Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji tech­nicz­nych, absol­went stu­diów na kie­run­ku infor­ma­ty­ka będzie posia­dał wie­dzę nie­zbęd­ną do:

  • ana­li­zy mate­ma­tycz­nej i alge­bry linio­wej, metod pro­ba­bi­li­stycz­nych i sta­ty­sty­ki, mate­ma­ty­ki dys­kret­nej, fizy­ki, pod­staw elek­tro­ni­ki, mier­nic­twa i elek­tro­ni­ki,
  • teo­re­tycz­nych pod­staw infor­ma­ty­ki, pod­staw pro­gra­mo­wa­nia, ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia algo­ryt­mów, archi­tek­tu­ry sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych, budo­wy i zasad funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mów ope­ra­cyj­nych, tech­no­lo­gii sie­cio­wych, pod­sta­wo­wych zagad­nień metod opty­ma­li­za­cji, symu­la­cji kom­pu­te­ro­wej, pod­staw auto­ma­ty­ki, kryp­to­lo­gii, języ­ków i para­dyg­ma­tów pro­gra­mo­wa­nia obiek­to­we­go, pro­gra­mo­wa­nia wie­lo­plat­for­mo­we­go, gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej, komu­ni­ka­cji czło­wiek – kom­pu­ter, pod­staw sztucz­nej inte­li­gen­cji, sys­te­mów baz danych, mode­lo­wa­nia danych, języ­ków zapy­tań do baz danych, pod­staw bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji, inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia, sys­te­mów wbu­do­wa­nych, metod reali­za­cji zło­żo­ne­go zespo­ło­we­go przed­się­wzię­cia infor­ma­tycz­ne­go, pro­jek­to­wa­nia por­ta­li inter­ne­to­wych, mode­lo­wa­nia sys­te­mów, sys­te­mów wej­ścia-wyj­ścia kom­pu­te­rów, mode­lo­wa­nia sto­cha­stycz­ne­go sys­te­mów.

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie; trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra inży­nie­ra oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka. Stu­den­ci stu­diów woj­sko­wych na kie­run­ku infor­ma­ty­ka, mogą zdo­by­wać w WAT kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

  • kryp­to­lo­gia
  • sys­te­my infor­ma­tycz­ne
  • sie­ci tele­in­for­ma­tycz­ne

Spe­cjal­no­ści wybie­ra się po dru­gim roku stu­diów

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia służ­by zawo­do­wej woj­sko­wej.

Wydział Cyber­ne­ty­ki

wcy​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wcy@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 71.50

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW