Kie­ru­nek stu­diów che­mia jest pro­wa­dzo­ny w obsza­rze nauk ści­słych, w dzie­dzi­nie nauk che­micz­nych i w dys­cy­pli­nie che­mia oraz jest powią­za­ny z pozo­sta­ły­mi kie­run­ka­mi stu­diów pro­wa­dzo­nych przez Wydział, tzn. inży­nie­ria mate­ria­ło­wa oraz che­mia i inży­nie­ria mate­ria­łów spe­cjal­ne­go prze­zna­cze­nia. Przy­ję­ta kon­cep­cja kształ­ce­nia na tym kie­run­ku zakła­da przy­go­to­wa­nie kadr inży­nier­skich na stu­diach I i II stop­nia, na potrze­by Sił Zbroj­nych RP (ofi­ce­rów w kor­pu­sie oso­bo­wym: obro­ny przed bro­nią maso­we­go raże­nia i gru­pie oso­bo­wej roz­po­zna­nie i likwi­da­cja ska­żeń) oraz gospo­dar­ki naro­do­wej (spe­cja­li­stów che­mi­ków w zakre­sie mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych i ratow­nic­twa che­micz­ne­go oraz mate­ria­łów wybu­cho­wych i piro­tech­ni­ki). Zasad­ni­czym celem kształ­ce­nia jest uzy­ska­nie przez absol­wen­tów wszyst­kich pozio­mów stu­diów wyso­kich kwa­li­fi­ka­cji (wie­dzy, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych) nie­zbęd­nych w pro­ce­sach pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia i bez­piecz­ne­go użyt­ko­wa­nia róż­nych sub­stan­cji i wyro­bów che­micz­nych, w tym tok­sycz­nych środ­ków prze­my­sło­wych i innych mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych (wybu­cho­wych, piro­tech­nicz­nych, pro­mie­nio­twór­czych). Ponad­to absol­wen­ci zdo­by­wa­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści z zakre­su postę­po­wa­nia z nie­bez­piecz­ny­mi odpa­da­mi (neu­tra­li­za­cja, uty­li­za­cja, recy­kling) oraz zapo­bie­ga­nia awa­riom w prze­my­śle che­micz­nym i pali­wo­wym, a w przy­pad­ku ich zaist­nie­nia tak­że mini­ma­li­za­cji i likwi­da­cji ich skut­ków. Cele te są reali­zo­wa­ne w opar­ciu o grun­tow­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści zdo­by­te przez stu­den­ta w trak­cie stu­dio­wa­nia przed­mio­tów pod­sta­wo­wych i kie­run­ko­wych, a zwłasz­cza che­mii ogól­nej, nie­orga­nicz­nej i orga­nicz­nej, ana­li­zy che­micz­nej, inży­nie­rii che­micz­nej, tech­no­lo­gii che­micz­nej, inży­nie­rii mate­ria­ło­wej, spek­tro­sko­pii, kry­sta­lo­gra­fii oraz metod obli­cze­nio­wych w che­mii, w tym sys­te­mów pro­jek­to­wa­nia CHEM-CAD, a tak­że przed­mio­tów spe­cja­li­stycz­nych, takich jak che­mia środ­ków tru­ją­cych i pro­ce­sów odka­ża­nia, ratow­nic­two tech­nicz­no-che­micz­ne, ochro­na przed ska­że­nia­mi, dozy­me­tria i urzą­dze­nia dozy­me­trycz­ne, piro­tech­ni­ka, mate­ria­ły wyso­ko­ener­ge­tycz­ne, che­mia i fizy­ka jądro­wa, che­mia i tech­no­lo­gia mate­ria­łów wybu­cho­wych, fizy­ka wybu­chu i pro­gno­zo­wa­nie skut­ków wybu­chu, broń che­micz­na, bio­lo­gicz­na i jądro­wa. Spe­cy­fi­ką kształ­ce­nia che­mi­ków w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest zatem kon­cen­tra­cja pro­gra­mu na sze­ro­ko rozu­mia­nej che­mii i tech­no­lo­gii mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych oraz ratow­nic­twie che­micz­no-tech­nicz­nym.

Spe­cjal­no­ści:

 • mate­ria­ły wybu­cho­we i piro­tech­ni­ka,
 • mate­ria­ły nie­bez­piecz­ne i ratow­nic­two che­micz­ne.
Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • che­mia – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot  pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Stu­dia na kie­run­ku che­mia przy­go­to­wu­ją absol­wen­ta do:

 • pra­cy dydak­tycz­no-nauko­wej w szkol­nic­twie woj­sko­wym i cywil­nym, insty­tu­tach badaw­czo-roz­wo­jo­wych i jed­nost­kach woj­sko­wych,
 • absol­went tego kie­run­ku jest przy­go­to­wa­ny do pra­cy jako eks­plo­ata­tor sprzę­tu obro­ny prze­ciw­che­micz­nej, spe­cja­li­sta w skła­dach sprzę­tu ochro­ny przed ska­że­nia­mi, labo­ra­to­riach i warsz­ta­tach spe­cja­li­stycz­nych, odbior­ca i eks­plo­ata­tor mate­ria­łów i paliw rakie­to­wych, spe­cja­li­sta w skła­dach mate­ria­łów wyso­ko­ener­ge­tycz­nych i labo­ra­to­riach spe­cja­li­stycz­nych, pra­cow­nik komó­rek i insty­tu­cji ochro­ny śro­do­wi­ska,
 • pra­cy w labo­ra­to­riach ana­li­tycz­nych,
 • pra­cy w fir­mach: kosme­tycz­nych, far­ma­ceu­tycz­nych i spo­żyw­czych.
 • Cie­ka­wą opcją jest pra­ca w poli­cji, w kry­mi­na­li­sty­ce, moż­li­wa po ukoń­cze­niu spe­cjal­nych kur­sów i odby­ciu sta­żu.

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

www​.wtc​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wtc@​wat.​edu.​pl

Tel. 48 261 83 94 50

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW