Dro­gi Kan­dy­da­cie / Dro­ga Kan­dy­dat­ko,
zapra­sza­my na inno­wa­cyj­ne stu­dia tech­nicz­ne pro­wa­dzą­ce do zdo­by­cia tytu­łu inży­nie­ra
pra­cu­ją­ce­go na rzecz zdro­wia i życia czło­wie­ka

 

Kie­ru­nek mię­dzy­wy­dzia­ło­wy „bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na” (BiIB) sta­no­wi nową, atrak­cyj­ną ofer­tę kształ­ce­nia w WAT. Jest odpo­wie­dzią na wzra­sta­ją­ce zapo­trze­bo­wa­nie na spe­cja­li­stów w nastę­pu­ją­cym zakre­sie:

 1. spe­cjal­ność Bio­me­cha­tro­ni­ka i sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny:
  • pro­jek­to­wa­nie i wytwa­rza­nie urzą­dzeń bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych, bio­pro­tez oraz sztucz­nych narzą­dów i implan­tów;
  • mode­lo­wa­nie i symu­la­cja urzą­dzeń bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych;
  • eks­plo­ata­cja i ser­wis urzą­dzeń medycz­nych, bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych;
  • obsłu­ga apa­ra­tu­ry medycz­nej i sys­te­mów pomia­ro­wych w bio­me­cha­ni­ce, bio­me­cha­tro­ni­ce i reha­bi­li­ta­cji;
 2. spe­cjal­ność Bio­cy­ber­ne­ty­ka:
  • pro­jek­to­wa­nie i opro­gra­mo­wa­nie sys­te­mów i urzą­dzeń bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych, bio­pro­tez, sztucz­nych narzą­dów i implan­tów oraz apa­ra­tu­ry medycz­nej;
  • mode­lo­wa­nie i symu­la­cja sys­te­mów i urzą­dzeń dla potrzeb sen­so­ry­ki medycz­nej;
  • eks­plo­ata­cja i ser­wis sys­te­mów IT do urzą­dzeń i sys­te­mów medycz­nych, bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych;
  • obsłu­ga apa­ra­tu­ry medycz­nej i sys­te­mów pomia­ro­wych w medy­cy­nie;
  • pro­jek­to­wa­nie i pro­gra­mo­wa­nie roz­wią­zań dla IT w medy­cy­nie oraz sys­te­mów moni­to­ro­wa­nia sta­nu zdro­wia;
  • pro­jek­to­wa­nie i pro­gra­mo­wa­nie dla tele­me­dy­cy­ny;
 3. spe­cjal­ność: Elek­tro­ni­ka bio­me­dycz­na:
  • odbiór i prze­twa­rza­nie sygna­łów bio­lo­gicz­nych;
  • pro­gra­mo­wa­nie mobil­nych urzą­dzeń mikro­kon­tro­le­ro­wych i zło­żo­nych sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych apa­ra­tu­ry medycz­nej;
  • eks­plo­ata­cja elek­tro­nicz­nej apa­ra­tu­ry dia­gno­stycz­nej i tera­peu­tycz­nej;
  • two­rze­nie i eks­plo­ata­cja medycz­nych baz danych;
  • sys­te­my zdal­nej dia­gno­sty­ki medycz­nej;
  • sys­te­my akwi­zy­cji i prze­twa­rza­nia danych medycz­nych;
 4. spe­cjal­ność Opto­elek­tro­ni­ka dla inży­nie­rii bio­me­dycz­nej:
  • pro­jek­to­wa­nie i inte­gra­cja opto­elek­tro­nicz­nych sys­te­mów dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych;
  • eks­plo­ata­cja, obsłu­ga i kon­ser­wa­cja opto­elek­tro­nicz­nych sys­te­mów dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych;
  • mate­ria­ły implan­ta­cyj­ne oraz instru­men­ta­rium medycz­ne;
  • obsłu­ga sys­te­mów wir­tu­al­nej i roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści wspie­ra­ją­cych dzia­ła­nie służb medycz­nych.

Kie­ru­nek BiIB reali­zo­wa­ny jest wspól­nie przez 4 jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne WAT, w ramach zawar­te­go Poro­zu­mie­nia. Wydział Mecha­nicz­ny, jako wydział wio­dą­cy, koor­dy­nu­je pro­ces kształ­ce­nia i pro­wa­dzi doku­men­ta­cję prze­bie­gu stu­diów. Reali­za­cja kształ­ce­nia na kie­run­ku BiIB jest ści­śle powią­za­na ze sta­łym uczest­nic­twem i bez­po­śred­nim wpły­wem inte­re­sa­riu­szy zewnętrz­nych na kształt pro­gra­mu stu­diów i uzy­ski­wa­nych przez absol­wen­tów efek­tów kształ­ce­nia w zakre­sie wie­dzy, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych.

Pro­gram kształ­ce­nia BiIB obej­mu­je efek­ty kształ­ce­nia wła­ści­we dla obsza­ru kształ­ce­nia w zakre­sie nauk tech­nicz­nych, dzie­dzi­ny nauk tech­nicz­nych i dys­cy­plin nauko­wych: bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na, infor­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka, tele­ko­mu­ni­ka­cja, mecha­ni­ka oraz budo­wa i eks­plo­ata­cja maszyn, przy jed­no­cze­snym uwzględ­nie­niu wybra­nych efek­tów kształ­ce­nia z obsza­ru kształ­ce­nia nauk medycz­nych i nauk o zdro­wiu oraz nauk o kul­tu­rze fizycz­nej, dzie­dzi­ny nauk medycz­nych i dys­cy­plin nauko­wych: bio­lo­gia medycz­na oraz medy­cy­na.

Pro­gram stu­diów obej­mu­je kształ­ce­nie ogól­ne, pod­sta­wo­we i kie­run­ko­we – wspól­ne dla wszyst­kich stu­den­tów (w seme­strach 1 – 7) oraz kształ­ce­nie spe­cja­li­stycz­ne i pra­cę dyplo­mo­wą inży­nier­ską (w seme­strach 5 – 7).

Bio­me­cha­tro­ni­ka i sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny – spe­cjal­ność pro­fi­lo­wa­na przez Wydział Mecha­nicz­ny,

Bio­cy­ber­ne­ty­ka – spe­cjal­ność pro­fi­lo­wa­na przez Wydział Cyber­ne­ty­ki,

Elek­tro­ni­ka bio­me­dycz­na – spe­cjal­ność pro­fi­lo­wa­na przez Wydział Elek­tro­ni­ki,

Opto­elek­tro­ni­ka dla inży­nie­rii bio­me­dycz­nej – spe­cjal­ność pro­fi­lo­wa­na przez Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) lub infor­ma­ty­ka – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych.

Absol­wen­ci mię­dzy­wy­dzia­ło­we­go kie­run­ku BiIB, zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi uzy­ska­ny­mi pod­czas stu­diów, są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w zakre­sie sze­ro­ko rozu­mia­nej bio­cy­ber­ne­try­ki i inży­nie­rii bio­me­dycz­nej.

Specjalność Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny
 • przed­się­bior­stwa zaj­mu­ją­ce się pro­duk­cją, sprze­da­żą, wypo­ży­cza­niem, leasin­giem oraz obsłu­gą i ser­wi­sem urzą­dzeń medycz­nych, bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych;
 • insty­tu­ty badaw­cze i biu­ra pro­jek­to­we zwią­za­ne z urzą­dze­nia­mi medycz­ny­mi, bio­me­cha­tro­nicz­ny­mi i reha­bi­li­ta­cyj­ny­mi;
 • insty­tu­ty badaw­cze i biu­ra pro­jek­to­wa­ne zwią­za­ne z bio­pro­te­za­mi oraz sztucz­ny­mi narzą­da­mi i implan­ta­mi;
 • orga­ny admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, szcze­gól­nie przy pra­cach zwią­za­nych z reha­bi­li­ta­cją i spor­tem;
 • jed­nost­ki służ­by zdro­wia, szpi­ta­le, sana­to­ria w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su urzą­dzeń medycz­nych, bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych;
 • jed­nost­ki woj­sko­we w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su urzą­dzeń medycz­nych, bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych;
 • jed­nost­ki obro­ny tery­to­rial­nej w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su urzą­dzeń medycz­nych, bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych;
 • spe­cja­li­sta ds. sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go i medycz­ne­go;
 • inży­nier bio­me­cha­nik w reha­bi­li­ta­cji i spo­rcie;
Specjalność Biocybernetyka
 • przed­się­bior­stwa zaj­mu­ją­ce się pro­jek­to­wa­niem, pro­duk­cją, sprze­da­żą, wypo­ży­cza­niem, leasin­giem oraz obsłu­gą i ser­wi­sem urzą­dzeń medycz­nych, bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych oraz sys­te­mów typu heal­th­ca­re;
 • insty­tu­ty badaw­cze i biu­ra pro­jek­to­we zwią­za­ne z urzą­dze­nia­mi medycz­ny­mi, bio­me­cha­tro­nicz­ny­mi i reha­bi­li­ta­cyj­ny­mi, sen­so­ry­ką medycz­ną, tele­me­dy­cy­ną i tele­me­trią medycz­ną;
 • insty­tu­ty badaw­cze i biu­ra pro­jek­to­we zwią­za­ne z bio­pro­te­za­mi oraz sztucz­ny­mi narzą­da­mi i implan­ta­mi, sys­te­ma­mi infor­ma­tycz­ny­mi dedy­ko­wa­ny­mi dla medy­cy­ny, bio­in­for­ma­ty­ki, bio­cy­ber­ne­ty­ki, sys­te­ma­mi zarzą­dza­nia dla pla­có­wek medycz­nych;
 • orga­ny admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, szcze­gól­nie przy pra­cach zwią­za­nych z reha­bi­li­ta­cją i spor­tem, orga­ni­za­cją służ­by zdro­wia i opie­ki medycz­nej, ratow­nic­twem medycz­nym;
 • jed­nost­ki służ­by zdro­wia, szpi­ta­le, sana­to­ria w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su urzą­dzeń medycz­nych, bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych, sys­te­mów zarzą­dza­nia, sys­te­mów wspo­ma­ga­nia decy­zji medycz­nych;
 • jed­nost­ki woj­sko­we w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su urzą­dzeń medycz­nych, bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych, w zakre­sie inno­wa­cji tech­no­lo­gicz­nych dla zin­te­gro­wa­nych sys­te­mów medycz­nych pola wal­ki;
 • jed­nost­ki obro­ny tery­to­rial­nej w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su urzą­dzeń medycz­nych, bio­me­cha­tro­nicz­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych, w zakre­sie inno­wa­cji tech­no­lo­gicz­nych dla zin­te­gro­wa­nych sys­te­mów medycz­nych pola wal­ki;
 • spe­cja­li­sta ds. sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go i medycz­ne­go, utrzy­ma­nia sys­te­mów IT w medy­cy­nie i ratow­nic­twie medycz­nym oraz zespo­łach opie­ki medycz­nej;
 • inży­nier bio­cy­ber­ne­tyk w reha­bi­li­ta­cji i spo­rcie;
 • inży­nier pro­jek­tant sys­te­mów IT dla potrzeb medycz­nych;
Specjalność Elektronika biomedyczna
 • służ­ba zdro­wia, w szcze­gól­no­ści szpi­tal­ne jed­nost­ki kli­nicz­ne i ambu­la­to­ryj­ne (w tym szpi­ta­le woj­sko­we);
 • przed­się­bior­stwa zaj­mu­ją­ce się pro­jek­to­wa­niem, wytwa­rza­niem i inte­gra­cją urzą­dzeń i apa­ra­tu­ry medycz­nej;
 • ser­wi­sy sprzę­tu medycz­ne­go;
 • jed­nost­ki obro­tu han­dlo­we­go apa­ra­tu­rą medycz­ną;
 • punk­ty kon­sul­tin­go­we admi­ni­stra­cji medycz­nej;
 • insty­tu­ty nauko­wo-badaw­cze,
 • jed­nost­ki woj­sko­we w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su urzą­dzeń medycz­nych;
 • jed­nost­ki obro­ny tery­to­rial­nej w zakre­sie obsłu­gi i ser­wi­su urzą­dzeń medycz­nych;
 • noty­fi­ko­wa­ne jed­nost­ki badań i cer­ty­fi­ka­cji apa­ra­tu­ry i wyro­bów medycz­nych;
Specjalność Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej
 • jed­nost­ki służ­by zdro­wia, w szcze­gól­no­ści woj­sko­we szpi­tal­ne jed­nost­ki kli­nicz­ne i ambu­la­to­ryj­ne;
 • przed­się­bior­stwa zaj­mu­ją­ce się pro­jek­to­wa­niem, wytwa­rza­niem i inte­gra­cją apa­ra­tu­ry medycz­nej;
 • ser­wi­sy sprzę­tu medycz­ne­go;
 • jed­nost­ki obro­tu han­dlo­we­go apa­ra­tu­rą medycz­ną;
 • insty­tu­ty nauko­wo-badaw­cze roz­wi­ja­ją­ce nowo­cze­sne tech­no­lo­gie opto­elek­tro­nicz­ne wspo­ma­ga­ją­ce róż­ne for­my tera­pii w medy­cy­nie.

Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej (wydział wio­dą­cy), Wydział Cyber­ne­ty­ki, Wydział Elek­tro­ni­ki, Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki

www​.wme​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wme@​wat.​edu.​pl

tel. 261 83 71 00

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW