Budow­nic­two to jeden z naj­bar­dziej roz­wi­ja­ją­cych się kie­run­ków na uczel­niach tech­nicz­nych. Na tym kie­run­ku stu­den­ci zdo­by­wa­ją pod­sta­wo­wą wie­dzę o mate­ria­łach i wyro­bach budow­la­nych oraz tech­no­lo­giach reali­za­cji budyn­ków i obiek­tów budow­la­nych. Wykształ­ce­nie w zakre­sie pod­staw obli­czeń kon­struk­cji umoż­li­wia stu­den­tom ela­stycz­ne dosto­so­wa­nie się do szyb­ko zmie­nia­ją­cych się wyma­gań i postę­pu w zakre­sie metod pro­jek­to­wa­nia wszel­kie­go typów kon­struk­cji. W cza­sie nauki istot­ną rolę odgry­wa pozna­nie wymo­gów obo­wią­zu­ją­cych w dzia­łal­no­ści budow­la­nej w Unii Euro­pej­skiej.

Stu­dia na kie­run­ku budow­nic­two zapew­nia­ją wykształ­ce­nie, któ­re w opar­ciu o naby­tą wie­dzę teo­re­tycz­ną i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne sta­no­wi pod­sta­wę do twór­czej pra­cy w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia obiek­tów budow­la­nych i kon­struk­cji inży­nier­skich, nad­zo­ro­wa­nia pro­ce­sów budow­la­nych i zarzą­dza­nia nimi z zasto­so­wa­niem nowo­cze­snej tech­ni­ki kom­pu­te­ro­wej.

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia (inży­nier­skie) koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go inży­nie­ra. Stu­dia dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skie) koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra. Stu­dia są pro­wa­dzo­ne w dwóch for­mach jako stu­dia sta­cjo­nar­ne (bez­płat­ne) i stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne (odpłat­ne). Naj­zdol­niej­si stu­den­ci mają moż­li­wość kształ­ce­nia według indy­wi­du­al­nych pro­gra­mów stu­diów oraz korzy­stać z wymia­ny mię­dzy­na­ro­do­wej w ramach pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go SOCRATES.

Stu­den­ci kie­run­ku budow­nic­two mogą zdo­by­wać w WAT kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

 • budow­nic­two ogól­ne
 • budow­nic­two komu­ni­ka­cyj­ne

Absol­went kie­run­ku „budow­nic­two” na ww. spe­cjal­no­ściach posia­da wie­dzę nie­zbęd­ną do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści inży­nier­skie i nauko­wej w zakre­sie:

 • pro­jek­to­wa­nia obiek­tów budow­la­nych i kon­struk­cji inży­nier­skich z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych metod kom­pu­te­ro­wych;
 • tech­no­lo­gii i orga­ni­za­cji pro­ce­sów budow­la­nych oraz zarzą­dza­nia w budow­nic­twie;
 • roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z eks­plo­ata­cją obiek­tów budow­la­nych i kon­struk­cji inży­nier­skich;
 • peł­nie­nia samo­dziel­nych funk­cji tech­nicz­nych w wyko­naw­stwie, pro­jek­to­wa­niu i służ­bach nad­zo­ru budow­la­ne­go.

Absol­went posia­da wie­dzę z zakre­su pra­wa budow­la­ne­go. Jest przy­go­to­wa­ny do reali­za­cji uwa­run­ko­wań praw­nych i spo­łecz­nych ochro­ny śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go oraz spo­so­bów zapo­bie­ga­nia jego degra­da­cji wyni­ka­ją­cej z prze­bie­gu pro­ce­sów budow­la­nych i eks­plo­ata­cji budow­li.

Posia­da teo­re­tycz­ne pod­sta­wy do ubie­ga­nia się – po odpo­wied­niej prak­ty­ce – o upraw­nie­nia wyko­naw­cze kie­row­ni­ka robót, budo­wy lub inspek­to­ra nad­zo­ru budow­la­ne­go, a tak­że upraw­nie­nia pro­jek­to­we.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­went stu­diów na kie­run­ku budow­nic­two jest przy­go­to­wa­ny do pra­cy w przed­się­bior­stwach budow­la­nych, gdzie wyko­rzy­stu­je wie­dzę teo­re­tycz­ną i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne zdo­by­te w cza­sie stu­diów.

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji

www​.wig​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wig@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 839 414

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW