Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji tech­nicz­nych, absol­went stu­diów na kie­run­ku geo­de­zja i kar­to­gra­fia będzie posia­dał wie­dzę nie­zbęd­ną do:

  • pro­jek­to­wa­nia i zakła­da­nia sie­ci geo­de­zyj­nych pozio­mych i pio­no­wych;
  • współ­cze­snych metod i tech­nik pomia­rów geo­de­zyj­nych sate­li­tar­nych i naziem­nych;
  • metod i tech­nik prze­twa­rza­nia ana­lo­go­wych i cyfro­wych infor­ma­cji obra­zo­wych dla celów opra­co­wań foto­gra­me­trycz­nych i inter­pre­ta­cyj­nych;
  • zasad pro­jek­to­wa­nia oraz metod opra­co­wa­nia i spo­rzą­dza­nia map topo­gra­ficz­nych i inży­nie­ryj­no-gospo­dar­czych z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki kom­pu­te­ro­wej;
  • metod pro­jek­to­wa­nia i two­rze­nia geo­de­zyj­nych sys­te­mów infor­ma­cji prze­strzen­nej typu GIS (Geo­gra­phic Infor­ma­tion Sys­tem) i LIS (Land Infor­ma­tion Sys­tem);
  • two­rze­nie kata­stru nie­ru­cho­mo­ści oraz pro­ce­dur sto­so­wa­nych w gospo­dar­ce nie­ru­cho­mo­ścia­mi;
  • tele­de­tek­cyj­ne­go bada­nia i pro­gno­zo­wa­nia sta­nu atmos­fe­ry;

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie; trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra inży­nie­ra oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka. Stu­den­ci stu­diów woj­sko­wych na kie­run­ku geo­de­zja i kar­to­gra­fia, mogą zdo­by­wać w WAT kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

  • geo­in­for­ma­ty­ka;
  • roz­po­zna­nie obra­zo­we;
  • mete­oro­lo­gia;

Spe­cjal­no­ści wybie­ra się po 3 seme­strze stu­diów.

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji

www​.wig​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wig@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 839 414

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW