Stu­dia na kie­run­ku elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja kształ­cą spe­cja­li­stów z zakre­su elek­tro­ni­ki pro­fe­sjo­nal­nej i użyt­ko­wej, współ­cze­snych ukła­dów i sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych ana­lo­go­wych i cyfro­wych, tech­nik infor­ma­cyj­no-pomia­ro­wych oraz prze­twa­rza­nia danych i gra­ficz­nej pre­zen­ta­cji wyni­ków.

Elek­tro­ni­ka – dzie­dzi­na tech­ni­ki i nauki zaj­mu­ją­ca się obwo­da­mi elek­trycz­ny­mi zawie­ra­ją­cy­mi, obok ele­men­tów elek­tro­nicz­nych bier­nych, ele­men­ty aktyw­ne takie jak lam­py próż­nio­we, tran­zy­sto­ry i dio­dy. W obwo­dach takich moż­na wzmac­niać sła­be sygna­ły dzię­ki nie­li­nio­wym cha­rak­te­ry­sty­kom ele­men­tów czyn­nych.

Tele­ko­mu­ni­ka­cja – defi­ni­cja zawar­ta w pol­skim pra­wie tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym okre­śla tele­ko­mu­ni­ka­cję jako nada­wa­nie, odbiór lub trans­mi­sję infor­ma­cji, nie­za­leż­nie od ich rodza­ju, za pomo­cą prze­wo­dów, fal radio­wych bądź optycz­nych lub innych środ­ków wyko­rzy­stu­ją­cych ener­gię elek­tro­ma­gne­tycz­ną

Stu­dent zdo­by­wa wie­dzę i umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia, eks­plo­ata­cji, testo­wa­nia i obsłu­gi ser­wi­so­wej ana­lo­go­wych i cyfro­wych ukła­dów, urzą­dzeń oraz sys­te­mów elek­tro­nicz­nych i teleko­munikacyjnych. Naby­wa umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­nia w prak­ty­ce inży­nier­skiej narzę­dzi kom­pu­te­ro­wych.

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z sied­miu spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • inży­nie­ria sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa
 • sys­te­my cyfro­we
 • sys­te­my infor­ma­cyj­no-pomia­ro­we
 • sys­te­my radio­elek­tro­nicz­ne
 • sys­te­my tele­de­tek­cyj­ne
 • sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne
 • sys­te­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne
Specjalność: Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: Absol­went stu­diów I stop­nia (inży­nier­skich) jest spe­cja­li­stą w obsza­rze sze­ro­ko poj­mo­wa­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, a zwłasz­cza tech­nicz­nych sys­te­mów ochro­ny osób i mie­nia. W pro­gra­mie stu­diów pozna­je zasa­dy pro­jek­to­wa­nia i eks­plo­ata­cji tech­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, uzy­sku­je wie­dzę z zakre­su tele­wi­zji dozo­ro­wej, sys­te­mów i urzą­dzeń kon­tro­li dostę­pu, tech­nik bio­me­trycz­nych, tech­ni­ki moni­to­rin­gu, kon­struk­cji i funk­cjo­no­wa­nia sze­ro­kie­go spek­trum prze­twor­ni­ków i czu­jek, elek­tro­me­cha­nicz­nych urzą­dzeń i sys­te­mów zabez­pie­czeń. Wie­dza tech­nicz­no-tech­no­lo­gicz­na wzbo­ga­co­na jest pod­sta­wo­wą wie­dzą z zakre­su zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem na pozio­mie kra­ju i przed­się­bior­stwa, ele­men­ta­mi kry­mi­na­li­sty­ki, ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej, ochro­ny infor­ma­cji prze­cho­wy­wa­nej w bazach danych oraz trans­mi­to­wa­nej w sys­te­mach tele­in­for­ma­tycz­nych i tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Wie­dza spe­cja­li­stycz­na opar­ta jest na solid­nych pod­sta­wach z zakre­su elek­tro­ni­ki, tele­ko­mu­ni­ka­cji i infor­ma­ty­ki.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: Absol­went posia­da pod­sta­wo­we umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, użyt­ko­wa­nia i obsłu­gi­wa­nia więk­szo­ści sto­so­wa­nych obec­nie w Pol­sce sys­te­mów ochro­ny osób i mie­nia. Zna budo­wę i zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mów kon­tro­li dostę­pu, sys­te­mów moni­to­rin­gu pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, ochro­ny śro­do­wi­ska i sys­te­mów tele­me­trycz­nych. Potra­fi nad­zo­ro­wać pro­ce­sy pro­jek­to­wa­nia, insta­lo­wa­nia, użyt­ko­wa­nia i obsłu­gi­wa­nia sys­te­mów moni­to­rin­gu i ochro­ny anty­ter­ro­ry­stycz­nej. Umie nad­zo­ro­wać użyt­ko­wa­nie sys­te­mów tech­nicz­nych w tzw. budyn­kach inte­li­gent­nych. Sze­ro­kie spek­trum uzy­ska­nej wie­dzy i naby­tych umie­jęt­no­ści spra­wia­ją, że absol­went tej spe­cjal­no­ści pre­dys­po­no­wa­ny jest do pra­cy zarów­no na sta­no­wi­skach samo­dziel­nych jak i do dzia­łań zespo­ło­wych.

Specjalność: Systemy cyfrowe

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: Absol­wen­ci posia­da­ją wie­dzę w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia ukła­dów i sys­te­mów cyfro­wych, domi­nu­ją­cych we współ­cze­snych zasto­so­wa­niach elek­tro­ni­ki w urzą­dze­niach pro­fe­sjo­nal­nych i powszech­ne­go użyt­ku oraz z zakre­su pro­jek­to­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia inte­li­gent­nych ste­row­ni­ków cyfro­wych opar­tych na mikro­kon­tro­le­rach, a tak­że pogłę­bio­ną wie­dzą z wybra­nych przed­mio­tów infor­ma­tycz­nych, doty­czą­cych zwłasz­cza pro­gra­mo­wa­nia sys­te­mów mikro­pro­ce­so­ro­wych, gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej oraz mode­lo­wa­nia cyfro­we­go.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: Absol­wen­ci mają umie­jęt­no­ści w zakre­sie ana­li­zy i syn­te­zy ukła­dów i sys­te­mów cyfro­wych. Na pozio­mie ukła­do­wym są przy­go­to­wa­ni do pro­jek­to­wa­nia, testo­wa­nia i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń zbu­do­wa­nych z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych ukła­dów sca­lo­nych, w tym ukła­dów pro­gra­mo­wal­nych. Na pozio­mie sys­te­mo­wym, zdo­by­wa­ją umie­jęt­no­ści pro­jek­to­wa­nia, opty­ma­li­za­cji, pro­gra­mo­wa­nia i eks­plo­ata­cji zło­żo­nych sys­te­mów cyfro­wych z wbu­do­wa­ny­mi mikro­pro­ce­so­ra­mi.

Specjalność: Systemy informacyjno-pomiarowe

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: Absol­went sta­cjo­nar­nych stu­diów pierw­sze­go stop­nia (inży­nier­skich) zna współ­cze­sne sys­te­my i meto­dy pomia­ro­we, sys­te­my akwi­zy­cji, prze­twa­rza­nia i ana­li­zy danych, ukła­dy pro­gra­mo­wal­ne, sie­ci neu­ro­no­we oraz zagad­nie­nia zwią­za­ne z pozy­ski­wa­niem i prze­twa­rza­niem sygna­łów pomia­ro­wych. Absol­went zna popu­lar­ne plat­for­my sys­te­mo­we, np. Win­dows i Unix. W zakre­sie metod zna stan­dar­do­we meto­dy infor­ma­tycz­ne, a z zakre­su teo­rii posia­da wia­do­mo­ści, któ­re są nie­zbęd­ne do zro­zu­mie­nia metod i algo­ryt­mów infor­ma­tycz­nych. Pozwa­la mu to na zro­zu­mie­nie nowych metod, dostrze­że­nie moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia ich w kon­kret­nych pro­ble­mach, oce­nę ich przy­dat­no­ści i efek­tyw­no­ści. Wie­dza spe­cja­li­stycz­na obej­mu­je pro­ble­my pro­jek­to­wa­nia, budo­wy, badań i eks­plo­ata­cji elek­trycz­nych sen­so­rów, narzę­dzi i sys­te­mów pomia­ro­wych, przy uży­ciu tra­dy­cyj­nych oraz naj­now­szych metod i narzę­dzi inży­nier­skich (pro­fe­sjo­nal­ne opro­gra­mo­wa­nie, Inter­net, prze­twor­ni­ki inte­li­gent­ne, ste­row­ni­ki). Absol­went potra­fi uwzględ­niać pro­ble­my sta­tycz­ne i dyna­micz­ne w wie­lo­pa­ra­me­tro­wych śro­do­wi­skach, zakłó­ce­nia oraz ich wza­jem­ne oddzia­ły­wa­nia. Umie wyko­rzy­stać tech­ni­kę ana­lo­go­wą, cyfro­wą oraz mikro­pro­ce­so­ro­wą, w apli­ka­cjach elek­trycz­nych i opto­elek­tro­nicz­nych, zna ogól­ne zasa­dy two­rze­nia i sto­so­wa­nia zauto­ma­ty­zo­wa­nych sys­te­mów infor­ma­cyj­no-pomia­ro­wych, umie two­rzyć wła­sne pro­gra­my kom­pu­te­ro­we dla potrzeb ste­ro­wa­nia pro­ce­sów oraz pro­fe­sjo­nal­ne­go prze­twa­rza­nia danych pomia­ro­wych. Jest przy­go­to­wa­ny do samo­dziel­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów z zakre­su oprzy­rzą­do­wa­nia infor­ma­cyj­no-pomia­ro­we­go w róż­nych nie­ty­po­wych sytu­acjach. Zna stan praw­ny odno­śnie pomia­rów i wyma­gań metro­lo­gicz­nych. Zna pod­sta­wy two­rze­nia doku­men­ta­cji kon­struk­cji urzą­dzeń i sys­te­mów infor­ma­cyj­no-pomia­ro­wych oraz doku­men­to­wa­nia wyni­ków badań. Posia­da wie­dzę tech­nicz­ną w zakre­sie obsłu­gi sprzę­tu infor­ma­tycz­ne­go i opro­gra­mo­wa­nia.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: Absol­went tej spe­cjal­no­ści potra­fi dostrzec i samo­dziel­nie roz­wią­zać pro­ble­my teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne z zakre­su swo­jej spe­cjal­no­ści. Potra­fi pro­gra­mo­wać w kil­ku języ­kach, umie wyko­rzy­sty­wać popu­lar­ne plat­for­my sys­te­mo­we np. Win­dows i Unix, posia­da umie­jęt­ność pra­cy w sie­ci kom­pu­te­ro­wej (lokal­nej i zdal­nej), potra­fi pro­jek­to­wać i użyt­ko­wać kom­pu­te­ro­we sys­te­my auto­ma­ty­ki i pomia­rów oraz sto­so­wać sys­te­my pomia­ro­we w dzie­dzi­nach nie­elek­trycz­nych. Jest on przy­go­to­wa­ny w zakre­sie pod­staw infor­ma­ty­ki umoż­li­wia­ją­cym uzu­peł­nia­nie wie­dzy w szyb­ko zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści infor­ma­tycz­nej. Ponad­to absol­went posia­da umie­jęt­no­ści tech­nicz­ne w zakre­sie obsłu­gi sprzę­tu infor­ma­tycz­ne­go i opro­gra­mo­wa­nia. Jest przy­go­to­wa­ny do pro­jek­to­wa­nia i adap­ta­cji, wdra­ża­nia i eks­plo­ata­cji sys­te­mów infor­ma­cyj­no-pomia­ro­wych zwią­za­nych z róż­ny­mi dzia­ła­mi gospo­dar­ki. Cha­rak­te­ry­zu­je się on otwar­to­ścią inte­lek­tu­al­ną, kre­atyw­no­ścią, inno­wa­cyj­no­ścią, ela­stycz­no­ścią i duży­mi zdol­no­ścia­mi adap­ta­cyj­ny­mi oraz wraż­li­wo­ścią emo­cjo­nal­ną. Posia­da umie­jęt­ność samo­do­sko­na­le­nia się i wzbo­ga­ca­nia swo­je­go warsz­ta­tu mery­to­rycz­ne­go.

Specjalność: Systemy radioelektroniczne

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: Absol­wen­ci posia­da­ją wie­dzę w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, wyko­rzy­sta­nia oraz eks­plo­ata­cji nowo­cze­snych urzą­dzeń i sys­te­mów elek­tro­nicz­nych i radio­elek­tro­nicz­nych opar­tą na rozu­mie­niu pro­ce­su powsta­wa­nia infor­ma­cji pier­wot­nej w sys­te­mie, jej prze­twa­rza­nia i inte­gra­cji oraz uzy­ski­wa­nia obra­zu final­ne­go obserwowanego/badanego obiek­tu w celu jego iden­ty­fi­ka­cji a tak­że pogłę­bio­ną wie­dzę z zakre­su mode­lo­wa­nia sys­te­mów, prze­twa­rza­nia sygna­łów i danych, tech­ni­ki obli­cze­nio­wej i sys­te­mów zobra­zo­wa­nia infor­ma­cji.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: Absol­went posia­da umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje z zakre­su pro­jek­to­wa­nia, wyko­rzy­sta­nia, eks­plo­ata­cji i zarzą­dza­nia nowo­cze­sny­mi sys­te­ma­mi elek­tro­nicz­ny­mi i radio­elek­tro­nicz­ny­mi. Ponad­to posia­da umie­jęt­ność wła­ści­wej orga­ni­za­cji pra­cy zarów­no wła­snej jak i innych osób co czy­ni go przy­dat­nym na samo­dziel­nych sta­no­wi­skach oraz w dzia­ła­niach zespo­ło­wych. Stu­dia przy­go­to­wu­ją do pod­ję­cia pra­cy w wie­lu pro­fe­sjo­nal­nych zespo­łach zaj­mu­ją­cych się elek­tro­ni­ką oraz tele­ko­mu­ni­ka­cją a szcze­gól­no­ści pro­jek­to­wa­niem i wyko­rzy­sta­niem sys­te­mów oraz mar­ke­tin­giem.

Specjalność: Systemy teledetekcyjne

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: Absol­wen­ci posia­da­ją wie­dzę w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia oraz eks­plo­ata­cji nowo­cze­snych elek­tro­nicz­nych sen­so­rów sto­so­wa­nych w sys­te­mach zdal­nej obser­wa­cji, któ­re wyko­rzy­stu­ją pro­mie­nio­wa­nie aku­stycz­ne oraz elek­tro­ma­gne­tycz­ne w sze­ro­kim wid­mie, począw­szy od fal metro­wych, poprzez mikro­fa­le, pod­czer­wień aż do pro­mie­nio­wa­nia zakre­su widzial­ne­go i ultra­fio­le­tu. Tele­de­tek­cja jest bowiem dzia­łem nauk tech­nicz­nych zaj­mu­ją­cym się pozy­ski­wa­niem, prze­twa­rza­niem i inter­pre­ta­cją danych o obiek­tach fizycz­nych i ich oto­cze­niu otrzy­my­wa­nych z czuj­ni­ków nie będą­cych w bez­po­śred­nim kon­tak­cie z tymi obiek­ta­mi. Absol­wen­ci opa­no­wu­ją ponad­to wie­dzę z zakre­su gene­ra­cji oraz prze­twa­rza­nia sygna­łów ana­lo­go­wych i cyfro­wych, fuzji infor­ma­cji, a tak­że zobra­zo­wa­nia infor­ma­cji.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: Absol­went posia­da umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje z zakre­su pro­jek­to­wa­nia, wyko­rzy­sta­nia oraz eks­plo­ata­cji sze­ro­kiej gamy czuj­ni­ków sto­so­wa­nych w obser­wa­cjach zdal­nych (remo­te sen­sing) będą­cych alter­na­ty­wą lub uzu­peł­nie­niem tzw. metod punk­to­wych (in situ). Doty­czy to urzą­dzeń opto­elek­tro­nicz­nych, ter­mo­wi­zyj­nych, rada­ro­wych, inter­fe­ro­me­trycz­nych i radio­me­trycz­nych. Ponad­to posia­da umie­jęt­ność orga­ni­za­cji pra­cy zarów­no wła­snej jak i innych osób, co czy­ni go przy­dat­nym na samo­dziel­nych sta­no­wi­skach oraz w dzia­ła­niach zespo­ło­wych.

Specjalność: Systemy teleinformatyczne

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: Absol­wen­ci posia­da­ją wie­dzę spe­cja­li­stycz­ną z zakre­su tech­nik mul­ti­me­dial­nych, pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych, symu­la­cyj­nych metod bada­nia sie­ci, inży­nie­rii i bez­pie­czeń­stwa sie­ci tele­in­for­ma­tycz­nych, w tym rów­nież bez­pie­czeń­stwa baz danych. Absol­went spe­cjal­no­ści dys­po­nu­je tak­że wie­dzą z zakre­su pro­jek­to­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia apli­ka­cji sie­cio­wych, głów­nie w śro­do­wi­sku Linux z wyko­rzy­sta­niem opro­gra­mo­wa­nia typu Open Sour­ce, a tak­że pogłę­bio­ną wie­dzą z zakre­su bez­pie­czeń­stwa, zarzą­dza­nia i pro­jek­to­wa­nia sie­ci tele­in­for­ma­tycz­nych.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: Absol­wen­ci posia­da­ją umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, zarzą­dza­nia (admi­ni­stro­wa­nia), mode­lo­wa­nia i bada­nia sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych. Są przy­go­to­wa­ni do samo­dziel­ne­go kon­fi­gu­ro­wa­nia, testo­wa­nia i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń sie­cio­wych, w tym route­rów, fire­wal­li, krot­nic i swit­chy. Na pozio­mie sys­te­mo­wym, zdo­by­wa­ją umie­jęt­no­ści pro­jek­to­wa­nia, opty­ma­li­za­cji, pro­gra­mo­wa­nia i eks­plo­ata­cji zło­żo­nych sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych.

Specjalność: Systemy telekomunikacyjne

Wie­dza spe­cja­li­stycz­na: Absol­wen­ci posia­da­ją wie­dzę z zakre­su budo­wy i zasa­dy dzia­ła­nia urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych oraz prak­tycz­nie pozna­ją pro­ces pro­jek­to­wa­nia i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń i sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

Umie­jęt­no­ści spe­cja­li­stycz­ne: Absol­wen­ci posia­da­ją umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, zarzą­dza­nia, mode­lo­wa­nia i bada­nia sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Są przy­go­to­wa­ni do samo­dziel­ne­go kon­fi­gu­ro­wa­nia, testo­wa­nia i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń i sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych prze­wo­do­wych i bez­prze­wo­do­wych naj­now­szych gene­ra­cji. Na pozio­mie sys­te­mo­wym, zdo­by­wa­ją umie­jęt­no­ści pro­jek­to­wa­nia, opty­ma­li­za­cji, pro­gra­mo­wa­nia i eks­plo­ata­cji zło­żo­nych sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Pre­fe­ro­wa­ny­mi miej­sca­mi pra­cy po ukoń­cze­niu stu­diów o spe­cjal­no­ści „Inży­nie­ria sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa” są:

 • fir­my zaj­mu­ją­ce się insta­la­cją i eks­plo­ata­cją tech­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa,
 • przed­się­bior­stwa pro­du­ku­ją­ce urzą­dze­nia dla sys­te­mów ochro­ny,
 • fir­my pro­jek­tu­ją­ce sys­te­my bez­pie­czeń­stwa,
 • pra­cow­nie pro­jek­tu­ją­ce sys­te­my budyn­ków inte­li­gent­nych,
 • przed­się­bior­stwa prze­my­sło­we posia­da­ją­ce służ­by moni­to­rin­gu pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych,
 • ban­ki – w tech­nicz­nych służ­bach utrzy­ma­nia bez­pie­czeń­stwa,
 • cen­tra zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go,
 • jed­nost­ki woj­sko­we – w logi­stycz­nych służ­bach ochro­ny obiek­tów i tere­nu,
 • poli­cja – w pio­nach ochro­ny obiek­tów i tere­nu, a zwłasz­cza w cen­trach moni­to­rin­gu wizyj­ne­go.

Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów na spe­cjal­no­ści „Sys­te­my Cyfro­we” absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy:

 • w zakła­dach pro­du­ku­ją­cych sprzęt, urzą­dze­nia i sys­te­my elek­tro­nicz­ne opar­te na nowo­cze­snej tech­ni­ce cyfro­wej,
 • u ope­ra­to­rów sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych i tele­in­for­ma­tycz­nych,
 • w zakła­dach świad­czą­cych usłu­gi wspo­ma­ga­ne pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­tem elek­tro­nicz­nym, np. usłu­gi metro­lo­gicz­ne, dia­gno­stycz­ne, tele­tran­smi­syj­ne i opto­elek­tro­nicz­ne,
 • w jed­nost­kach woj­sko­wych na sta­no­wi­skach inży­nier­skich prze­wi­dzia­nych dla pra­cow­ni­ków cywil­nych lub (po odpo­wied­nim prze­szko­le­niu) dla ofi­ce­rów kon­trak­to­wych,
 • w fir­mach zaj­mu­ją­cych się insta­la­cją i eks­plo­ata­cją róż­no­rod­nych urzą­dzeń i sys­te­mów elek­tro­nicz­nych, zwłasz­cza wyko­rzy­stu­ją­cych wbu­do­wa­ne mikro­pro­ce­so­ry i inne ukła­dy cyfro­we.

Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów na spe­cjal­no­ści „sys­te­my infor­ma­cyj­no-pomia­ro­we” absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w:

 • zespo­łach pro­jek­tu­ją­cych elek­tro­nicz­ne sys­te­my infor­ma­cyj­no-pomia­ro­we,
 • zakła­dach pro­du­ku­ją­cych sprzęt, urzą­dze­nia i sys­te­my elek­tro­nicz­ne,
 • prze­my­śle w zakre­sie moni­to­rin­gu pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych,
 • zakła­dach świad­czą­cych usłu­gi wspo­ma­ga­ne pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­tem elek­tro­nicz­nym,
 • fir­mach zaj­mu­ją­cych się insta­la­cją i eks­plo­ata­cją urzą­dzeń i sys­te­mów elek­tro­nicz­nych,
 • urzę­dach miar,
 • komór­kach kon­tro­li jako­ści w przed­się­bior­stwach,
 • jed­nost­kach woj­sko­wych na sta­no­wi­skach inży­nier­skich prze­wi­dzia­nych dla pra­cow­ni­ków cywil­nych lub (po odpo­wied­nim prze­szko­le­niu) dla ofi­ce­rów kon­trak­to­wych.

Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów na spe­cjal­no­ści „sys­te­my radio­elek­tro­nicz­ne” absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w:

 • zespo­łach zaj­mu­ją­cych się elek­tro­ni­ką oraz tele­ko­mu­ni­ka­cją, a w szcze­gól­no­ści pro­jek­to­wa­niem i wyko­rzy­sta­niem sys­te­mów elek­tro­nicz­nych i radio­elek­tro­nicz­nych oraz mar­ke­tin­giem,
 • przed­się­bior­stwach wytwa­rza­ją­cych elek­tro­ni­kę pro­fe­sjo­nal­ną, w tym dla potrzeb obron­no­ści pań­stwa,
 • ośrod­kach kon­tro­li ruchu lot­ni­cze­go,
 • ośrod­kach warsz­ta­to­wych i remon­to­wych elek­tro­ni­ki pro­fe­sjo­nal­nej,
 • szkol­nic­twie, w tym woj­sko­wym oraz w ośrod­kach nauko­wo-badaw­czych,
 • cen­trach zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go.

Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów na spe­cjal­no­ści „sys­te­my tele­de­tek­cyj­ne” absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w:

 • zespo­łach zaj­mu­ją­cych się elek­tro­ni­ką oraz tele­ko­mu­ni­ka­cją, a w szcze­gól­no­ści pro­jek­tu­ją­cych urzą­dze­nia oraz sys­te­my tele­de­tek­cyj­ne,
 • insty­tu­cjach zwią­za­nych z tele­de­tek­cyj­ny­mi obser­wa­cja­mi sze­ro­ko rozu­mia­ne­go śro­do­wi­ska,
 • przed­się­bior­stwach wytwa­rza­ją­cych elek­tro­ni­kę pro­fe­sjo­nal­ną,
 • ośrod­kach kon­tro­li ruchu powietrz­ne­go, lądo­we­go oraz mor­skie­go,
 • ośrod­kach warsz­ta­to­wych i remon­to­wych elek­tro­ni­ki pro­fe­sjo­nal­nej,
 • szkol­nic­twie oraz w ośrod­kach nauko­wo-badaw­czych,
 • cen­trach zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go.

Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów na spe­cjal­no­ści sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy:

 • w cha­rak­te­rze admi­ni­stra­to­rów sie­ci tele­in­for­ma­tycz­nych w insty­tu­cjach o szcze­gól­nych wyma­ga­niach w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa sie­cio­we­go (ban­kach, jed­nost­kach samo­rzą­do­wych, fir­mach, orga­nach pań­stwo­wych, itp.),
 • w fir­mach pro­du­ku­ją­cych sprzęt, urzą­dze­nia i sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne,
 • w jed­nost­kach i ośrod­kach świad­czą­cych usłu­gi tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (np. TP SA) i tele­in­for­ma­tycz­ne,
 • w ośrod­kach świad­czą­cych usłu­gi wspo­ma­ga­ne pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­tem elek­tro­nicz­nym, np. usłu­gi metro­lo­gicz­ne, dia­gno­stycz­ne, tele­tran­smi­syj­ne, i opto­elek­tro­nicz­ne,
 • w jed­nost­kach woj­sko­wych na sta­no­wi­skach inży­nier­skich prze­wi­dzia­nych dla pra­cow­ni­ków cywil­nych lub (po odpo­wied­nim prze­szko­le­niu) dla ofi­ce­rów kon­trak­to­wych,
 • w fir­mach zaj­mu­ją­cych się insta­la­cją i eks­plo­ata­cją róż­no­rod­nych urzą­dzeń i sys­te­mów elek­tro­nicz­nych, wyko­rzy­stu­ją­cych ele­men­ty tele­in­for­ma­tycz­ne (pro­jek­tu­ją­cych i insta­lu­ją­cych np. sys­te­my moni­to­rin­gu, zabez­pie­czeń elek­tro­nicz­nych, itp.).

Zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów na spe­cjal­no­ści „sys­te­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne” absol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pra­cy na:

 • sta­no­wi­skach tech­nicz­nych zwią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem i eks­plo­ata­cją sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych (ope­ra­to­rzy tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ni, Straż Gra­nicz­na, Poli­cja, Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej, Mary­nar­ka Han­dlo­wa, Cen­tra Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go),
 • sta­no­wi­skach tech­nicz­nych w fir­mach tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych zaj­mu­ją­cych się budo­wą urzą­dzeń i sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych,
 • sta­no­wi­skach zwią­za­nych z mar­ke­tin­giem tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym,
 • sta­no­wi­skach tech­nicz­nych w ser­wi­sie tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym.

Wydział Elek­tro­ni­ki

wel​.wat​.edu​.pl

sekretariat.​wel@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 90 50

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW