Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji tech­nicz­nych absol­went będzie posia­dał wie­dzę ogól­ną z elek­tro­ni­ki i tele­ko­mu­ni­ka­cji. W szcze­gól­no­ści wie­dzę z zakre­su: mier­nic­twa elek­tro­nicz­ne­go, inży­nie­rii mate­ria­ło­wej, prze­twa­rza­nia sygna­łów, ukła­dów ana­lo­go­wych i cyfro­wych, tech­nik bar­dzo wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści, opto­elek­tro­ni­ki, języ­ków pro­gra­mo­wa­nia, sys­te­mów i sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych oraz kon­struk­cji urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych.

Absol­went będzie posia­dał umie­jęt­no­ści w zakre­sie:

 • eks­plo­ata­cji ana­lo­go­wych i cyfro­wych ukła­dów, urzą­dzeń i sys­te­mów elek­tro­nicz­nych, tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, anten, tech­ni­ki mikro­fa­lo­wej oraz opto­elek­tro­ni­ki,
 • pro­jek­to­wa­nia ukła­dów ana­lo­go­wych i cyfro­wych,
 • mode­lo­wa­nia i symu­la­cji sys­te­mów oraz kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia,
 • algo­ryt­mów prze­twa­rza­nia sygna­łów i danych pomia­ro­wych,
 • oce­ny oraz bada­nia nie­za­wod­no­ści ele­men­tów i sys­te­mów,
 • insta­lo­wa­nia i eks­plo­ata­cji urzą­dzeń i sys­te­mów zabez­pie­cze­nia tech­nicz­ne­go róż­no­rod­nych obiek­tów,
 • samo­dziel­ne­go utrzy­my­wa­nia kon­tak­tu z naj­now­szy­mi świa­to­wy­mi tren­da­mi roz­wo­ju tech­ni­ki w swej spe­cjal­no­ści.

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Kie­ru­nek stu­diów Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja pro­wa­dzo­ny przez Wydział Elek­tro­ni­ki WAT uzy­skał akre­dy­ta­cję Pań­stwo­wej Komi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej Uchwa­łą Nr 517/2009 z dnia 1 lip­ca 2009 r. oraz Pol­skiej Komi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej Uchwa­łą Nr 702/20015 z dnia 3 wrze­śnia 2015 r. Ponad­to kie­ru­nek uzy­skał akre­dy­ta­cję Komi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej Uczel­ni Tech­nicz­nych (KAUT) na lata 2010 – 2016.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie; trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra inży­nie­ra oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka. Stu­den­ci stu­diów woj­sko­wych na kie­run­ku elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, mogą zdo­by­wać w WAT kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

 • eks­plo­ata­cja sys­te­mów łącz­no­ści;
 • roz­po­zna­nie i zakłó­ca­nie elek­tro­nicz­ne;
 • radio­elek­tro­nicz­ne urzą­dze­nia pokła­do­we;
 • radio­lo­ka­cja;
 • radio­na­wi­ga­cja;

Stu­dia na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja zapew­nia­ją przy­go­to­wa­nie absol­wen­tów do pro­wa­dze­nia sze­ro­ko rozu­mia­nej dzia­łal­no­ści inży­nier­skiej w dzie­dzi­nie elek­tro­ni­ki i tele­ko­mu­ni­ka­cji. Kształ­ce­nie jest opar­te na sta­ran­nie dobra­nym zesta­wie przed­mio­tów spe­cja­li­stycz­nych, któ­re słu­żą wła­ści­we­mu pro­fi­lo­wa­niu wykształ­ce­nia pod kątem współ­cze­snych i przy­szło­ścio­wych tech­nik elek­tro­nicz­nych i tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii oraz narzę­dzi kom­pu­te­ro­wych, a tak­że two­rze­nia tych tech­no­lo­gii i narzę­dzi.

W zakresie specjalności eksploatacja systemów łączności

stu­dia obej­mu­ją pro­gra­mem wie­dzę poli­tech­nicz­ną z zakre­su sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych oraz sko­re­lo­wa­ne są z potrze­ba­mi i zada­nia­mi Sił Zbroj­nych RP w czę­ści obej­mu­ją­cej szko­le­nie spe­cja­li­stycz­ne woj­sko­we. Wie­dza uzy­ska­na w trak­cie reali­za­cji przed­mio­tów kie­run­ko­wych i spe­cja­li­stycz­nych przy­go­to­wu­je przy­szłe­go ofi­ce­ra pod wzglę­dem facho­wym. Oprócz przed­mio­tów typo­wo poli­tech­nicz­nych stu­dent zapo­zna­je się z taj­ni­ka­mi służ­by woj­sko­wej w roli ofi­ce­ra łącz­no­ści i infor­ma­ty­ki. Część zajęć spe­cja­li­stycz­nych orga­ni­zo­wa­na jest w Cen­trum Szko­le­nia Łącz­no­ści i Infor­ma­ty­ki w Zegrzu. Są to zaję­cia prak­tycz­ne na nowo­cze­snym sprzę­cie łącz­no­ści i infor­ma­ty­ki wystę­pu­ją­cym na aktu­al­nym wypo­sa­że­niu SZ jak i będą­cym na eta­pie wdra­ża­nia do użyt­ko­wa­nia. Absol­went to spe­cja­li­sta wyso­kiej kla­sy w zakre­sie woj­sko­wych sys­te­mów łącz­no­ści i infor­ma­ty­ki.

W zakresie specjalności rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne

stu­dia obej­mu­ją pro­gra­mem wie­dzę poli­tech­nicz­ną z zakre­su roz­po­zna­nia, zakłó­ca­nia i wal­ki elek­tro­nicz­nej oraz sko­re­lo­wa­ne są z potrze­ba­mi i zada­nia­mi Sił Zbroj­nych RP. Stu­den­tom ofe­ro­wa­ne są odpo­wied­nio dobra­ne przed­mio­ty poli­tech­nicz­ne. W zakre­sie przed­mio­tów spe­cja­li­stycz­nych, stu­den­ci zapo­zna­ją się z zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi m.in. z roz­po­zna­niem i zakłó­ca­niem radio­wym, roz­po­zna­niem obra­zo­wym i opto­elek­tro­nicz­nym, roz­po­zna­niem rada­ro­wym, zakłó­ca­niem radio­lo­ka­cyj­nym. Dużo uwa­gi poświę­ca się przy­go­to­wa­niu prak­tycz­ne­mu. W tym celu orga­ni­zo­wa­ne są zaję­cia prak­tycz­ne z wyko­rzy­sta­niem polo­we­go i sta­cjo­nar­ne­go sprzę­tu spe­cja­li­stycz­ne­go w Cen­trum Szko­le­nia RSZ oraz w jed­nost­kach woj­sko­wych Wal­ki Elek­tro­nicz­nej. Absol­went to spe­cja­li­sta wyso­kiej kla­sy w zakre­sie woj­sko­wych sys­te­mów roz­po­zna­nia i zakłó­ceń elek­tro­nicz­nych.

W zakresie specjalności radiolokacja

stu­dia obej­mu­ją pro­gra­mem wie­dzę poli­tech­nicz­ną z zakre­su radio­lo­ka­cji oraz sko­re­lo­wa­ne są z potrze­ba­mi i zada­nia­mi Sił Zbroj­nych RP w czę­ści obej­mu­ją­cej szko­le­nie spe­cja­li­stycz­ne woj­sko­we. Stu­dia te mają na celu kształ­ce­nie fachow­ców w zakre­sie budo­wy, eks­plo­ata­cji oraz pra­cy bojo­wej sprzę­tu radio­lo­ka­cyj­ne­go zarów­no na pozio­mie poje­dyn­cze­go rada­ru, jak i sys­te­mu radio­lo­ka­cyj­ne­go. W ramach kształ­ce­nia kie­run­ko­we­go stu­dent otrzy­mu­je wie­dzę w zakre­sie m.in. pod­staw tele­de­tek­cji, opto­elek­tro­ni­ki, ukła­dów ana­lo­go­wych i cyfro­wych, pod­staw auto­ma­ty­ki oraz sys­te­mów mikro­pro­ce­so­ro­wych. W ramach kształ­ce­nia spe­cja­li­stycz­ne­go stu­dent otrzy­mu­je nie­zbęd­ną wie­dzę oraz naby­wa umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, tech­no­lo­gii reali­za­cji oraz eks­plo­ata­cji pod­ze­spo­łów z zakre­su tech­ni­ki mikro­fa­lo­wej, urzą­dzeń nadaw­czo – odbior­czych, sys­te­mów ante­no­wych, teo­rii radio­lo­ka­cji i radio­na­wi­ga­cji, ukła­dów prze­twa­rza­nia sygna­łów, trans­mi­sji danych, fuzji danych oraz urzą­dzeń zobra­zo­wa­nia infor­ma­cji. Spo­ro miej­sca w pla­nie stu­diów zaj­mu­ją pro­ble­my pro­gra­mo­wa­nia i tech­nik kom­pu­te­ro­wych,
a w tym zasa­dy pro­jek­to­wa­nia oraz zasto­so­wa­nia plat­form spe­cja­li­zo­wa­nych. Zaję­cia teo­re­tycz­ne uzu­peł­nia­ne są ćwi­cze­nia­mi reali­zo­wa­ny­mi z wyko­rzy­sta­niem dobrze wypo­sa­żo­nej i cią­gle uno­wo­cze­śnia­nej bazy labo­ra­to­ryj­nej. Ponad­to w pla­nach stu­diów uwzględ­nio­no zaję­cia pro­wa­dzo­ne w ramach szko­leń na tere­nie Cen­trum Szko­le­nia Sił Powietrz­nych w Kosza­li­nie.

W zakresie specjalności radioelektroniczne urządzenia pokładowe

stu­dia obej­mu­ją pro­gra­mem wie­dzę poli­tech­nicz­ną z zakre­su radio­elek­tro­nicz­nych urzą­dzeń pokła­do­wych stat­ków powietrz­nych i lot­nisk. Sko­re­lo­wa­ne są z potrze­ba­mi i zada­nia­mi Sił Zbroj­nych RP w czę­ści obej­mu­ją­cej szko­le­nie spe­cja­li­stycz­ne woj­sko­we. Pro­fil ma na celu kształ­ce­nie spe­cja­li­stów w zakre­sie eks­plo­ata­cji nowo­cze­snych urzą­dzeń i sys­te­mów radio­elek­tro­nicz­nych urzą­dzeń naziem­nych i pokła­do­wych. Pro­gram obej­mu­je tak­że pod­sta­wo­wą wie­dzę z zakre­su orga­ni­za­cyj­ne­go i praw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia trans­por­tu lot­ni­cze­go, budo­wy stat­ków powietrz­nych i innych urzą­dzeń i sys­te­mów pokła­do­wych. Sze­ro­kie spek­trum ana­li­zo­wa­nych pro­ble­mów tech­nicz­nych, nowo­cze­sne meto­dy naucza­nia spra­wia­ją, że uzy­ska­ne pod­sta­wy sze­ro­kiej i uni­wer­sal­nej wie­dzy oraz wła­ści­wej orga­ni­za­cji pra­cy u absol­wen­ta spraw­dza­ją się zarów­no na samo­dziel­nych sta­no­wi­skach pra­cy, jak i w dzia­ła­niach zespo­ło­wych. Stu­dia przy­go­to­wu­ją do pod­ję­cia pra­cy w wie­lu tema­tycz­nie zbli­żo­nych dzie­dzi­nach, jed­nak ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę i wyso­kie wyma­ga­nia for­mal­ne w zakre­sie wie­dzy i jako­ści pra­cy jakie wystę­pu­ją w lot­nic­twie, wska­za­ne jest naby­cie doświad­cze­nia prak­tycz­ne­go prze­cho­dząc, mię­dzy inny­mi przez sta­no­wi­ska w służ­bach tech­nicz­nych obsłu­gu­ją­cych stat­ki powietrz­ne, struk­tu­rach naziem­nej infra­struk­tu­ry kon­tro­li i zabez­pie­cze­nia ruchu lot­ni­cze­go, itp.

W zakresie specjalności radionawigacja

stu­dia obej­mu­ją pro­gra­mem wie­dzę poli­tech­nicz­ną z zakre­su radio­na­wi­ga­cji oraz sko­re­lo­wa­ne są z potrze­ba­mi i zada­nia­mi Sił Zbroj­nych RP w czę­ści obej­mu­ją­cej szko­le­nie spe­cja­li­stycz­ne woj­sko­we. Spe­cjal­ność ma na celu kształ­ce­nie spe­cja­li­stów w zakre­sie eks­plo­ata­cji nowo­cze­snych urzą­dzeń i sys­te­mów radio­na­wi­ga­cyj­nych naziem­nych i pokła­do­wych. Pro­gram kształ­ce­nia, oprócz przed­mio­tów ogól­nych i pod­sta­wo­wych, obej­mu­je sze­ro­ką gamę przed­mio­tów kie­run­ko­wych i spe­cja­li­stycz­nych kształ­tu­ją­cych umie­jęt­no­ści absol­wen­ta. W ramach kształ­ce­nia spe­cja­li­stycz­ne­go oraz pro­fi­lu­ją­ce­go, stu­den­ci są ukie­run­ko­wy­wa­ni na spe­cy­fi­kę roz­wią­zań tech­nicz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w pokła­do­wych i naziem­nych urzą­dze­niach radio­na­wi­ga­cyj­nych, wyko­rzy­sty­wa­nych w lot­nic­twie w uję­ciu poje­dyn­czych urzą­dzeń oraz całych sys­te­mów. Obej­mu­je to wie­dzę z zakre­su urzą­dzeń radio­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, radio­na­wi­ga­cyj­nych, radio­lo­ka­cyj­nych, tech­ni­ki obli­cze­nio­wej, sys­te­mów zobra­zo­wa­nia infor­ma­cji, itp. Sze­ro­kie spek­trum ana­li­zo­wa­nych pro­ble­mów tech­nicz­nych, nowo­cze­sne meto­dy naucza­nia spra­wia­ją, że uzy­ska­ne pod­sta­wy sze­ro­kiej i uni­wer­sal­nej wie­dzy oraz wła­ści­wej orga­ni­za­cji pra­cy u absol­wen­ta spraw­dza­ją się zarów­no na samo­dziel­nych sta­no­wi­skach pra­cy, jak i w dzia­ła­niach zespo­ło­wych.

W zakresie specjalności metrologia

stu­dia obej­mu­ją pro­gra­mem wie­dzę poli­tech­nicz­ną z zakre­su metro­lo­gii oraz sko­re­lo­wa­ne są z potrze­ba­mi i zada­nia­mi Sił Zbroj­nych RP w czę­ści obej­mu­ją­cej szko­le­nie spe­cja­li­stycz­ne woj­sko­we. Spe­cjal­ność ma na celu kształ­ce­nie spe­cja­li­stów w zakre­sie dzia­łal­no­ści metro­lo­gicz­nej w resor­cie obro­ny naro­do­wej. Pro­gram kształ­ce­nia, oprócz przed­mio­tów ogól­nych i pod­sta­wo­wych, obej­mu­je sze­ro­ką gamę przed­mio­tów kie­run­ko­wych i spe­cja­li­stycz­nych kształ­tu­ją­cych umie­jęt­no­ści absol­wen­ta. W ramach kształ­ce­nia spe­cja­li­stycz­ne­go oraz pro­fi­lu­ją­ce­go, stu­den­ci są ukie­run­ko­wy­wa­ni na spe­cy­fi­kę roz­wią­zań tech­nicz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w dzia­łal­no­ści metro­lo­gicz­nej. Obej­mu­je to wie­dzę z zakre­su zapew­nie­nia jed­no­li­to­ści miar i dokład­no­ści pomia­rów jako pod­sys­te­mu zabez­pie­cze­nia tech­nicz­ne­go eks­plo­ata­cji sprzę­tu woj­sko­we­go (SpW) zgod­nie z wyma­ga­nia­mi tak­tycz­no – tech­nicz­ny­mi oraz bojo­wy­mi współ­cze­sne­go pola wal­ki. Użyt­ko­wa apa­ra­tu­ra kon­tro­l­no – pomia­ro­wa, sta­no­wi­ska kali­bra­cji przy­rzą­dów oraz rucho­me labo­ra­to­ria metro­lo­gicz­ne to głów­ne ele­men­ty przy­szłych sta­no­wisk pra­cy absol­wen­ta. Sze­ro­kie spek­trum ana­li­zo­wa­nych pro­ble­mów tech­nicz­nych, nowo­cze­sne meto­dy naucza­nia spra­wia­ją, że uzy­ska­ne pod­sta­wy sze­ro­kiej i uni­wer­sal­nej wie­dzy oraz wła­ści­wej orga­ni­za­cji pra­cy u absol­wen­ta spraw­dza­ją się zarów­no na samo­dziel­nych sta­no­wi­skach pra­cy, jak i w dzia­ła­niach zespo­ło­wych.

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Wydział Elek­tro­ni­ki

wel​.wat​.edu​.pl

sekretariat.​wel@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 90 50

 

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki

www​.ioe​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​ioe@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 94 30

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW