OŚRODEK SZKOLENIOWY
W ZEGRZU KOŁO WARSZAWY

Ośro­dek Szko­le­nio­wy WAT nad jezio­rem Zegrzyń­skim jest otwar­ty dla wszyst­kich, któ­rzy chcą w kom­for­to­wych warun­kach odpo­cząć a tak­że zor­ga­ni­zo­wać szko­le­nie lub kon­fe­ren­cję. Zapra­sza­my oso­by indy­wi­du­al­ne, gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne oraz fir­my.

Zegrze2010

 
LOKALIZACJA I DOJAZD

Ośro­dek poło­żo­ny jest w Zegrzu Pół­noc­nym, nad Zale­wem Zegrzyń­skim.

Dogod­ny dojazd samo­cho­dem:

  • Jadąc od War­sza­wy przez Jabłon­nę, Legio­no­wo, Zegrze Połu­dnio­we, zaraz za nowym mostem na Narwi, nale­ży skrę­cić w pra­wo. Po zje­cha­niu na gro­blę, pierw­szy port to wła­śnie Ośro­dek Szko­le­nio­wy WAT.
  • Jadąc przez Nie­po­ręt- na ron­dzie w Zegrzu Połu­dnio­wym nale­ży  skrę­cić w pra­wo na nowy most na Narwi, za mostem bez­po­śred­nio w pra­wo po gro­bli, do pierw­sze­go Ośrod­ka przy wodzie. To Ośro­dek Szko­le­nio­wy WAT.
  • Od Seroc­ka- nale­ży skrę­cić w lewo tuż przed nowym mostem na Narwi. Pierw­sza przy­stań po pra­wej stro­nie, to wła­śnie Ośro­dek Szko­le­nio­wy WAT.
  • Z Nowe­go Dwo­ru Mazo­wiec­kie­go trze­ba doje­chać do ron­da w Zegrzu Połu­dnio­wym, na ron­dzie nale­ży skrę­cić w lewo, następ­nie przez nowy most na Narwi. Zaraz za mostem nale­ży skrę­cić w pra­wo. Ośro­dek Szko­le­nio­wy WAT, jest pierw­szy po pra­wej.

 
WARUNKI POBYTU

Teren Ośrod­ka jest ogro­dzo­ny- bez­piecz­ny. Nie­daw­no wyre­mon­to­wa­ne dom­ki, utrzy­ma­ne w sty­li­sty­ce drew­nia­nej, zadba­na zie­leń, oczko wod­ne ze skal­nia­kiem oraz widok ze wznie­sie­nia na Zalew Zegrzyń­ski, stwa­rza­ją oazę kom­for­tu i spo­ko­ju.

Ośro­dek udo­stęp­nia bazę hote­lo­wą w posta­ci 18 jed­no­po­ko­jo­wych lub dwu­po­ko­jo­wych wygod­nych dom­ków (murowane,wykończone boaze­rią). Każ­dy domek posia­da peł­ny węzeł sani­tar­ny.

Dom­ki wypo­sa­żo­ne są w jed­no­oso­bo­we tap­cza­ni­ki i dwu­oso­bo­we wer­sal­ki. Przy wyko­rzy­sta­niu miejsc dwu­oso­bo­wych, cała duża rodzi­na może swo­bod­nie miesz­kać w jed­nym dom­ku. Dzię­ki róż­nym warian­tom wyko­rzy­sty­wa­nia miejsc noc­le­go­wych, Ośro­dek może gościć mak­sy­mal­nie 88 osób.

Na tere­nie ośrod­ka znaj­du­je się bar ofe­ru­ją­cy dania na cie­pło, prze­ką­ski zim­ne, napo­je alko­ho­lo­we i bez­al­ko­ho­lo­we.

Ośro­dek ofe­ru­je tak­że par­king na tere­nie zamknię­tym, a tak­że port jach­to­wy na 50 jed­no­stek żaglo­wych.

 

ATRAKCJE

W WAT-owskim Ośrod­ku Szko­le­nio­wym nie spo­sób się nudzić. Pro­po­zy­cja spo­żyt­ko­wa­nia wol­ne­go cza­su jest impo­nu­ją­ca. Naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szy się pły­wa­ją­cy sprzęt spor­to­wy. Za nie­wiel­ką opła­tą moż­na wypo­ży­czyć:

  • łodzie żaglo­we-kabi­no­we i otwar­te (Ome­gi, Orio­ny, ElBim­bo)
  • rowe­ry wod­ne
  • łodzie spa­ce­ro­we

Nale­ży pamię­tać o zabra­niu ze sobą doku­men­tów potwier­dza­ją­cych toż­sa­mość (dowód oso­bi­sty) oraz umie­jęt­no­ści żeglar­skie. Ośro­dek pozo­sta­wia do dys­po­zy­cji Gości dwa boiska do siat­ków­ki (pił­ki i siat­ki są dostęp­ne sta­le, nie­od­płat­nie). Dla naj­młod­szych wcza­so­wi­czów przy­go­to­wa­ny jest bez­piecz­ny plac zabaw. Są tam: zjeż­dżal­nia, huś­taw­ki łań­cu­cho­we i na sprę­ży­nach, a nawet malut­kie drew­nia­ne dom­ki.

Ośro­dek jest tak­że dobrą bazą do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń, kon­fe­ren­cji, oraz ban­kie­tów. Na miej­scu jest sala wykła­do­wa prze­wi­dzia­na na 27 osób. Do dys­po­zy­cji: tabli­ca do pre­zen­ta­cji, tele­wi­zor + magne­to­wid, rzut­nik.

Jako wie­czor­ną roz­ryw­kę Ośro­dek pro­po­nu­je przede wszyst­kim nastro­jo­we ogni­sko przy dźwię­kach pio­se­nek żeglar­skich, w pobli­żu base­nu jach­to­we­go.  Przy oka­zji moż­na sko­rzy­stać tak­że z roż­na ogro­do­we­go.

 

CENNIK
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIOWY WAT W ZEGRZU
W 2019 r.
WYNAJEM DOMKÓW LETNISKOWYCH
Doba liczona od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego
domek 2‑pokojowy  120 zł
domek 1‑pokojowy  100 zł
PARKOWANIE
samo­chód oso­bo­wy (wjazd na teren Ośrod­ka)  10 zł / doba
Przy­cze­pa / lawe­ta z łodzią lub  bez łodzi.  10 zł / doba
opła­ta za psa w ośrod­ku / dom­ku / jach­cie  5 zł / doba
PARKOWANIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PRYWATNYCH
łódź do 6 m.dł.
od 01.05 do 31.10
10 zł / doba – por­to­wa­nie do 15 dni
5 zł / doba – por­to­wa­nie powy­żej 15 dni do mie­sią­ca
150 zł / mies. + 5 zł / doba powy­żej mies.
łódź powy­żej 6 m dł.
od 01.05 do 31.10

12 zł / doba – por­to­wa­nie do 15 dni
6 zł / doba – por­to­wa­nie powy­żej 15 dni do mie­sią­ca
170 zł / mies. + 6 zł / doba powy­żej mies.

łódź do 6 m.dł.
od 01.11 do 30.04

10 zł / doba – por­to­wa­nie do 15 dni
5 zł / doba – por­to­wa­nie powy­żej 15 dni do mie­sią­ca
130 zł / mies. + 4 zł / doba powy­żej mies.

łódź powy­żej 6 m.dł.
od 01.11 do 30.04

10 zł / doba – por­to­wa­nie do 15 dni
5 zł / doba – por­to­wa­nie powy­żej 15 dni do mie­sią­ca
150 zł / mies. + 5 zł / doba powy­żej mies.

łódź wio­sło­wa cały rok  100 zł / mies.
INNE USŁUGI
Wypo­ży­cza­nie łodzi żeglo­wej (Ome­ga, Orion) 25 zł / godz.
Wypo­ży­cza­nie rowe­ru wod­ne­go, kaja­ka 20 zł / godz.
Wypo­ży­cza­nie łodzi wio­sło­wej 5 zł / godz. lub 30 zł / doba
Sli­po­wa­nie łodzi za pomo­cą wycią­gar­ki 30 zł (w jed­na stro­nę)
Sli­po­wa­nie łodzi po pochyl­ni (samo­dziel­nie) 20 zł (w jed­na stro­nę)
wyna­ję­cie sali szko­le­nio­wej 100 zł / do 3 godz.
wypo­ży­cze­nie wia­ty 150 zł
ogni­sko (uło­że­nie oko­ło 0,7 m³ drew­na 100 zł
wodo­wa­nie łodzi z wyko­rzy­sta­niem dźwi­gu 60 zł (wio­sną / jesie­nią)
korzy­sta­nie z  kar­che­ra – mycie łodzi samodz. 20 zł
WYNAJEM JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KŻ WAT
wyna­jem łodzi t. Venus 1100 zł rocz­nie
wyna­jem łodzi t. Orion 800 zł rocz­nie

 

OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO

Zgod­nie z daw­nym zwy­cza­jem żeglar­skim, ośrod­ki żeglar­skie co roku cere­mo­nial­nie otwie­ra­ją sezon żeglo­wa­nia. Na począt­ku maja uro­czy­stość roz­po­czę­cia aktyw­no­ści żeglar­skiej cele­bro­wa­no w ośrod­ku żeglar­skim WAT w Zegrzu. Było zarów­no uro­czy­ście jak i przy­ja­ciel­sko i muzycz­nie.

Zapra­sza­my chęt­nie do brac­twa żeglar­skie­go. Poni­żej zdję­cia uczest­ni­ków na tle przy­sta­ni.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Ośro­dek Szko­le­nio­wy w Zegrzu
ul. Grosz­kow­skie­go 2, 05 – 131 Zegrze

www​.wat​.edu​.pl
tel. +48 261 883 265

e‑mail beata.​suszynska@​wat.​edu.​pl
INFORMACJA / RECEPCJA /OCHRONA