Absol­went stu­diów w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go będzie posia­dać wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne nie­zbęd­ne do dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia zespo­ła­mi ludzi oraz tech­nicz­ne przy­go­to­wa­nie spe­cja­li­stycz­ne, umoż­li­wia­ją­ce zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją sprzę­tu woj­sko­we­go, ade­kwat­nie do zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska służ­bo­we­go w Siłach Zbroj­nych RP.

W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji tech­nicz­nych, absol­went stu­diów na kie­run­ku budow­nic­two będzie posia­dać wie­dzę nie­zbęd­ną do:

  • pro­jek­to­wa­nia obiek­tów budow­la­nych kon­struk­cji inży­nier­skich z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych metod kom­pu­te­ro­wych;
  • tech­no­lo­gii i orga­ni­za­cji pro­ce­sów budow­la­nych oraz zarzą­dza­nia w budow­nic­twie;
  • roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z eks­plo­ata­cją obiek­tów budow­la­nych i kon­struk­cji inży­nier­skich;
  • peł­nie­nia samo­dziel­nych funk­cji tech­nicz­nych w wyko­naw­stwie, pro­jek­to­wa­niu i służ­bach nad­zo­ru budow­la­ne­go;

Absol­went kie­run­ku będzie posłu­gi­wał się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie bie­gło­ści 3232, zgod­nie z poro­zu­mie­niem stan­da­ry­za­cyj­nym NATO STANAG 6001, zarów­no w tema­ty­ce ogól­nej, woj­sko­wej, jak i tema­ty­ce spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su kie­run­ku kształ­ce­nia.

Stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie; trwa­ją 10 seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra inży­nie­ra oraz stop­nia woj­sko­we­go pod­po­rucz­ni­ka. Stu­den­ci stu­diów woj­sko­wych na kie­run­ku budow­nic­two, mogą zdo­by­wać w WAT kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w nastę­pu­ją­cych spe­cjal­no­ściach:

  • inży­nie­ria woj­sko­wa
  • infra­struk­tu­ra obron­na

Spe­cjal­no­ści wybie­ra się po trze­cim seme­strze stu­diów.

Absol­wen­ci otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i po mia­no­wa­niu na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka kie­ro­wa­ni są do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji

www​.wig​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wig@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 – 83-94 – 14

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW