Inży­nie­ria Kosmicz­na i Sate­li­tar­na to nowy kie­ru­nek stu­diów pierw­sze­go stop­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­go­to­wu­ją­cy absol­wen­tów do pra­cy w dzie­dzi­nie inno­wa­cyj­nych tech­nik kosmicz­nych i sate­li­tar­nych. Spe­cja­li­ści z róż­nych dzie­dzin zapew­nia­ją wyso­ki poziom nauki oraz cie­ka­wie pro­wa­dzo­ne zaję­cia w opar­ciu o nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­ne labo­ra­to­ria. Stu­dia trwa­ją sie­dem seme­strów (3,5 roku). Absol­wen­ci otrzy­mu­ją dyplom ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych pierw­sze­go stop­nia na kie­run­ku inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na oraz tytuł zawo­do­wy inży­nie­ra.

Kie­ru­nek powstał w odpo­wie­dzi na zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku pra­cy na wyso­ko kwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów posia­da­ją­cych wie­dzę i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, testo­wa­nia i roz­wo­ju sys­te­mów elek­tro­nicz­nych, opto­elek­tro­nicz­nych i mecha­tro­nicz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w tech­ni­ce kosmicz­nej oraz pod­sta­wy pla­no­wa­nia i nad­zo­ro­wa­nia orbi­tal­nych misji kosmicz­nych obej­mu­ją­ce meto­dy ana­li­zy i inter­pre­ta­cji pozy­ska­nych danych obser­wa­cyj­nych.

Sek­tor kosmicz­ny to jeden z naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych i zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie obsza­rów, któ­ry ma coraz więk­sze zna­cze­nie dla gospo­dar­ki euro­pej­skiej i świa­to­wej. Apli­ka­cje opar­te na tech­no­lo­giach kosmicz­nych i tech­ni­kach sate­li­tar­nych znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w wie­lu dzie­dzi­nach życia gospo­dar­cze­go i spo­łecz­ne­go. Licz­ba pro­duk­tów i usług w zakre­sie obser­wa­cji Zie­mi, nawi­ga­cji oraz tele­ko­mu­ni­ka­cji z wyko­rzy­sta­niem sztucz­nych sate­li­tów Zie­mi zwięk­sza się lawi­no­wo. Przy­stą­pie­nie Pol­ski do Euro­pej­skiej Agen­cji Kosmicz­nej (Euro­pe­an Spa­ce Agen­cy, ESA) umoż­li­wia włą­cze­nie pol­skich przed­się­biorstw i insty­tu­cji nauko­wo-badaw­czych do tego inno­wa­cyj­ne­go nur­tu euro­pej­skie­go stwa­rza­jąc szan­sę inten­sy­fi­ka­cji ich zaan­ga­żo­wa­nia i roz­wo­ju. Kra­jo­wy Plan Roz­wo­ju Sek­to­ra Kosmicz­ne­go zakła­da budo­wę pol­skich sate­li­tów obser­wa­cyj­nych, któ­re będą zaspo­ka­jać zarów­no potrze­by Woj­ska Pol­skie­go jaki i innych pod­mio­tów gospo­dar­ki naro­do­wej. Ponie­waż do reali­za­cji tego pla­nu potrzeb­na jest duża licz­ba dobrze wykształ­co­nych inży­nie­rów Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na posta­no­wi­ła uru­cho­mić kształ­ce­nie na kie­run­ku Inży­nie­ria Kosmicz­na i Sate­li­tar­na.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

  • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
  • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
  • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
  • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych.

Stu­dia na kie­run­ku Inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na przy­go­to­wu­ją absol­wen­ta do pra­cy w:

  • przed­się­bior­stwach reali­zu­ją­cych przed­się­wzię­cia zwią­za­ne z pro­jek­to­wa­niem, budo­wą i użyt­ko­wa­niem ele­men­tów skła­do­wych urzą­dzeń sate­li­tar­nych;
  • insty­tu­tach badaw­czo-roz­wo­jo­wych pro­wa­dzą­cych pra­ce nauko­wo-badaw­cze zwią­za­ne z eks­plo­ra­cją kosmo­su;
  • uczel­niach publicz­nych i pry­wat­nych kształ­cą­cych spe­cja­li­stów w zakre­sie tech­no­lo­gii kosmicz­nych i sate­li­tar­nych.

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki

www​.ioe​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​ioe@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 72 13

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW