Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

Absol­went posia­da umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się wie­dzą z zakre­su pod­sta­wo­wych zagad­nień che­mii i tech­no­lo­gii che­micz­nej, opar­tą na sze­ro­kich pod­sta­wach mate­ma­ty­ki, nauk przy­rod­ni­czych i tech­nicz­nych oraz korzy­sta­nia z tej wie­dzy w pra­cy zawo­do­wej – w szcze­gól­no­ści: otrzy­my­wa­nia i bez­piecz­ne­go sto­so­wa­nia wyro­bów che­micz­nych, postę­po­wa­nia z towa­ra­mi zuży­ty­mi i odpa­da­mi. Ponad­to posia­da zna­jo­mość zagad­nień spe­cja­li­stycz­nych doty­czą­cych zakre­su i metod moni­to­rin­gu śro­do­wi­ska: zagro­żeń eko­lo­gicz­nych, tok­sy­ko­lo­gii śro­do­wi­sko­wej, bez­po­śred­nich i odle­głych skut­ków zanie­czysz­czeń śro­do­wi­sko­wych, ochro­ny śro­do­wi­ska przed ska­że­nia­mi.

Stu­den­ci zdo­by­wa­ją rów­nież wie­dzę z zakre­su: che­mii i tech­no­lo­gii mate­ria­łów wybu­cho­wych i piro­tech­nicz­nych, środ­ków ini­cjo­wa­nia spa­la­nia i deto­na­cji, współ­cze­snych form użyt­ko­wych tych mate­ria­łów, pro­gno­zy zagro­żeń i oce­ny skut­ków oddzia­ły­wa­nia wybu­chu na oto­cze­nie, moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia ener­gii wybu­chu i pro­ce­sów spa­la­nia w inży­nie­rii mate­ria­ło­wej.

Absol­went zna pod­sta­wo­we pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne – w szcze­gól­no­ści pro­ce­sy przy­ja­zne śro­do­wi­sku, a tak­że posia­da umie­jęt­ność inter­pre­ta­cji i ilo­ścio­we­go opi­su pod­sta­wo­wych zja­wisk fizy­ko­che­micz­nych, pro­wa­dze­nia prac labo­ra­to­ryj­nych oraz orga­ni­zo­wa­nia bez­piecz­nie i efek­tyw­nie dzia­ła­ją­cych sta­no­wisk takiej pra­cy.

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie; trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra inży­nie­ra oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka. Stu­den­ci stu­diów woj­sko­wych na kie­run­ku che­mia, mogą zdo­by­wać w WAT kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w spe­cjal­no­ści ochro­na przed ska­że­nia­mi.

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

www​.wtc​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wtc@​wat.​edu.​pl

Tel. 48 261 83 94 50

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW