ła­nia ukła­dów auto­ma­tycz­nych i zro­bo­ty­zo­wa­nych

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Inży­nie­ria sys­te­mów bez­za­ło­go­wych” ofe­ru­je się moż­li­wość reali­zo­wa­nia jed­nej z dwóch ście­żek kształ­ce­nia, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

Pro­jek­to­wa­nie robo­tów i sys­te­mów auto­no­micz­nych pojaz­dów

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści posia­da­ją m.in.: umie­jęt­no­ści pro­jek­to­wa­nia, budo­wy oraz pro­gra­mo­wa­nia sys­te­mów ste­ro­wa­nia robo­tów oraz pojaz­dów auto­no­micz­nych, obsłu­gi sys­te­mów nawi­ga­cji i odo­me­trii, umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­nia nowo­cze­snych narzę­dzi kom­pu­te­ro­wych w pro­ce­sie pro­jek­to­wa­nia robo­tów i sys­te­mów ste­ro­wa­nia pojaz­dów auto­no­micz­nych, pro­jek­to­wa­nia i kształ­to­wa­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we­go struk­tur nośnych robo­tów i ich osprzę­tu robo­cze­go oraz pro­jek­to­wa­nia ukła­dów napę­do­wych robo­tów.

Inży­nie­ria bez­za­ło­go­wych plat­form lata­ją­cych

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści posia­da­ją m.in.:  umie­jęt­no­ści pro­jek­to­wa­nia, budo­wy oraz pro­gra­mo­wa­nia spe­cja­li­zo­wa­nych sys­te­mów pokła­do­wych auto­no­micz­nych plat­form lata­ją­cych, zdol­no­ści w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, obsłu­gi­wa­nia sys­te­mów nawi­ga­cji i ste­ro­wa­nia dro­nów oraz orga­ni­zo­wa­nia i zarzą­dza­nia sys­te­ma­mi obsłu­go­wy­mi bez­za­ło­go­wych plat­form lata­ją­cych.

Absol­wen­ci zdo­bę­dą wie­dzę i umie­jęt­no­ści z zakre­su sys­te­mów ste­ro­wa­nia, sen­so­ry­ki, ukła­dów wyko­naw­czych, ele­men­tów zro­bo­ty­zo­wa­nych, sys­te­mów wizyj­nych sto­so­wa­nych w plat­for­mach lata­ją­cych oraz w urzą­dze­niach naziem­nych.

 

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wyni­ki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych prze­pi­sa­ne ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

  • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
  • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
  • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
  • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

 

Stu­dia przy­go­to­wu­ją do pra­cy m.in. w: przed­się­bior­stwach zaj­mu­ją­cych się pro­gra­mo­wa­niem maszyn i urzą­dzeń, w fir­mach roz­wi­ja­ją­cych sys­te­my nawi­ga­cji, pozy­cjo­no­wa­nia robo­tów i ele­men­tów wyko­naw­czych, w przed­się­bior­stwach zwią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem, budo­wą robo­tów i dro­nów oraz spe­cja­li­zo­wa­nych sys­te­mów auto­no­micz­nych.

 

Wydział Mecha­tro­ni­ki I Lot­nic­twa

wml​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wml@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 78 56

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW