Bez­pie­czeń­stwo Naro­do­we to kie­ru­nek będą­cy odpo­wie­dzią na zło­żo­ność sytu­acji poli­tycz­nej we współ­cze­snym świe­cie. To odpo­wiedź na zapo­trze­bo­wa­nie na wie­dzę i prak­tycz­ne przy­go­to­wa­nie w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa pań­stwa i porząd­ku publicz­ne­go.

Kie­ru­nek ten został przy­go­to­wa­ny z myślą o oso­bach, któ­re inte­re­su­ją się spra­wa­mi bez­pie­czeń­stwa oraz kwe­stią mili­tar­nych i poza­mi­li­tar­nych zagro­żeń wystę­pu­ją­cych we współ­cze­snym świe­cie.

Celem kształ­ce­nia jest prze­ka­za­nie wie­dzy nie­zbęd­nej do peł­nie­nia róż­nych funk­cji admi­ni­stra­cyj­nych i kie­row­ni­czych w życiu spo­łecz­no-poli­tycz­nym i gospo­dar­czym kra­ju w dobie inte­gra­cji euro­pej­skiej i nasi­la­ją­cych się pro­ce­sów glo­ba­li­za­cji.

Kie­ru­nek ten daje moż­li­wość zdo­by­cia wie­dzy i pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ścia­mi w zakre­sie admi­ni­stro­wa­nia bez­pie­czeń­stwem, kie­ro­wa­nia pro­ce­sa­mi bez­pie­czeń­stwa w admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i samo­rzą­do­wej. Kształ­tu­je wśród stu­den­tów twór­czość i inno­wa­cyj­ność myśle­nia, ela­stycz­ność, zdol­no­ści adap­ta­cyj­ne oraz umie­jęt­no­ści samo­kształ­ce­nia i samo­roz­wo­ju;

Kie­ru­nek z obsza­ru nauk spo­łecz­nych, w ramach, któ­re­go pro­wa­dzo­ne są stu­dia sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne I stop­nia (licen­cjac­kie) i II stop­nia (magi­ster­skie). Absol­wen­ci uzy­sku­ją dyplom ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych na kie­run­ku „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we” w zakre­sie wybra­nej spe­cjal­no­ści i tytuł licen­cja­ta (po stu­diach I stop­nia) lub magi­stra (po stu­diach II stop­nia).

W ramach kształ­ce­nia na kie­run­ku stu­diów I stop­nia „Bez­pie­czeń­stwo Naro­do­we” ofe­ru­je się moż­li­wość uzy­ska­nia jed­nej z dwóch spe­cja­li­za­cji, dają­cych uni­ka­to­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w obsza­rze:

 • Bez­pie­czeń­stwo euro­pej­skie
 • Zarzą­dza­nie kry­zy­so­we
Specjalność: Bezpieczeństwo europejskie

Absol­went uzy­sku­je wie­dzę z zakre­su pro­ble­ma­ty­ki bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem bez­pie­czeń­stwa euro­pej­skie­go. Kształ­ce­nie w ramach tej spe­cjal­no­ści obej­mu­je zagad­nie­nia: pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go i pra­wa euro­pej­skie­go, zadań i struk­tur euro­pej­skich insty­tu­cji bez­pie­czeń­stwa, NATO, poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa UE.

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

Absol­went uzy­sku­je wie­dzę z zakre­su roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, gro­ma­dze­nia, prze­twa­rza­nia oraz udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii (w szcze­gól­no­ści tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych), uczest­ni­cze­nia w pra­cy zespo­ło­wej, for­mu­ło­wa­nia pro­ble­mów jako­ścio­wych i ilo­ścio­wych z zakre­su zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go.

Wymagania rekrutacyjne na studia licencjackie

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne jest wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy).

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów:

 • geo­gra­fia lub histo­ria, lub wie­dza o spo­łe­czeń­stwie – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • mate­ma­ty­ka – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych z przed­mio­tu (tyl­ko jed­ne­go) geo­gra­fia lub histo­ria, lub WOS, jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekru­ta­cja na stu­dia II stop­nia pro­wa­dzo­na jest dwa razy w roku:

 • sty­czeń – luty, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty)
 • maj – wrze­sień, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się do seme­stru zimo­we­go (paź­dzier­nik)

Reje­stra­cja na stu­dia II stop­nia obej­mu­je łącz­nie:

 • zało­że­nie kon­ta w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów i wypeł­nie­nie znaj­du­ją­ce­go się tam poda­nia-ankie­ty,
 • dostar­cze­nie do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wyma­ga­nych doku­men­tów, potwier­dza­ją­cych ukoń­cze­nie stu­diów oraz sta­no­wią­cych pod­sta­wę do obli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych w okre­ślo­nych wyżej ter­mi­nach.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej spe­cjal­no­ści uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na;

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na spe­cjal­ność okre­ślo­ne­go kie­run­ku stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Wydzia­ło­wa Komi­sja Rekru­ta­cyj­na, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych,
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych oraz posia­da­nych kom­pe­ten­cji, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej

wyni­ki licz­ba punk­tów
ran­kin­go­wych
wynik ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych bar­dzo dobry z wyróż­nie­niem 50
bar­dzo dobry 45
ponad dobry 40
dobry 30
dość dobry 20
dosta­tecz­ny 10
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia
oraz wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia
stu­diów wyż­szych (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści „bez­pie­czeń­stwo euro­pej­skie” są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w insty­tu­cjach admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i pod­mio­tach gospo­dar­czych współ­pra­cu­ją­cych z odpo­wied­ni­mi insty­tu­cja­mi UE. Mogą tak­że być zatrud­nie­ni w przed­sta­wi­ciel­stwach pol­skich w róż­nych orga­nach i insty­tu­cjach UE, zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­ty­ką bez­pie­czeń­stwa.

Absol­wen­ci spe­cjal­no­ści „zarzą­dza­nie kry­zy­so­we” są przy­go­to­wa­ni do pra­cy w cha­rak­te­rze spe­cja­li­sty w zespo­łach (wydzia­łach, cen­trach) zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go na róż­nych szcze­blach admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, w komór­kach bez­pie­czeń­stwa firm, przed­się­biorstw, insty­tu­cji, zwłasz­cza w obsza­rze zasto­so­wań infor­ma­ty­ki i ana­li­zy sys­te­mo­wej, tak­że w cha­rak­te­rze spe­cja­li­sty w pol­skich przed­sta­wi­ciel­stwach insty­tu­cji bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go.

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

wlo​.wat​.edu​.pl

dziekanat.​wlo@​wat.​edu.​pl

Tel. 261 83 70 65

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW