Che­mia i inży­nie­ria mate­ria­łów spe­cjal­ne­go prze­zna­cze­nia jest kie­run­kiem inter­dy­scy­pli­nar­nym na stu­diach sta­cjo­nar­nych II stop­nia o pro­fi­lu ogól­no­aka­de­mic­kim. Łączy trzy dys­cy­pli­ny nauko­we: che­mię, tech­no­lo­gię che­micz­ną i inży­nie­rię mate­ria­ło­wą. Pro­gram stu­diów jest reali­zo­wa­ny przez wydzia­ły z trzech róż­nych uczel­ni: Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT, Wydział Che­mii Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu (UAM) i Wydział Che­micz­ny Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej (PŁ). Kon­cep­cja kształ­ce­nia na tym kie­run­ku jest zgod­na z misją wydzia­łów pro­wa­dzą­cych kie­ru­nek, a jej zasad­ni­czy­mi ele­men­ta­mi są, mię­dzy inny­mi: zasa­da jed­no­ści nauki i naucza­nia oraz włą­cza­nie stu­den­tów w pro­wa­dza­ne bada­nia nauko­we. Reali­za­cję takiej kon­cep­cji umoż­li­wia połą­czo­ny poten­cjał nauko­wy trzech wydzia­łów, a w szcze­gól­no­ści duża licz­ba samo­dziel­nych pra­cow­ni­ków nauko­wo-dydak­tycz­nych, spe­cja­li­stycz­na apa­ra­tu­ra badaw­cza i roz­wi­nię­ta współ­pra­ca kra­jo­wa i mię­dzy­na­ro­do­wa. Dzię­ki temu stu­den­ci mają szan­sę roz­wi­ja­nia swych zain­te­re­so­wań nauko­wych, podej­mo­wa­nia zróż­ni­co­wa­nych i spe­cja­li­stycz­nych tema­tów prac magi­ster­skich oraz wymia­ny poglą­dów nauko­wych z doświad­czo­ny­mi i uzna­ny­mi bada­cza­mi.

Stu­dia są czte­ro­se­me­stral­ne. Stu­den­ci rekru­to­wa­ni w danej uczel­ni reali­zu­ją pierw­szy semestr zajęć w uczel­ni macie­rzy­stej, dwa kolej­ne na uczel­niach part­ner­skich, a czwar­ty semestr dyplo­mo­wy – ponow­nie w uczel­ni macie­rzy­stej. Na stu­dia mogą zgła­szać się kan­dy­da­ci zarów­no po pokrew­nych kie­run­kach poli­tech­nicz­nych, jak i uni­wer­sy­tec­kich. Absol­wen­ci uzy­sku­ją tytuł zawo­do­wy magi­ster inży­nier.

Każ­da z uczel­ni kie­run­ku inter­dy­scy­pli­nar­ne­go kształ­ci w spe­cjal­no­ściach, w któ­rych ma naj­więk­sze osią­gnię­cia: UAM – mode­lo­wa­nie kwan­to­wo-che­micz­ne, che­mia związ­ków kom­plek­so­wych i zło­żo­nych związ­ków orga­nicz­nych, instru­men­tal­ne meto­dy ana­li­zy, kata­li­za che­micz­na; PŁ – che­mia fizycz­na i tech­no­lo­gia mate­ria­łów poli­me­ro­wych, bio­ma­te­ria­ły i kom­po­zy­ty poli­me­ro­we, nano­kom­po­zy­ty hybry­do­we, WAT – mate­ria­ły cie­kło­kry­sta­licz­ne, mate­ria­ły i struk­tu­ry pół­prze­wod­ni­ko­we, mate­ria­ły i ele­men­ty foto­nicz­ne, meta­lur­gia prosz­ków, tech­no­lo­gie przy­ro­sto­we, mate­ria­ły wyso­ko­ener­ge­tycz­ne. Połą­cze­nie infra­struk­tu­ry labo­ra­to­ryj­nej oraz doświad­czeń nauko­wych i dydak­tycz­nych trzech jed­no­stek zapew­nia wyso­ką jakość kształ­ce­nia. Kie­ru­nek powstał w odpo­wie­dzi na zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku pra­cy na spe­cja­li­stów z zakre­su pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia i bada­nia, jak rów­nież wdra­ża­nia tech­no­lo­gii nowo­cze­snych mate­ria­łów do zasto­so­wań spe­cjal­nych, np. mili­tar­nych, w elek­tro­ni­ce i foto­ni­ce, infor­ma­ty­ce, medy­cy­nie, tech­ni­ce kosmicz­nej.

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­ki licz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych bar­dzo dobry z wyróż­nie­niem 50
bar­dzo dobry 45
ponad dobry 40
dobry 30
dość dobry 20
dosta­tecz­ny 10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Stu­dia na kie­run­ku che­mia przy­go­to­wu­ją absol­wen­ta do:

 • pra­cy dydak­tycz­no-nauko­wej w szkol­nic­twie woj­sko­wym i cywil­nym, insty­tu­tach badaw­czo-roz­wo­jo­wych i jed­nost­kach woj­sko­wych,
 • absol­went tego kie­run­ku jest przy­go­to­wa­ny do pra­cy jako eks­plo­ata­tor sprzę­tu obro­ny prze­ciw­che­micz­nej, spe­cja­li­sta w skła­dach sprzę­tu ochro­ny przed ska­że­nia­mi, labo­ra­to­riach i warsz­ta­tach spe­cja­li­stycz­nych, odbior­ca i eks­plo­ata­tor mate­ria­łów i paliw rakie­to­wych, spe­cja­li­sta w skła­dach mate­ria­łów wyso­ko­ener­ge­tycz­nych i labo­ra­to­riach spe­cja­li­stycz­nych, pra­cow­nik komó­rek i insty­tu­cji ochro­ny śro­do­wi­ska,
 • pra­cy w labo­ra­to­riach ana­li­tycz­nych,
 • pra­cy w fir­mach: kosme­tycz­nych, far­ma­ceu­tycz­nych i spo­żyw­czych.
 • Cie­ka­wą opcją jest pra­ca w poli­cji, w kry­mi­na­li­sty­ce, moż­li­wa po ukoń­cze­niu spe­cjal­nych kur­sów i odby­ciu sta­żu.

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

www​.wtc​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wtc@​wat.​edu.​pl

Tel. 48 261 83 94 50

 

Wydział Che­mii Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu (UAM)

che​mia​.amu​.edu​.pl

 

Wydział Che­micz­ny Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej (PŁ)

chemia.p.lodz.pl

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW