Infor­ma­ty­ka to dzie­dzi­na wie­dzy roz­wi­ja­ją­cą się w nowo­cze­snym świe­cie w spo­sób nie­zwy­kle dyna­micz­ny, a zawód infor­ma­ty­ka jest jed­nym z naj­bar­dziej poszu­ki­wa­nych i opła­cal­nych na ryn­ku pra­cy. Infor­ma­ty­ka to drzwi do zawo­du przy­szło­ści, łączą­ce­go wie­dzę i umie­jęt­no­ści na temat ogó­łu metod two­rze­nia i prze­twa­rza­nia oraz prze­ka­zu infor­ma­cji, m.in.: w tech­ni­ce, eko­no­mii, gene­ty­ce.

Kie­ru­nek przy­go­to­wu­je inży­nie­rów z zakre­su sze­ro­ko rozu­mia­nych tech­nik kom­pu­te­ro­wych. Wszech­stron­ne wykształ­ce­nie obej­mu­je wszyst­kie pod­sta­wo­we dzie­dzi­ny infor­ma­ty­ki teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej, wli­cza­jąc w to sys­te­my kom­pu­te­ro­we, bazy danych, sie­ci kom­pu­te­ro­we, gra­fi­kę kom­pu­te­ro­wą, inży­nie­rię opro­gra­mo­wa­nia, sztucz­ną inte­li­gen­cję oraz kryp­to­lo­gię.

Infor­ma­ty­ka ukie­run­ko­wa­na jest na nowo­cze­sne urzą­dze­nia oraz two­rze­nie, prze­kształ­ca­nie i prze­ka­zy­wa­nie danych za pomo­cą pro­gra­mów wyko­rzy­stu­ją­cych zawar­te w nich infor­ma­cje do okre­ślo­nych dzia­łań. Kie­ru­nek ten od wie­lu lat cie­szy się nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem, co z pew­no­ścią ma zwią­zek z tym, iż absol­wen­ci infor­ma­ty­ki nie mają pro­ble­mów ze zna­le­zie­niem pra­cy. Dodat­ko­wo przed­mio­ty z pod­staw eko­no­mii, form dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej czy pra­wa pra­cy sta­no­wią pod­sta­wę ewen­tu­al­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej absol­wen­tów stu­diów.

Kie­ru­nek stu­diów tech­nicz­nych, w ramach, któ­re­go pro­wa­dzo­ne są stu­dia sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne I stop­nia (inży­nier­skie) i II stop­nia (magi­ster­skie) w nw. spe­cjal­no­ściach:

Absol­wen­ci uzy­sku­ją dyplom ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych na kie­run­ku „infor­ma­ty­ka” w zakre­sie wybra­nej spe­cjal­no­ści i tytuł zawo­do­wy inży­nie­ra (po stu­diach I stop­nia) lub magi­stra inży­nie­ra (po stu­diach II stop­nia).

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Infor­ma­ty­ka” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z sied­miu spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

Specjalność: Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Absol­went posia­da grun­tow­ną wie­dzę z zakre­su bez­pie­czeń­stwa sie­ci i sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych, kie­run­ków roz­wo­ju tech­no­lo­gii kom­pu­te­ro­wych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wir­tu­ali­za­cji sys­te­mów IT i prze­twa­rza­nia w chmu­rze. Zna zabez­pie­cze­nia i meto­dy ochro­ny infor­ma­cji w sys­te­mach kom­pu­te­ro­wych i tele­in­for­ma­tycz­nych oraz sys­te­mo­we podej­ście do pro­jek­to­wa­nia zabez­pie­czeń i zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem. Umie pro­jek­to­wać sys­te­my zabez­pie­czeń oraz iden­ty­fi­ko­wać potrze­by użyt­kow­ni­ka w tym zakre­sie. Posia­da umie­jęt­ność: doku­men­to­wa­nia sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa, ana­li­zo­wa­nia wyma­gań w przed­się­wzię­ciach audy­tu, budo­wy lub moder­ni­za­cji sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, pla­no­wa­nia i pro­wa­dze­nia audy­tu bez­pie­czeń­stwa. Wie, jak zapew­nić bez­pie­czeń­stwo w róż­nych zakre­sach przez wska­za­nie środ­ków i wyzna­cze­nie wyma­ga­nych war­to­ści gra­nicz­nych para­me­trów. Zna spo­so­by zapew­nia­nia jako­ści usług out­so­ur­cin­gu i hostin­gu, egze­kwo­wa­nia zobo­wią­zań. Umie admi­ni­stro­wać sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi i sie­cia­mi kom­pu­te­ro­wy­mi (w tym admi­ni­stro­wać usłu­ga­mi). Wyka­zu­je zna­jo­mość nowo­cze­snych roz­wią­zań w zakre­sie archi­tek­tu­ry sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych. Przed­się­wzię­cia­mi słu­żą­cy­mi uła­twie­niu absol­wen­tom star­tu zawo­do­we­go jest moż­li­wość udzia­łu w pro­gra­mach: Micro­soft IT Aca­de­my oraz CISCO Networ­king Aca­de­my. Pro­gra­my te mię­dzy inny­mi umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie sto­sow­nych cer­ty­fi­ka­tów. Na zaję­ciach wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież mate­ria­ły umoż­li­wia­ją­ce przy­go­to­wa­nie do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­cji IBM, zwłasz­cza w zakre­sie śro­do­wi­ska Ratio­nal.

Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania

Absol­went jest spe­cja­li­stą z zakre­su ana­li­zy, pro­jek­to­wa­nia i admi­ni­stra­cji infor­ma­tycz­nych sys­te­mów biz­ne­so­wych. Pro­gra­mu­je w języ­kach struk­tu­ral­nych i obiek­to­wych. Zna for­mal­ne meto­dy opi­su struk­tu­ry infor­ma­cyj­nej sys­te­mów infor­ma­tycz­nych. Posłu­gu­je się narzę­dzia­mi kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia pro­jek­to­wa­nia CASE. Potra­fi pro­jek­to­wać bazy danych. Ma sze­ro­ką wie­dzę na temat zarzą­dza­nia kosz­ta­mi i efek­tyw­no­ści sys­te­mów. Pozna­je ele­men­ty teo­rii sys­te­mów i zarzą­dza­nia. Potra­fi two­rzyć hur­tow­nie danych w spe­cja­li­zo­wa­nych śro­do­wi­skach pro­jek­to­wych. Pozna­je spe­cja­li­stycz­ne infor­ma­tycz­ne sys­te­my zarzą­dza­nia takich firm jak: Orac­le, IFS, SAS Insti­tu­te itp. Absol­went zapo­zna­ny jest ponad­to z meto­da­mi symu­la­cji kom­pu­te­ro­wej, sys­te­ma­mi eks­per­to­wy­mi i sie­cia­mi neu­ro­no­wy­mi.

Internetowe technologie multimedialne

Absol­went posia­da grun­tow­ną wie­dzę z zakre­su sie­ci kom­pu­te­ro­wych i sze­ro­ko rozu­mia­nych mul­ti­me­dial­nych tech­nik kom­pu­te­ro­wych. Posia­da umie­jęt­ność admi­ni­stro­wa­nia sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi i sie­cia­mi kom­pu­te­ro­wy­mi, zna meto­dy ochro­ny infor­ma­cji w sys­te­mach kom­pu­te­ro­wych, mecha­ni­zmy zabez­pie­czeń, meto­dy dobo­ru sys­te­mo­wych skład­ni­ków zabez­pie­czeń i oce­ny ich efek­tyw­no­ści, umie: pro­gra­mo­wać apli­ka­cje, por­ta­le i ser­wi­sy inter­ne­to­we, pro­jek­to­wać i pro­gra­mo­wać sta­cjo­nar­ne i mobil­ne sys­te­my mul­ti­me­dial­ne. Posia­da prak­tycz­ną umie­jęt­ność cyfro­we­go prze­twa­rza­nia i kodo­wa­nia sygna­łów. Zna: nowo­cze­sne roz­wią­za­nia w zakre­sie archi­tek­tu­ry sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia sys­te­mów mul­ti­me­dial­nych oraz tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia sze­ro­ko rozu­mia­nej gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej z meto­da­mi i narzę­dzia­mi wizu­ali­za­cji oraz two­rze­nia rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej. Przed­się­wzię­cia­mi słu­żą­cy­mi uła­twie­niu absol­wen­tom star­tu zawo­do­we­go jest moż­li­wość udzia­łu w pro­gra­mach: Micro­soft IT Aca­de­my oraz CISCO Networ­king Aca­de­my. Pro­gra­my te mię­dzy inny­mi umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie sto­sow­nych cer­ty­fi­ka­tów. Na zaję­ciach wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież mate­ria­ły umoż­li­wia­ją­ce przy­go­to­wa­nie do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­cji IBM, zwłasz­cza w zakre­sie śro­do­wi­ska Ratio­nal.

Specjalność: Kryptologia

Jest to pierw­sza taka spe­cjal­ność w powo­jen­nej histo­rii Pol­ski (zosta­ła utwo­rzo­na przez mini­stra obro­ny naro­do­wej w 1997 r.). Absol­went to wykwa­li­fi­ko­wa­ny spe­cja­li­sta z zakre­su zasto­so­wa­nia kryp­to­lo­gii w sys­te­mach tele­in­for­ma­tycz­nych. Absol­wen­ci dys­po­nu­ją wie­dzą infor­ma­tycz­ną i mate­ma­tycz­ną, nie­zbęd­ną do zapew­nie­nia ochro­ny danych w sys­te­mach tele­in­for­ma­tycz­nych (m.in. w sys­te­mach kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia kie­ro­wa­nia, sie­ciach kom­pu­te­ro­wych, sie­ciach łącz­no­ści, w dyplo­ma­cji pań­stwo­wej i woj­sko­wej itp.) oraz są przy­go­to­wa­ni m.in. do opra­co­wy­wa­nia sys­te­mów słu­żą­cych do utaj­nia­nia infor­ma­cji, kon­struk­cji klu­czy kryp­to­gra­ficz­nych, opra­co­wy­wa­nia algo­ryt­mów słu­żą­cych do reali­za­cji szy­frów stru­mie­nio­wych i blo­ko­wych, a tak­że łama­nia szy­frów i pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów kryp­to­gra­ficz­nych. Są zatrud­nia­ni w służ­bach spe­cjal­nych zarów­no cywil­nych, jak i woj­sko­wych oraz fir­mach kryp­to­gra­ficz­nych, ban­kach i insty­tu­cjach finan­so­wych.

Specjalność: Mobilne systemy komputerowe

Absol­went to infor­ma­tyk o usys­te­ma­ty­zo­wa­nej wie­dzy w zakre­sie budo­wy i dzia­ła­nia sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem sys­te­mów mobil­nych bazu­ją­cych na mikro­kon­tro­le­rach i mikro­pro­ce­so­rach o róż­nych archi­tek­tu­rach. Posia­da umie­jęt­ność pro­gra­mo­wa­nia z wyko­rzy­sta­niem róż­nych śro­do­wisk pro­gra­mi­stycz­nych, jak rów­nież wie­dzę w zakre­sie roz­wo­ju tech­no­lo­gii kom­pu­te­ro­wych i wir­tu­ali­za­cji sys­te­mów IT. W ramach spe­cjal­no­ści stu­den­ci zapo­zna­ją się ze współ­cze­sny­mi moż­li­wo­ścia­mi komu­ni­ka­cji mię­dzy­kom­pu­te­ro­wej oraz tech­ni­ka­mi zapew­nia­ją­cy­mi bez­pie­czeń­stwo w sys­te­mach kom­pu­te­ro­wych, sie­ciach tele­in­for­ma­tycz­nych i sie­ciach prze­my­sło­wych. Przed­się­wzię­cia­mi słu­żą­cy­mi uła­twie­niu absol­wen­tom star­tu zawo­do­we­go jest moż­li­wość udzia­łu w pro­gra­mach: Micro­soft IT Aca­de­my oraz CISCO Networ­king Aca­de­my. Pro­gra­my te mię­dzy inny­mi umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie sto­sow­nych cer­ty­fi­ka­tów. Na zaję­ciach wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież mate­ria­ły umoż­li­wia­ją­ce przy­go­to­wa­nie do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­cji IBM, zwłasz­cza w zakre­sie śro­do­wi­ska Ratio­nal.

Specjalność: Sieci teleinformatyczne

Absol­went posia­da grun­tow­ną wie­dzę z zakre­su sie­ci kom­pu­te­ro­wych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem sie­ci tele­in­for­ma­tycz­nych. Posia­da wie­dzę i umie­jęt­no­ści w zakre­sie obsłu­gi urzą­dzeń sie­cio­wych, admi­ni­stro­wa­nia sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi Win­dows i Linux, pro­jek­to­wa­nia i zarzą­dza­nia w zakre­sie sie­ci bez­prze­wo­do­wych i VoIP. Ponad­to stu­den­ci uzy­sku­ją umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i imple­men­ta­cji opro­gra­mo­wa­nia sys­te­mów roz­pro­szo­nych, z zasto­so­wa­niem współ­cze­śnie sto­so­wa­nych tech­no­lo­gii. Przed­się­wzię­cia­mi słu­żą­cy­mi uła­twie­niu absol­wen­tom star­tu zawo­do­we­go jest moż­li­wość udzia­łu w pro­gra­mach: Micro­soft IT Aca­de­my oraz CISCO Networ­king Aca­de­my. Pro­gra­my te mię­dzy inny­mi umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie sto­sow­nych cer­ty­fi­ka­tów. Na zaję­ciach wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież mate­ria­ły umoż­li­wia­ją­ce przy­go­to­wa­nie do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­cji IBM, zwłasz­cza w zakre­sie śro­do­wi­ska Ratio­nal.

Specjalność: Systemy informatyczne

Absol­went tej spe­cjal­no­ści jest spe­cja­li­stą z zakre­su pro­jek­to­wa­nia nowo­cze­snych sys­te­mów infor­ma­tycz­nych. Bie­gle pro­gra­mu­je w języ­kach struk­tu­ral­nych i obiek­to­wych. Zna mecha­ni­zmy syn­chro­ni­za­cji opro­gra­mo­wa­nia współ­bież­ne­go. Mode­lu­je struk­tu­ry danych, a tak­że funk­cje i pro­ce­sy w celu przed­sta­wie­nia struk­tu­ry infor­ma­cyj­nej sys­te­mów infor­ma­tycz­nych. Potra­fi pro­jek­to­wać rela­cyj­ne i obiek­to­we bazy danych. Zna opro­gra­mo­wa­nie sie­ci kom­pu­te­ro­wych, sys­te­my ope­ra­cyj­ne i sys­te­my roz­pro­szo­ne. Pro­jek­tu­je zło­żo­ne apli­ka­cje użyt­ko­we dla róż­nej kla­sy sys­te­mów infor­ma­tycz­nych. Zna meto­dy symu­la­cji kom­pu­te­ro­wej, sys­te­mów eks­per­to­wych i sie­ci neu­ro­no­wych. Posia­da pod­sta­wo­we wia­do­mo­ści z zakre­su bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów infor­ma­tycz­nych

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) lub infor­ma­ty­ka – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych.

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­went posia­da pre­dys­po­zy­cje do pod­ję­cia pra­cy na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych – w fir­mach infor­ma­tycz­nych oraz orga­ni­za­cjach i fir­mach wyko­rzy­stu­ją­cych narzę­dzia i sys­te­my infor­ma­tycz­ne – m. in. dzię­ki wpo­jo­nym nawy­kom usta­wicz­ne­go kształ­ce­nia i roz­wo­ju zawo­do­we­go. Nale­ży pod­kre­ślić, że jest rów­nież przy­go­to­wa­ny do podej­mo­wa­nia wyzwań badaw­czych i kon­ty­nu­acji edu­ka­cji na stu­diach trze­cie­go stop­nia – stu­diach dok­to­ranc­kich. Dodat­ko­wo absol­wen­ci przy­go­to­wa­ni są do pro­wa­dze­nia wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Absol­wen­ci kie­run­ku mogą być zatrud­nie­ni w:

 • fir­mach kom­pu­te­ro­wych;
 • insty­tu­cjach euro­pej­skich;
 • insty­tu­cjach szcze­bla cen­tral­ne­go i admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej;
 • insty­tu­cjach samo­rzą­do­wych na szcze­blu powia­tów i gmin;
 • insty­tu­cjach poza­rzą­do­wych;
 • przed­się­bior­stwach dzia­ła­ją­cych w rol­nic­twie i dla rol­nic­twa (ośrod­ki doradz­twa rol­ni­cze­go, gieł­dy towa­ro­we, prze­twór­stwo żyw­no­ści, itp.);
 • insty­tu­cjach nauko­wo-badaw­czych.

Wydział Cyber­ne­ty­ki

wcy​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wcy@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 71.50

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW