Stu­dia dla stu­den­tów cywil­nych (bez zobo­wią­zań wobec MON).

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia (inży­nier­skie) – 7 seme­strów.

Stu­den­ci uzy­ska­ją wie­dzę z zakre­su trans­por­tu lądo­we­go, kole­jo­we­go, lot­ni­cze­go, mor­skie­go i śród­lą­do­we­go oraz zasad ich łącze­nia poprzez cen­tra prze­ła­dun­ko­we i logi­stycz­ne. W pro­gra­mie stu­diów znaj­du­ją się zagad­nie­nia zwią­za­ne m. in. z:

 • mode­lo­wa­niem zarzą­dza­nia ele­men­ta­mi infra­struk­tu­ry komu­ni­ka­cyj­nej;
 • ana­li­zą i oce­ną pro­ce­sów i zja­wisk spo­łecz­no-gospo­dar­czych towa­rzy­szą­cych trans­por­to­wi;
 • budo­wą maszyn, urzą­dzeń i pojaz­dów uży­wa­nych w trans­por­cie mul­ti­mo­dal­nym.

Absol­wen­ci przy­go­to­wa­ni będą do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści zawo­do­wej w zakre­sie:

 • pro­jek­to­wa­nia obiek­tów infra­struk­tu­ry komu­ni­ka­cyj­nej i obiek­tów kuba­tu­ro­wych;
 • kie­ro­wa­nia robo­ta­mi budow­la­ny­mi;
 • opra­co­wa­nia opty­mal­ne­go spo­so­bu trans­por­to­wa­nia towa­rów i surow­ców róż­ne­go rodza­ju środ­ka­mi trans­por­tu w zależ­no­ści od dostęp­nych sie­ci trans­por­to­wych;
 • pozy­ski­wa­nia i opra­co­wa­nia danych z baz geo­in­for­ma­cyj­nych;
 • wyko­ny­wa­nia zaawan­so­wa­nych prze­strzen­nych ana­liz urba­ni­stycz­nych;
 • mode­lo­wa­nia nume­rycz­ne­go i symu­la­cji pro­ce­sów zacho­dzą­cych w ele­men­tach infra­struk­tu­ry komu­ni­ka­cyj­nej;
 • pro­jek­to­wa­nia i wytwa­rza­nia pojaz­dów, maszyn i urzą­dzeń wyko­rzy­sty­wa­nych w trans­por­cie mul­ti­mo­dal­nym.

Absol­wen­ci kształ­ce­ni w zróż­ni­co­wa­nych obsza­rach (tech­nicz­nych i mene­dżer­skich) sta­ną się cen­ny­mi kan­dy­da­ta­mi dla regio­nal­ne­go, kra­jo­we­go lub euro­pej­skie­go ryn­ku pra­cy.

Absol­wen­ci po ukoń­cze­niu stu­diów pierw­sze­go stop­nia będą mogli kon­ty­nu­ować stu­dia dru­gie­go stop­nia na kie­run­kach:

 • budow­nic­two;
 • logi­sty­ka;
 • mecha­ni­ka i budo­wa maszyn;
 • trans­port.
Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Absol­wen­ci znaj­dą zatrud­nie­nie w fir­mach budow­la­nych, przed­się­bior­stwach trans­por­to­wych i komu­ni­ka­cyj­nych oraz w insty­tu­cjach samo­rzą­do­wych i rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się funk­cjo­no­wa­niem infra­struk­tu­ry.

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji

www​.wig​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wig@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 839 414

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW