Inży­nie­ria Mate­ria­ło­wa jest dzie­dzi­ną nauki i tech­ni­ki, wyróż­nia­ją­cą się inter­dy­scy­pli­nar­nym cha­rak­te­rem.

Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa jest nauką o struk­tu­rze, wła­sno­ściach i tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia mate­ria­łów. Spo­śród innych dzie­dzin nauki inży­nie­rię mate­ria­ło­wą wyróż­nia inter­dy­scy­pli­nar­ny cha­rak­ter, łączy ze sobą fizy­kę i che­mię, mecha­ni­kę i elek­tro­ni­kę, bio­lo­gię i medy­cy­nę. Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa sta­no­wi pod­sta­wę nowo­cze­sne­go prze­my­słu. Jest kie­run­kiem stu­diów kształ­cą­cym w zakre­sie świa­do­me­go pro­jek­to­wa­nia mate­ria­łów w celu nada­nia im wła­ści­wo­ści jakie są potrzeb­ne w danym zasto­so­wa­niu. Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa jest jed­ną z naj­pręż­niej roz­wi­ja­ją­cych się dzie­dzin nauki i tech­ni­ki. Spo­wo­do­wa­ne jest to tym, że roz­wój cywi­li­za­cji tech­nicz­nej zale­ży w coraz więk­szym stop­niu od roz­wo­ju mate­ria­łów. Swój dyna­micz­ny roz­wój inży­nie­ria mate­ria­ło­wa zawdzię­cza wyko­rzy­sty­wa­niu metod kom­pu­te­ro­wych oraz nowo­cze­snych tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych. Umoż­li­wia, przy wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­snych narzę­dzi, zasto­so­wa­nie sze­re­gu tech­no­lo­gii, któ­re pozwa­la­ją w chwi­li obec­nej na two­rze­nie dowol­nych mate­ria­łów, czy­niąc je uży­tecz­ny­mi dla ludzi, jak np. bio­ma­te­ria­łów pro­jek­to­wa­nych i wytwa­rza­nych do bez­po­śred­nich zasto­so­wań w orga­ni­zmach żywych..

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Che­mia” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z czte­rech spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • mate­ria­ły kon­struk­cyj­ne
 • mate­ria­ły funk­cjo­nal­ne,
 • nowe mate­ria­ły i tech­no­lo­gie
Specjalność materiały konstrukcyjne

Obej­mu­je wie­dzę o two­rzy­wach meta­lo­wych i nie­me­ta­lo­wych sto­so­wa­nych we współ­cze­snej tech­ni­ce ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem budo­wy maszyn.

Absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w cha­rak­te­rze tech­no­lo­gów oraz koor­dy­na­to­rów prac zespo­ło­wych zwią­za­nych z dobo­rem lub pro­jek­to­wa­niem mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych, nad­zo­rem prze­bie­gu zło­żo­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, a tak­że kon­sul­tan­tów mate­ria­ło­wych przy pro­jek­to­wa­niu zło­żo­nych maszyn i urzą­dzeń oraz ich dia­gno­sty­ce w kom­plek­so­wych warun­kach eks­plo­ata­cji. Ponad­to absol­wen­ci tej spe­cjal­no­ści są przy­go­to­wa­ni do pro­wa­dze­nia badań mate­ria­ło­wych w labo­ra­to­riach prze­my­sło­wych oraz nauko­wo-badaw­czych.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­went po kie­run­ku Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa może być zatrud­nio­ny biu­rach pro­jek­to­wych i dorad­czych, dzia­łach pro­duk­cji wytwa­rza­ją­cych mate­ria­ły, zakła­dach prze­my­sło­wych, przed­się­bior­stwach prze­my­sło­wych, wytwa­rza­ją­cych, prze­twa­rza­ją­cych lub sto­su­ją­cych mate­ria­ły inży­nier­skie, insty­tu­cjach nauko­wo-badaw­czych, insty­tu­cjach zaj­mu­ją­cych się porad­nic­twem i upo­wszech­nia­niem wie­dzy z zakre­su inży­nie­rii mate­ria­ło­wej oraz kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia w tech­ni­ce.

 

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

www​.wtc​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wtc@​wat.​edu.​pl

Tel. 48 261 83 94 50

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW