Geo­de­zja i kar­to­gra­fia to kie­ru­nek, w ramach któ­re­go prze­ka­zy­wa­na jest wie­dza z zakre­su wyzna­cza­nia poło­że­nia obiek­tów w prze­strze­ni, przed­sta­wia­nia ich na mapie, a tak­że bada­nia i pomia­rów defor­ma­cji Zie­mi. W zawiąz­ku z tym, że geo­de­ta wyko­nu­je naj­czę­ściej swo­ją pra­cę w tere­nie, nie­zbęd­ny jest dobry stan zdro­wia, spraw­ność fizycz­na i dobry wzrok. Poza tym przy­szły stu­dent tego kie­run­ku powi­nien posia­dać wyobraź­nię prze­strzen­ną, umie­jęt­ność logicz­ne­go myśle­nia oraz zdol­no­ści tech­nicz­ne i mate­ma­tycz­ne.

Stu­den­ci kie­run­ku geo­de­zja i kar­to­gra­fia mogą zdo­by­wać w WAT kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

 • foto­gra­me­tria, tele­de­tek­cja i sys­te­my infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej
 • pomia­ry geo­de­zyj­ne i sys­te­my infor­ma­cji tere­no­wej
 • tech­ni­ki kosmicz­ne i sate­li­tar­ne w geo­de­zji

Absol­went kie­run­ku „geo­de­zja i kar­to­gra­fia” na ww. spe­cjal­no­ściach posia­da wie­dzę nie­zbęd­ną do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści inży­nier­skiej i nauko­wej w zakre­sie:

 • pro­jek­to­wa­nia i zakła­da­nia sie­ci geo­de­zyj­nych pozio­mych i pio­no­wych;
 • współ­cze­snych metod i tech­nik pomia­rów geo­de­zyj­nych sate­li­tar­nych i naziem­nych;
 • metod i tech­nik prze­twa­rza­nia ana­lo­go­wych i cyfro­wych infor­ma­cji obra­zo­wych dla celów opra­co­wań foto­gra­me­trycz­nych i inter­pre­ta­cyj­nych;
 • zasad pro­jek­to­wa­nia oraz metod opra­co­wa­nia i spo­rzą­dza­nia map topo­gra­ficz­nych i inży­nie­ryj­no ‑gospo­dar­czych z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki kom­pu­te­ro­wej;
 • metod pro­jek­to­wa­nia i two­rze­nia geo­de­zyj­nych sys­te­mów infor­ma­cji prze­strzen­nej typu GIS (Geo­gra­phic Infor­ma­tion Sys­tem) i LIS (Land Infor­ma­tion Sys­tem);
 • two­rze­nia kata­stru nie­ru­cho­mo­ści oraz pro­ce­dur sto­so­wa­nych w gospo­dar­ce nie­ru­cho­mo­ścia­mi;
 • geo­de­zyj­nej obsłu­gi pro­ce­sów reali­za­cji i eks­plo­ata­cji obiek­tów inży­nier­skich i prze­my­sło­wych;
 • geo­de­zyj­ne­go urzą­dze­nia tere­nów rol­nych;

tele­de­tek­cyj­ne­go bada­nia i pro­gno­zo­wa­nia sta­nu atmos­fe­ry.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­ki licz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych bar­dzo dobry z wyróż­nie­niem 50
bar­dzo dobry 45
ponad dobry 40
dobry 30
dość dobry 20
dosta­tecz­ny 10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­went stu­diów na kie­run­ku geo­de­zja i kar­to­gra­fia jest przy­go­to­wa­ny do pra­cy w przed­się­bior­stwach geo­de­zyj­nych.

 

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji

www​.wig​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wig@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 – 83-94 – 14

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW