Kie­ru­nek inter­dy­scy­pli­nar­ny bio­go­spo­dar­ka sta­no­wi nową, atrak­cyj­ną ofer­tę kształ­ce­nia w WAT. Jest odpo­wie­dzią na wzra­sta­ją­ce zapo­trze­bo­wa­nie na eks­per­tów z zakre­su nowych ure­gu­lo­wań i pro­ce­sów zacho­dzą­cych w gospo­dar­ce. Bio­go­spo­dar­ka kształ­tu­je nowy rynek pra­cy, pro­duk­cji i usług, któ­ry wyma­ga nowej zaawan­so­wa­nej wie­dzy i spe­cja­li­stycz­nych kadr dla tego ryn­ku. Reali­zo­wa­ny jest w part­ner­stwie, przez Wydział Bio­tech­no­lo­gii i Nauk o Żyw­no­ści Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej, Wydział Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej i Wydział Mecha­nicz­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Reali­za­cja kształ­ce­nia na kie­run­ku bio­go­spo­dar­ka jest ści­śle powią­za­na ze sta­łym uczest­nic­twem i bez­po­śred­nim wpły­wem inte­re­sa­riu­szy zewnętrz­nych na kształt pro­gra­mu stu­diów i uzy­ski­wa­nych przez absol­wen­tów efek­tów kształ­ce­nia w zakre­sie wie­dzy, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych. Bio­go­spo­dar­ka jest w sta­nie pobu­dzić i utrzy­mać wzrost gospo­dar­czy i utwo­rzyć miej­sca pra­cy na obsza­rach wiej­skich, przy­brzeż­nych i prze­my­sło­wych; ogra­ni­czyć uza­leż­nie­nie od paliw kopal­nych oraz przy­czy­nić się do popra­wy rów­no­wa­gi eko­no­micz­nej i śro­do­wi­sko­wej pro­duk­cji pod­sta­wo­wej i prze­my­słu prze­twór­cze­go.

Pro­gram kształ­ce­nia obej­mu­je wie­dzę inży­nier­ską z trzech dys­cy­plin nauko­wych (bio­tech­no­lo­gia, inży­nie­ria śro­do­wi­ska, budo­wa i eks­plo­ata­cja maszyn) z uwzględ­nie­niem nauki i nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, logi­sty­ki, eko­no­mii, regu­la­cji praw­nych oraz zarzą­dza­nia wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną. Pro­gram kształ­ce­nia wyko­rzy­stu­je aktu­al­ną wie­dzę oraz naj­now­sze odkry­cia i osią­gnię­cia nauko­we w obsza­rze bio­go­spo­dar­ki, w tym szcze­gól­nie w zakre­sie prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go, inży­nie­rii śro­do­wi­ska, bio­ener­ge­ty­ki oraz tech­no­lo­gii i pro­ce­sów prze­my­sło­wych.

Pro­gram stu­diów jest jed­na­ko­wy dla wszyst­kich stu­den­tów. Pierw­sze trzy seme­stry reali­zo­wa­ne będą w macie­rzy­stej uczel­ni, powin­ny two­rzyć pod­bu­do­wę do następ­ne­go eta­pu reali­za­cji stu­diów (siat­ka godzin jed­na­ko­wa), trzy następ­ne seme­stry rota­cyj­ne w uczel­niach two­rzą­cych UT‑3. Semestr IV, V i VI odpo­wied­nio reali­zo­wa­ne będą przez Poli­tech­ni­kę Łódz­ką, Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską i Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. Semestr ostat­ni dyplo­mo­wy w macie­rzy­stej uczel­ni, dopusz­cza się wybór reali­za­cji dyplo­mu na uczel­ni part­ner­skiej. Dyplom ukoń­cze­nia stu­diów będzie wyda­wa­ny przez Uczel­nię macie­rzy­stą. W dyplo­mie umiesz­czo­na będzie infor­ma­cja o Uczel­niach pro­wa­dzą­cych kie­ru­nek stu­diów, a w suple­men­cie do dyplo­mu poda­ne zosta­ną nazwy Wydzia­łów pro­wa­dzą­cych kształ­ce­nie.

Stu­dia na tym kie­run­ku reali­zo­wa­ne są bez podzia­łu na spe­cjal­no­ści.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

  • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
  • bio­lo­gia lub che­mia lub fizy­ka – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
  • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
  • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Absol­wen­ci inter­dy­scy­pli­nar­ne­go kie­run­ku bio­go­spo­dar­ka, zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w zakre­sie sze­ro­ko rozu­mia­nej bio­go­spo­dar­ki, a w tym w:

  • przed­się­bior­stwach pro­duk­cyj­nych wyko­rzy­stu­ją­cych odna­wial­ne zaso­by natu­ral­ne;
  • przed­się­bior­stwach zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją, maga­zy­no­wa­niem, trans­por­to­wa­niem i dys­try­bu­cją bio­pro­duk­tów;
  • przed­się­bior­stwach zaj­mu­ją­cych się recy­klin­giem i odzy­skiem ener­gii;
  • admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i samo­rzą­do­wej, orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się zarzą­dza­niem bio­go­spo­dar­ką oraz kreu­ją­cych wie­dzę z tego zakre­su;
  • szkol­nic­twie zawo­do­wym

Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej

www​.wme​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wme@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 71 00

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW