Ener­ge­ty­ka to dzie­dzi­na wie­dzy zaj­mu­ją­ca się prze­twa­rza­niem, prze­sy­łem, i dys­try­bu­cją ener­gii w róż­nych dzie­dzi­nach tech­ni­ki. Zagad­nie­nia stu­dio­wa­ne z zakre­su ener­ge­ty­ki zwią­za­ne są ści­śle z tech­ni­ką ciepl­ną , elek­tro­ener­ge­ty­ką , budo­wą i eks­plo­ata­cją sys­te­mów, oraz maszyn ener­ge­tycz­nych. Waż­ny­mi zagad­nie­nia­mi, któ­re musi obej­mo­wać nowo­cze­sne kształ­ce­nie inży­nie­ra ener­ge­ty­ka to rów­nież zarzą­dza­nie ener­gią, opty­ma­li­za­cja pro­ce­sów ciepl­nych i elek­tro­ener­ge­tycz­nych, wyko­rzy­sta­nie odna­wial­nych źró­deł ener­gii, nowo­cze­snych spo­so­bów i tech­no­lo­gii pozy­ski­wa­nia ener­gii, oraz wpływ pro­ce­sów ener­ge­tycz­nych na śro­do­wi­sko natu­ral­ne.

Stu­dent tego kie­run­ku przy­go­to­wy­wa­ny jest do pro­wa­dze­nia eks­plo­ata­cji sys­te­mów ener­ge­tycz­nych i zarzą­dza­nia ener­gią oraz opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów w tech­ni­ce ciepl­nej, a tak­że pro­wa­dze­nia prac nauko­wo-badaw­czych przy wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­snych metod obli­cze­nio­wych. Waż­ną rolę odgry­wa też pro­ble­ma­ty­ka zwią­za­na z wyko­rzy­sta­niem prze­my­sło­wej ener­gii odpa­do­wej i odna­wial­nych źró­deł ener­gii.

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Ener­ge­ty­ka” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z dwóch spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • elek­tro­ener­ge­ty­ka
 • maszy­ny i urzą­dze­nia w ener­ge­ty­ce
Specjalność: Elektroenergetyka

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: Absol­went sta­cjo­nar­nych stu­diów pierw­sze­go stop­nia (inży­nier­skich) zna współ­cze­sne sys­te­my elek­tro­ener­ge­tycz­ne, prze­kształt­ni­ki ener­go­elek­tro­nicz­ne, zagad­nie­nia jako­ści ener­gii elek­trycz­nej oraz spo­so­by jej popra­wy, budo­wę odna­wial­nych źró­deł ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej, pod­sta­wy ter­mo­dy­na­mi­ki oraz tech­ni­ki ciepl­nej, pod­sta­wy kon­struk­cji maszyn, sys­te­my i meto­dy pomia­ro­we, sys­te­my akwi­zy­cji, prze­twa­rza­nia i ana­li­zy danych.. Absol­went zna popu­lar­ne plat­for­my sys­te­mo­we, np. Win­dows i Unix a z zakre­su teo­rii posia­da wia­do­mo­ści, któ­re są nie­zbęd­ne do zro­zu­mie­nia metod i algo­ryt­mów infor­ma­tycz­nych. Pozwa­la mu to na zro­zu­mie­nie nowych metod, dostrze­że­nie moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia ich w kon­kret­nych pro­ble­mach, oce­nę ich przy­dat­no­ści i efek­tyw­no­ści. Wie­dza spe­cja­li­stycz­na obej­mu­je pro­ble­my pro­jek­to­wa­nia, budo­wy, badań i eks­plo­ata­cji, urzą­dzeń ener­ge­tycz­nych, narzę­dzi i sys­te­mów pomia­ro­wych, przy uży­ciu tra­dy­cyj­nych oraz naj­now­szych metod i narzę­dzi inży­nier­skich (pro­fe­sjo­nal­ne opro­gra­mo­wa­nie, Inter­net, prze­twor­ni­ki inte­li­gent­ne, ste­row­ni­ki). Absol­went potra­fi uwzględ­niać pro­ble­my sta­tycz­ne i dyna­micz­ne w wie­lo­pa­ra­me­tro­wych śro­do­wi­skach, zakłó­ce­nia oraz ich wza­jem­ne oddzia­ły­wa­nia. Umie wyko­rzy­stać tech­ni­kę ana­lo­go­wą, cyfro­wą oraz mikro­pro­ce­so­ro­wą, w apli­ka­cjach ener­ge­tycz­nych, elek­trycz­nych i ener­go­elek­tro­nicz­nych zna ogól­ne zasa­dy two­rze­nia i sto­so­wa­nia zauto­ma­ty­zo­wa­nych sys­te­mów auto­ma­ty­ki i ste­ro­wa­nia sys­te­mów infor­ma­cyj­no-pomia­ro­wych, umie two­rzyć wła­sne pro­gra­my kom­pu­te­ro­we dla potrzeb ste­ro­wa­nia pro­ce­sów oraz pro­fe­sjo­nal­ne­go prze­twa­rza­nia danych pomia­ro­wych. Jest przy­go­to­wa­ny do samo­dziel­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów z zakre­su pro­jek­to­wa­nia i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń i maszyn ener­ge­tycz­nych. Zna stan praw­ny odno­śnie gospo­dar­ki ener­gią elek­trycz­ną i ciepl­ną. Zna pod­sta­wy two­rze­nia doku­men­ta­cji kon­struk­cyj­nej urzą­dzeń elek­tro­ener­ge­tycz­nych, ener­go­elek­tro­nicz­nych i maszyn ener­ge­tycz­nych oraz pro­wa­dze­nia badań i doku­men­to­wa­nia wyni­ków. Posia­da wie­dzę tech­nicz­ną w zakre­sie bez­piecz­nej obsług urzą­dzeń i sprzę­tu elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go, prze­kształt­ni­ków ener­go­elek­tro­nicz­nych i urzą­dzeń ener­ge­ty­ki ciepl­nej.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: Absol­went tej spe­cjal­no­ści potra­fi dostrzec i samo­dziel­nie roz­wią­zać pro­ble­my teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne z zakre­su swo­jej spe­cjal­no­ści. Potra­fi pro­gra­mo­wać w kil­ku języ­kach, umie wyko­rzy­sty­wać popu­lar­ne plat­for­my sys­te­mo­we np. Win­dows i Unix, posia­da umie­jęt­ność pra­cy w sie­ci kom­pu­te­ro­wej (lokal­nej i zdal­nej), potra­fi pro­jek­to­wać i użyt­ko­wać kom­pu­te­ro­we sys­te­my auto­ma­ty­ki i pomia­rów oraz sto­so­wać sys­te­my pomia­ro­we w dzie­dzi­nach nie­elek­trycz­nych. Jest on przy­go­to­wa­ny w zakre­sie pod­staw infor­ma­ty­ki umoż­li­wia­ją­cym uzu­peł­nia­nie wie­dzy w szyb­ko zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści infor­ma­tycz­nej. Ponad­to absol­went posia­da umie­jęt­no­ści tech­nicz­ne w zakre­sie obsłu­gi sprzę­tu infor­ma­tycz­ne­go i opro­gra­mo­wa­nia. Jest przy­go­to­wa­ny do pro­jek­to­wa­nia i adap­ta­cji, wdra­ża­nia i eks­plo­ata­cji sys­te­mów ener­ge­tycz­nych i ener­go­elek­tro­nicz­nych zwią­za­nych z róż­ny­mi dzia­ła­mi gospo­dar­ki. Cha­rak­te­ry­zu­je się on otwar­to­ścią inte­lek­tu­al­ną, kre­atyw­no­ścią, inno­wa­cyj­no­ścią, ela­stycz­no­ścią i duży­mi zdol­no­ścia­mi adap­ta­cyj­ny­mi oraz wraż­li­wo­ścią emo­cjo­nal­ną. Posia­da umie­jęt­ność samo­do­sko­na­le­nia się i wzbo­ga­ca­nia swo­je­go warsz­ta­tu mery­to­rycz­ne­go.

Specjalność: Maszyny i urządzenia w energetyce

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: przy­go­to­wu­ją­ca spe­cja­li­stów sze­ro­kie­go, tech­nicz­ne­go zaple­cza firm ener­ge­tycz­nych, zapew­nia­ją­ca wła­ści­we utrzy­ma­nie maszyn i urzą­dzeń. Wie­dza zapew­nia­ją­ca grun­tow­ną zna­jo­mość budo­wy, cha­rak­te­ry­styk tech­nicz­nych, zasad eks­plo­ata­cji oraz dia­gno­sty­ki maszyn i urzą­dzeń sto­so­wa­nych w ener­ge­ty­ce. Absol­went posia­da wie­dzę z zakre­su: tri­bo­lo­gii i tri­bo­tech­ni­ki w budo­wie i eks­plo­ata­cji maszyn i urzą­dzeń ener­ge­tycz­nych; tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nej; wspo­ma­ga­nia pro­jek­to­wa­nia nowo­cze­snych maszyn i urzą­dzeń w ener­ge­ty­ce oraz ruro­cią­gów prze­sy­ło­wych; logi­sty­ki w przed­się­bior­stwach ener­ge­tycz­nych; alter­na­tyw­nych i odna­wial­nych źró­deł ener­gii; orga­ni­za­cji i funk­cjo­nal­no­ści trans­por­tu dro­go­we­go w ener­ge­ty­ce.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne:

 • sto­so­wa­nie zasad eks­plo­ata­cji pod­sta­wo­wych maszyn i urzą­dzeń ener­ge­tycz­nych;
 • umie­jęt­ność prak­tycz­ne­go dobo­ru sub­stan­cji sma­ru­ją­cych i prze­ciw­dzia­ła­ją­cych zuży­wa­niu ele­men­tów maszyn i urzą­dzeń ener­ge­tycz­nych w fazie kon­stru­owa­nia, wytwa­rza­nia i eks­plo­ata­cji;
 • pra­ca w sie­ciach, prak­tycz­ne zasto­so­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia biu­ro­we­go, obsłu­ga pro­gra­mu Matlab w zakre­sie typo­wych zasto­so­wań inży­nier­skich, zna­jo­mość komer­cyj­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do obli­czeń przy­kła­do­we­go obiek­tu ener­ge­tycz­ne­go;
 • ogól­ne zasa­dy dobo­ru tech­no­lo­gii ochro­ny śro­do­wi­ska i korzy­sta­nia z odna­wial­nych źró­deł ener­gii;
 • sto­so­wa­nie bio­pa­liw w aspek­cie ochro­ny śro­do­wi­ska przy roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów zwią­za­nych z eko­lo­gicz­nym wytwa­rza­niem ener­gii;
 • pro­jek­to­wa­nie hydro­sta­tycz­nych ukła­dów napę­du i ste­ro­wa­nia, uru­cha­mia­nia i eks­plo­ata­cji ukła­dów hydrau­licz­nych, pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów pom­po­wych;
 • dobór para­me­trów napę­dów hybry­do­wych w aspek­cie eko­no­micz­ne­go wyko­rzy­sta­nia ener­gii;
 • oce­na wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych oraz zasad racjo­nal­ne­go wyko­rzy­sta­nia środ­ków trans­por­tu dro­go­we­go;
 • oce­na wpły­wu para­me­trów kon­struk­cyj­nych i eks­plo­ata­cyj­nych pojaz­du na jego ener­go­chłon­ność;
 • orga­ni­zo­wa­nie bez­piecz­ne­go trans­por­tu dro­go­we­go urzą­dzeń ener­ge­tycz­nych;
 • orga­ni­zo­wa­nie prac z wyko­rzy­sta­niem maszyn i urzą­dzeń prze­ła­dun­ko­wo-trans­por­to­wych;

zna­jo­mość pro­ble­mów sta­tecz­no­ści maszyn prze­ła­dun­ko­wych.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­wen­ci tego kie­run­ku powin­ni zna­leźć zatrud­nie­nie w:

Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów na spe­cjal­no­ści elek­tro­ener­ge­ty­ka absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w:

 • biu­rach pro­jek­tu­ją­cych elek­tro­ener­ge­tycz­ne sys­te­my wytwór­cze, prze­sy­ło­we, roz­dziel­cze,
 • zakła­dach pro­du­ku­ją­cych sprzęt, urzą­dze­nia i sys­te­my elek­tro­ener­ge­tycz­ne,
 • prze­my­śle w zakre­sie moni­to­rin­gu pro­ce­sów ener­ge­tycz­nych i jako­ści ener­gii elek­trycz­nej,
 • zakła­dach prze­my­sło­wych, samo­rzą­dzie tery­to­rial­nym, służ­bach komu­nal­nych,
 • fir­mach zaj­mu­ją­cych się insta­la­cją i eks­plo­ata­cją urzą­dzeń i sys­te­mów ener­ge­tycz­nych,
 • ener­ge­ty­ce zawo­do­wej /elektrownie, sie­ci, dia­gno­sty­ka maszyn, bez­pie­czeń­stwo i nie­za­wod­ność urzą­dzeń i sys­te­mów energetycznych/
 • komór­kach utrzy­ma­nia ruchu w zakła­dach prze­my­sło­wych, elek­trow­niach i elek­tro­cie­płow­niach,
 • jed­nost­kach woj­sko­wych na sta­no­wi­skach inży­nier­skich prze­wi­dzia­nych dla pra­cow­ni­ków cywil­nych lub (po odpo­wied­nim prze­szko­le­niu) dla ofi­ce­rów kon­trak­to­wych.

Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów na spe­cjal­no­ści „maszy­ny i urzą­dze­nia w ener­ge­ty­ce” absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w :

 • zakła­dach zwią­za­nych z wytwa­rza­niem, prze­twa­rza­niem, prze­sy­ła­niem i dys­try­bu­cją ener­gii (elek­trow­niach i elek­tro­cie­płow­niach, kon­cer­nach ener­ge­tycz­nych i fir­mach dys­try­bu­cyj­nych) w zakre­sie eks­plo­ata­cji maszyn ener­ge­tycz­nych;
 • przed­się­bior­stwach zaj­mu­ją­cych się eks­plo­ata­cją w obsza­rze sys­te­mów ener­ge­tycz­nych;
 • przed­się­bior­stwach remon­to­wych maszyn i urzą­dzeń ener­ge­tycz­nych,
 • przed­się­bior­stwach usług tech­nicz­nych maszyn ener­ge­tycz­nych,
 • zakła­dach pro­du­ku­ją­cych urzą­dze­nia ener­ge­tycz­ne;
 • dzia­łach elek­trycz­nych i ener­ge­tycz­nych przed­się­biorstw róż­nych gałę­zi prze­my­słu;
 • jed­nost­kach samo­rzą­do­wych jako spe­cja­li­ści od pro­ble­mów ener­ge­ty­ki.
 • samo­dziel­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, szcze­gól­nie w zakre­sie małej ener­ge­ty­ki ze źró­deł odna­wial­nych.”

Wydział Elek­tro­ni­ki

wel​.wat​.edu​.pl

sekretariat.​wel@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 90 50

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW