Bez­pie­czeń­stwo Naro­do­we to kie­ru­nek będą­cy odpo­wie­dzią na zło­żo­ność sytu­acji poli­tycz­nej we współ­cze­snym świe­cie. To odpo­wiedź na zapo­trze­bo­wa­nie na wie­dzę i prak­tycz­ne przy­go­to­wa­nie w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa pań­stwa i porząd­ku publicz­ne­go.

Kie­ru­nek ten został przy­go­to­wa­ny z myślą o oso­bach, któ­re inte­re­su­ją się spra­wa­mi bez­pie­czeń­stwa oraz kwe­stią mili­tar­nych i poza­mi­li­tar­nych zagro­żeń wystę­pu­ją­cych we współ­cze­snym świe­cie.

Celem kształ­ce­nia jest prze­ka­za­nie wie­dzy nie­zbęd­nej do peł­nie­nia róż­nych funk­cji admi­ni­stra­cyj­nych i kie­row­ni­czych w życiu spo­łecz­no-poli­tycz­nym i gospo­dar­czym kra­ju w dobie inte­gra­cji euro­pej­skiej i nasi­la­ją­cych się pro­ce­sów glo­ba­li­za­cji.

Kie­ru­nek ten daje moż­li­wość zdo­by­cia wie­dzy i pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ścia­mi w zakre­sie admi­ni­stro­wa­nia bez­pie­czeń­stwem, kie­ro­wa­nia pro­ce­sa­mi bez­pie­czeń­stwa w admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i samo­rzą­do­wej. Kształ­tu­je wśród stu­den­tów twór­czość i inno­wa­cyj­ność myśle­nia, ela­stycz­ność, zdol­no­ści adap­ta­cyj­ne oraz umie­jęt­no­ści samo­kształ­ce­nia i samo­roz­wo­ju;

Kie­ru­nek z obsza­ru nauk spo­łecz­nych, w ramach, któ­re­go pro­wa­dzo­ne są stu­dia sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne I stop­nia (licen­cjac­kie) i II stop­nia (magi­ster­skie). Absol­wen­ci uzy­sku­ją dyplom ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych na kie­run­ku „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we” w zakre­sie wybra­nej spe­cjal­no­ści i tytuł licen­cja­ta (po stu­diach I stop­nia) lub magi­stra (po stu­diach II stop­nia).

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Bez­pie­czeń­stwo Naro­do­we” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z dwóch spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • Zarzą­dza­nie kry­zy­so­we;
 • Bez­pie­czeń­stwo infor­ma­cyj­ne;
 • Ochro­na lud­no­ści i infra­struk­tu­ry.
Specjalność „Zarządzanie kryzysowe”

Absol­went jest wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stą posia­da­ją­cym wie­dzę i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne w zakre­sie: for­mal­no-praw­nych i orga­ni­za­cyj­nych wyma­gań funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go; iden­ty­fi­ka­cji i ewa­lu­acji zagro­żeń bez­pie­czeń­stwa; zarzą­dza­nia w insty­tu­cjach sek­to­ra bez­pie­czeń­stwa; opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów decy­zyj­nych w sytu­acjach kry­zy­so­wych oraz orga­ni­za­cji pra­cy z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mów infor­ma­tycz­nych.

Specjalność „Bezpieczeństwo informacyjne”

Absol­went jest wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stą posia­da­ją­cym wie­dzę i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne w zakre­sie: spo­so­bów ochro­ny infor­ma­cji i ich oce­ny, pro­jek­to­wa­nia poli­ty­ki, pro­ce­dur i instruk­cji bez­pie­czeń­stwa, doko­ny­wa­nia ana­li­zy ryzy­ka zwią­za­ne­go z ochro­ną infor­ma­cji. Potra­fi wła­ści­wie ana­li­zo­wać przy­czy­ny i prze­bieg zda­rzeń doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cji. Dostrze­ga skut­ki nie­wła­ści­wej ochro­ny infor­ma­cji i podej­mu­je dzia­ła­nia nie­do­pusz­cza­ją­ce do ich powsta­nia. Posia­da pod­sta­wo­we umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje w zakre­sie prze­twa­rza­nia infor­ma­cji, a tak­że potra­fi doko­ny­wać ich kla­sy­fi­ka­cji z uwzględ­nie­niem ochro­ny infor­ma­cji nie­jaw­nych.

Specjalność „Ochrona ludności i infrastruktury”

Absol­went jest wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stą posia­da­ją­cym wie­dzę i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne w zakre­sie: for­mal­no-praw­nych i orga­ni­za­cyj­nych wyma­gań ochro­ny klu­czo­wych obiek­tów w pań­stwie, w tym infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej; iden­ty­fi­ka­cji i ewa­lu­acji ryzy­ka zagro­żeń dla ludzi oraz obiek­tów tech­nicz­nych; fizycz­nych, tech­nicz­nych, oso­bo­wych, tele­in­for­ma­tycz­nych i praw­nych metod ochro­ny; pla­no­wa­nia i zapew­nia­nia cią­gło­ści dzia­ła­nia; zapew­nia­nia bez­pie­czeń­stwa powszech­ne­go i ochro­ny lud­no­ści oraz potę­go­me­trii.

Kształ­ce­nie na stu­diach II stop­nia odby­wa się w ramach trzech spe­cjal­no­ści:

 • Ana­li­za danych w bez­pie­czeń­stwie;
 • Bez­pie­czeń­stwo euro­atlan­tyc­kie;
 • Zarzą­dza­nie sys­te­ma­mi reago­wa­nia kry­zy­so­we­go.
Specjalność „Analiza danych w bezpieczeństwie”

Absol­went jest wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stą w zakre­sie roz­po­zna­wa­nia, dia­gno­zo­wa­nia i oce­ny zagro­żeń, a tak­że ich moni­to­ro­wa­nia. Potra­fi ana­li­zo­wać podat­no­ści, zagro­że­nia i ryzy­ko wystę­po­wa­nia nega­tyw­nych zja­wisk, w prze­strze­ni spo­łecz­no-eko­no­micz­nej, infor­ma­cyj­nej, tech­nicz­nej, eko­lo­gicz­nej, poli­tycz­nej i kul­tu­ro­wej oraz w obiek­tyw­ny spo­sób przed­sta­wić ich wpływ na poziom bez­pie­czeń­stwa róż­nych pod­mio­tów. Ponad­to posia­da umie­jęt­no­ści ana­li­zo­wa­nia danych kry­mi­na­li­stycz­nych oraz zaso­bów infor­ma­cyj­nych w bez­pie­czeń­stwie.

Specjalność „Bezpieczeństwo euroatlantyckie”

Absol­went jest wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stą posia­da­ją­cym wie­dzę z zakre­su gra­nic euro­atlan­tyc­kie­go regio­nu geo­stra­te­gicz­ne­go, a tak­że zna jego wpływ na kwe­stie bez­pie­czeń­stwa. Potra­fi ziden­ty­fi­ko­wać naj­waż­niej­sze zagro­że­nia i wyzwa­nia tego regio­nu w sfe­rze bez­pie­czeń­stwa. Rozu­mie w jaki spo­sób pro­ble­my te są roz­wią­zy­wa­ne i potra­fi przed­sta­wić wła­sne pro­po­zy­cje radze­nia sobie z iden­ty­fi­ko­wa­ny­mi wyzwa­nia­mi. Zna naj­waż­niej­sze insty­tu­cje i podej­mo­wa­ne przez nie dzia­ła­nia, zaan­ga­żo­wa­ne w utrzy­ma­nie bez­pie­czeń­stwa w regio­nie. Potra­fi oce­nić efek­tyw­ność dzia­ła­nia tych insty­tu­cji i posia­da umie­jęt­no­ści pro­gno­zo­wa­nia dal­sze­go roz­wo­ju sytu­acji w regio­nie.

Specjalność „Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego”

Absol­went jest wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stą posia­da­ją­cym wie­dzę i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia kra­jo­wych sys­te­mów reago­wa­nia kry­zy­so­we­go na szcze­blu woje­wódz­twa, powia­tu, gmi­ny, tak­że bran­żo­wych sys­te­mów reago­wa­nia kry­zy­so­we­go przed­się­biorstw i insty­tu­cji oraz mię­dzy­na­ro­do­wych sys­te­mów reago­wa­nia kry­zy­so­we­go. W szcze­gól­no­ści dys­po­nu­je kom­pe­ten­cja­mi doty­czą­cy­mi oce­ny i usta­la­nia wio­dą­cych wyzwań i zagro­żeń oraz prio­ry­te­tów w dzie­dzi­nie zarzą­dza­nia sys­te­ma­mi reago­wa­nia kry­zy­so­we­go oraz samo­dziel­ne­go for­mu­ło­wa­nia pro­po­zy­cji roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów na pod­sta­wie twór­czej ana­li­zy sytu­acji.

Wymagania rekrutacyjne na studia licencjackie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • geo­gra­fia lub histo­ria, lub wie­dza o spo­łe­czeń­stwie – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • mate­ma­ty­ka – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych z przed­mio­tu (tyl­ko jed­ne­go) geo­gra­fia lub histo­ria, lub WOS, jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­kilicz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szychbar­dzo dobry z wyróż­nie­niem50
bar­dzo dobry45
ponad dobry40
dobry30
dość dobry20
dosta­tecz­ny10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­went licen­cjac­kich i magi­ster­skich stu­diów sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych na kie­run­ku „Bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, o pro­fi­lu ogól­no­aka­de­mic­kim będzie wyróż­niał się sta­ran­nym wykształ­ce­niem ogól­nym oraz posia­dał dobrze ugrun­to­wa­ną wie­dzę z zakre­su pro­ble­ma­ty­ki zwią­za­nej z bez­pie­czeń­stwem naro­do­wym.

Absol­wen­ci kie­run­ku „Bez­pie­czeń­stwo naro­do­we” przy­go­to­wa­ni są do:

 • pra­cy na sta­no­wi­skach w admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej zaj­mu­ją­cej się sze­ro­ko rozu­mia­nym bez­pie­czeń­stwem;
 • cen­trach i biu­rach zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go w jed­nost­kach samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go gmin, powia­tów i woje­wództw;
 • komór­kach zaj­mu­ją­cych się bez­pie­czeń­stwem insty­tu­cji i przed­się­biorstw;
 • pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa, tak­że z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi i metod infor­ma­ty­ki.

Poten­cjal­ne miej­sca pra­cy:  Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej, Biu­ro Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go, Rzą­do­we Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa, Agen­cja Wywia­du, Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go.

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

wlo​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wlo@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 70 65

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW