Kie­ru­nek stu­diów tech­nicz­nych, w ramach, któ­re­go pro­wa­dzo­ne są stu­dia sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne I stop­nia (inży­nier­skie) Absol­wen­ci uzy­sku­ją dyplom ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych na kie­run­ku „infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie” w zakre­sie wybra­nej spe­cjal­no­ści i tytuł zawo­do­wy inży­nie­ra (po stu­diach I stop­nia).

Kie­ru­nek stu­diów „Infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie” jest cie­ka­wą pro­po­zy­cją zawo­do­wą zwią­za­ną z zapo­trze­bo­wa­niem spo­łecz­nym oraz ryn­ku na spe­cja­li­stów z obsza­ru sze­ro­ko rozu­mia­nych infor­ma­tycz­nych sys­te­mów wspo­ma­ga­nia decy­zji oraz dia­gno­sty­ki w medy­cy­nie. Zasto­so­wa­nie metod i narzę­dzi infor­ma­ty­ki w medy­cy­nie jest inten­syw­nie roz­wi­ja­ne w Pol­sce i na świe­cie, przy­no­sząc zna­ko­mi­te efek­ty zarów­no w orga­ni­za­cji służb medycz­nych, orga­ni­za­cji ratow­nic­twa medycz­ne­go w sytu­acjach kry­zy­so­wych, jak i w samym pro­ce­sie dia­gno­zo­wa­nia medycz­ne­go i roz­wo­ju tech­nicz­nych środ­ków lecze­nia. Bio­rąc pod uwa­gę doświad­cze­nia zdo­by­te w Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki w trak­cie reali­za­cji prac i pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych z zakre­su wyko­rzy­sta­nia infor­ma­ty­ki w medy­cy­nie oraz udział w reali­za­cji kie­run­ku stu­diów spe­cja­li­stów z Woj­sko­we­go Insty­tu­tu Medycz­ne­go, powsta­je nowo­cze­sny i per­spek­ty­wicz­ny kie­ru­nek stu­diów.

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Infor­ma­ty­ka w Medy­cy­nie” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z dwóch spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • infor­ma­tycz­ne sys­te­my zarzą­dza­nia w medy­cy­nie
 • inży­nie­ria dia­gno­sty­ki medycz­nej
Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania w medycynie

Absol­went jest spe­cja­li­stą z zakre­su ana­li­zy, pro­jek­to­wa­nia i admi­ni­stra­cji infor­ma­tycz­nych sys­te­mów zarzą­dza­nia w medy­cy­nie. Posia­da zaawan­so­wa­ną wie­dzę z zakre­su infor­ma­ty­ki (w szcze­gól­no­ści pro­gra­mo­wa­nia nisko i wyso­ko­po­zio­mo­we­go, archi­tek­tu­ry sys­te­mów infor­ma­tycz­nych i zaawan­so­wa­nej ana­li­zy danych) i potra­fi ją efek­tyw­nie wyko­rzy­sty­wać w obsza­rze infor­ma­tycz­nych sys­te­mów zarzą­dza­nia w medy­cy­nie medycz­nej Ma sze­ro­ką wie­dzę na temat zarzą­dza­nia kosz­ta­mi i efek­tyw­no­ści sys­te­mów zarzą­dza­nia w medy­cy­nie. Absol­went ma zaawan­so­wa­ną wie­dzę doty­czą­cą mode­li pro­ce­sów wystę­pu­ją­cych w medy­cy­nie, zarzą­dza­nia szpi­tal­ny­mi zaso­ba­mi medycz­ny­mi, zarzą­dza­nia sys­te­ma­mi służ­by zdro­wia, inte­gra­cji i inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści sys­te­mów w medy­cy­nie. Pozna­je ele­men­ty teo­rii sys­te­mów i zarzą­dza­nia. Potra­fi two­rzyć hur­tow­nie danych w spe­cja­li­zo­wa­nych śro­do­wi­skach pro­jek­to­wych. Pozna­je spe­cja­li­stycz­ne infor­ma­tycz­ne sys­te­my zarzą­dza­nia takich firm jak: Orac­le, IFS, SAS Insti­tu­te itp. Absol­went zapo­zna­ny jest ponad­to z meto­da­mi symu­la­cji kom­pu­te­ro­wej, sys­te­ma­mi eks­per­to­wy­mi i sie­cia­mi neu­ro­no­wy­mi.

Specjalność: Inżynieria diagnostyki medycznej

Absol­went jest spe­cja­li­stą z zakre­su ana­li­zy danych medycz­nych, sys­te­mów dia­gno­sty­ki i wspo­ma­ga­nia decy­zji w medy­cy­nie. Posia­da zaawan­so­wa­ną wie­dzę z zakre­su infor­ma­ty­ki (w szcze­gól­no­ści pro­gra­mo­wa­nia nisko i wyso­ko­po­zio­mo­we­go, archi­tek­tu­ry sys­te­mów infor­ma­tycz­nych i zaawan­so­wa­nej ana­li­zy danych) i potra­fi ją efek­tyw­nie wyko­rzy­sty­wać w obsza­rze pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia pro­ce­sów dia­gno­sty­ki i tera­pii medycz­nej. Absol­went ma zaawan­so­wa­ną wie­dzę doty­czą­cą kom­pu­te­ro­wych sys­te­mów wspo­ma­ga­nia decy­zji medycz­nych, mode­lo­wa­nia pro­ce­sów i wzor­ców medycz­nych, ana­li­zy jako­ści tech­no­lo­gii medycz­nych, prze­twa­rza­nie danych o zda­rze­niach medycz­nych, mobil­nych sys­te­mach moni­to­rin­gu medycz­ne­go, inte­gra­cji danych medycz­nych, prze­twa­rza­nia obra­zów medycz­nych, wyko­rzy­sta­nia symu­la­cji kom­pu­te­ro­wej w medy­cy­nie. Absol­went zna zasa­dy dzia­ła­nia wyko­rzy­sty­wa­nych w prak­ty­ce nowo­cze­snych urzą­dzeń dia­gno­sty­ki medycz­nej oraz meto­dy i tech­ni­ki efek­tyw­ne­go prze­twa­rza­nia danych medycz­nych, gene­ro­wa­nych przez te urzą­dze­nia

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) lub infor­ma­ty­ka – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych.

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­ki licz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych bar­dzo dobry z wyróż­nie­niem 50
bar­dzo dobry 45
ponad dobry 40
dobry 30
dość dobry 20
dosta­tecz­ny 10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­wen­ci tego kie­run­ku powin­ni zna­leźć zatrud­nie­nie w jed­nost­kach opie­ki zdro­wot­nej, szpi­ta­lach, sys­te­mie pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej (SPOZ), publicz­nych i nie­pu­blicz­nych zakła­dach opie­ki zdro­wot­nej, orga­ni­za­cjach finan­su­ją­cych opie­kę zdro­wot­ną, fir­mach ubez­pie­cze­nio­wych, fir­mach far­ma­ceu­tycz­nych, fir­mach zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją apa­ra­tu­ry medycz­nej, a tak­że jed­nost­kach nauko­wych.

Absol­wen­ci tego kie­run­ku powin­ni zna­leźć zatrud­nie­nie w:

Wydział Cyber­ne­ty­ki

wcy​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wcy@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 71 50

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW