Stu­dia dla stu­den­tów cywil­nych (bez zobo­wią­zań wobec MON).

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia (inży­nier­skie) – 7 seme­strów.

Stu­dia dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skie) – 3 seme­stry.

W pro­gra­mie stu­diów znaj­du­ją się zagad­nie­nia zwią­za­ne z inży­nie­rią lądo­wą, geo­de­zją i kar­to­gra­fią, archi­tek­tu­rą i urba­ni­sty­ką, infor­ma­ty­ką oraz geo­gra­fią. Stu­den­ci zdo­by­wa­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści z zakre­su pozy­ski­wa­nia i prze­twa­rza­nia geo­da­nych  tele­de­tek­cyj­nych i foto­gra­me­trycz­nych), któ­re wyko­rzy­sty­wa­ne są w Bazach Danych Obiek­tów Topo­gra­ficz­nych, Sys­te­mach Infor­ma­cji Geo­gra­ficz­nej, Sys­te­mach Infor­ma­cji Rzecz­nej (RIS) oraz do two­rze­nia Nume­rycz­nych Mode­li Tere­nu i jego Pokry­cia, orto­fo­to­map oraz do mode­lo­wa­nia infor­ma­cji o budyn­kach (BIM). Absol­wen­ci kie­run­ku „inży­nie­ria geo­prze­strzen­na” będą mogli ubie­gać się – po odby­ciu wyma­ga­nej prak­ty­ki – o upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia samo­dziel­nej funk­cji w dzie­dzi­nie geo­de­zja i kar­to­gra­fia z zakre­su foto­gra­me­tria i tele­de­tek­cja.

Absol­wen­ci będą przy­go­to­wa­ni m.in. do:

 • pro­jek­to­wa­nia współ­cze­snych sys­te­mów geo­in­for­ma­cyj­nych;
 • opra­co­wa­nia apli­ka­cji w śro­do­wi­skach: Python, MATLAB, C++ itp.;
 • pozy­ski­wa­nia i opra­co­wa­nia danych obra­zo­wych z dro­nów (BSP);
 • pozy­ski­wa­nia i opra­co­wa­nia danych obra­zo­wych z sys­te­mów sate­li­tar­nych;
 • pozy­ski­wa­nia i opra­co­wa­nia danych w posta­ci chmur punk­tów z sys­te­mów ska­no­wa­nia lase­ro­we­go;
 • budo­wa­nia mode­li 3D miast i poje­dyn­czych obiek­tów;
 • wyko­ny­wa­nia zaawan­so­wa­nych ana­liz prze­strzen­nych.

Absol­wen­ci po ukoń­cze­niu stu­diów pierw­sze­go stop­nia będą mogli kon­ty­nu­ować stu­dia dru­gie­go stop­nia tak­że na kie­run­kach zwią­za­nych z:

 • geo­de­zją i kar­to­gra­fią;
 • pomia­ra­mi hydro­gra­ficz­ny­mi;
 • foto­gra­me­trią i tele­de­tek­cją;
 • sys­te­ma­mi infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej – GIS;
 • geo­in­for­ma­ty­ką;
 • rol­nic­twem.
Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­went stu­diów na kie­run­ku inży­nie­ria geo­prze­strzen­na jest przy­go­to­wa­ny do pra­cy w przed­się­bior­stwach geo­de­zyj­nych oraz świad­czą­cych usłu­gi z zakre­su inży­nie­rii lądo­wej.

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji

www​.wig​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wig@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 839 414

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW