OŚRODEK SZKOLENIOWY
W ZEGRZU KOŁO WARSZAWY

Ośro­dek Szko­le­nio­wy WAT nad jezio­rem Zegrzyń­skim jest otwar­ty dla wszyst­kich, któ­rzy chcą w kom­for­to­wych warun­kach odpo­cząć a tak­że zor­ga­ni­zo­wać szko­le­nie lub kon­fe­ren­cję. Zapra­sza­my oso­by indy­wi­du­al­ne, gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne oraz fir­my.

LOKALIZACJA I DOJAZD

Ośro­dek poło­żo­ny jest w Zegrzu Pół­noc­nym, nad Zale­wem Zegrzyń­skim.

Dogod­ny dojazd samo­cho­dem:

 • Jadąc od War­sza­wy przez Jabłon­nę, Legio­no­wo, Zegrze Połu­dnio­we, zaraz za nowym mostem na Narwi, nale­ży skrę­cić w pra­wo. Po zje­cha­niu na gro­blę, pierw­szy port to wła­śnie Ośro­dek Szko­le­nio­wy WAT.
 • Jadąc przez Nie­po­ręt- na ron­dzie w Zegrzu Połu­dnio­wym nale­ży  skrę­cić w pra­wo na nowy most na Narwi, za mostem bez­po­śred­nio w pra­wo po gro­bli, do pierw­sze­go Ośrod­ka przy wodzie. To Ośro­dek Szko­le­nio­wy WAT.
 • Od Seroc­ka- nale­ży skrę­cić w lewo tuż przed nowym mostem na Narwi. Pierw­sza przy­stań po pra­wej stro­nie, to wła­śnie Ośro­dek Szko­le­nio­wy WAT.
 • Z Nowe­go Dwo­ru Mazo­wiec­kie­go trze­ba doje­chać do ron­da w Zegrzu Połu­dnio­wym, na ron­dzie nale­ży skrę­cić w lewo, następ­nie przez nowy most na Narwi. Zaraz za mostem nale­ży skrę­cić w pra­wo. Ośro­dek Szko­le­nio­wy WAT, jest pierw­szy po pra­wej.

WARUNKI POBYTU

Teren Ośrod­ka jest ogro­dzo­ny- bez­piecz­ny. Nie­daw­no wyre­mon­to­wa­ne dom­ki, utrzy­ma­ne w sty­li­sty­ce drew­nia­nej, zadba­na zie­leń, oczko wod­ne ze skal­nia­kiem oraz widok ze wznie­sie­nia na Zalew Zegrzyń­ski, stwa­rza­ją oazę kom­for­tu i spo­ko­ju.

Ośro­dek udo­stęp­nia bazę hote­lo­wą w posta­ci 18 jed­no­po­ko­jo­wych lub dwu­po­ko­jo­wych wygod­nych dom­ków (murowane,wykończone boaze­rią). Każ­dy domek posia­da peł­ny węzeł sani­tar­ny.

Ośro­dek posia­da 67 miejsc noc­le­go­wych.

Na tere­nie ośrod­ka znaj­du­je się bar ofe­ru­ją­cy dania na cie­pło, prze­ką­ski zim­ne, napo­je alko­ho­lo­we i bez­al­ko­ho­lo­we.

Ośro­dek ofe­ru­je tak­że par­king na tere­nie zamknię­tym, a tak­że port jach­to­wy na 50 jed­no­stek żaglo­wych.

ATRAKCJE

W WAT-owskim Ośrod­ku Szko­le­nio­wym nie spo­sób się nudzić. Pro­po­zy­cja spo­żyt­ko­wa­nia wol­ne­go cza­su jest impo­nu­ją­ca. Naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szy się pły­wa­ją­cy sprzęt spor­to­wy. Za nie­wiel­ką opła­tą moż­na wypo­ży­czyć:

 • łodzie żaglo­we-kabi­no­we i otwar­te (Ome­gi, Orio­ny, ElBim­bo)
 • rowe­ry wod­ne
 • łodzie spa­ce­ro­we

Nale­ży pamię­tać o zabra­niu ze sobą doku­men­tów potwier­dza­ją­cych toż­sa­mość (dowód oso­bi­sty) oraz umie­jęt­no­ści żeglar­skie. Ośro­dek pozo­sta­wia do dys­po­zy­cji Gości dwa boiska do siat­ków­ki (pił­ki i siat­ki są dostęp­ne sta­le, nie­od­płat­nie). Dla naj­młod­szych wcza­so­wi­czów przy­go­to­wa­ny jest bez­piecz­ny plac zabaw. Są tam: zjeż­dżal­nia, huś­taw­ki łań­cu­cho­we i na sprę­ży­nach, a nawet malut­kie drew­nia­ne dom­ki.

Ośro­dek jest tak­że dobrą bazą do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń, kon­fe­ren­cji, oraz ban­kie­tów. Na miej­scu jest sala wykła­do­wa prze­wi­dzia­na na 27 osób. Do dys­po­zy­cji: tabli­ca do pre­zen­ta­cji, tele­wi­zor + magne­to­wid, rzut­nik.

Jako wie­czor­ną roz­ryw­kę Ośro­dek pro­po­nu­je przede wszyst­kim nastro­jo­we ogni­sko przy dźwię­kach pio­se­nek żeglar­skich, w pobli­żu base­nu jach­to­we­go.  Przy oka­zji moż­na sko­rzy­stać tak­że z roż­na ogro­do­we­go.

CENNIK
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIOWY WAT W ZEGRZU
W 2019 r.
WYNAJEM DOMKÓW LETNISKOWYCH
Doba liczona od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego
domek 2‑pokojowy 120 zł
domek 1‑pokojowy 100 zł
PARKOWANIE
samo­chód oso­bo­wy (wjazd na teren Ośrod­ka) 10 zł / doba
Przy­cze­pa / lawe­ta z łodzią lub  bez łodzi. 10 zł / doba
opła­ta za psa w ośrod­ku / dom­ku / jach­cie 5 zł / doba
PARKOWANIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PRYWATNYCH
łódź do 6 m.dł.
od 01.05 do 31.10
10 zł / doba – por­to­wa­nie do 15 dni
5 zł / doba – por­to­wa­nie powy­żej 15 dni do mie­sią­ca
150 zł / mies. + 5 zł / doba powy­żej mies.
łódź powy­żej 6 m dł.
od 01.05 do 31.10

12 zł / doba – por­to­wa­nie do 15 dni
6 zł / doba – por­to­wa­nie powy­żej 15 dni do mie­sią­ca
170 zł / mies. + 6 zł / doba powy­żej mies.

łódź do 6 m.dł.
od 01.11 do 30.04

10 zł / doba – por­to­wa­nie do 15 dni
5 zł / doba – por­to­wa­nie powy­żej 15 dni do mie­sią­ca
130 zł / mies. + 4 zł / doba powy­żej mies.

łódź powy­żej 6 m.dł.
od 01.11 do 30.04

10 zł / doba – por­to­wa­nie do 15 dni
5 zł / doba – por­to­wa­nie powy­żej 15 dni do mie­sią­ca
150 zł / mies. + 5 zł / doba powy­żej mies.

łódź wio­sło­wa cały rok 100 zł / mies.
INNE USŁUGI
Wypo­ży­cza­nie łodzi żeglo­wej (Ome­ga, Orion)25 zł / godz.
Wypo­ży­cza­nie rowe­ru wod­ne­go, kaja­ka20 zł / godz.
Wypo­ży­cza­nie łodzi wio­sło­wej5 zł / godz. lub 30 zł / doba
Sli­po­wa­nie łodzi za pomo­cą wycią­gar­ki30 zł (w jed­na stro­nę)
Sli­po­wa­nie łodzi po pochyl­ni (samo­dziel­nie)20 zł (w jed­na stro­nę)
wyna­ję­cie sali szko­le­nio­wej100 zł / do 3 godz.
wypo­ży­cze­nie wia­ty150 zł
ogni­sko (uło­że­nie oko­ło 0,7 m³ drew­na100 zł
wodo­wa­nie łodzi z wyko­rzy­sta­niem dźwi­gu60 zł (wio­sną / jesie­nią)
korzy­sta­nie z  kar­che­ra – mycie łodzi samodz.20 zł
WYNAJEM JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KŻ WAT
wyna­jem łodzi t. Venus1100 zł rocz­nie
wyna­jem łodzi t. Orion800 zł rocz­nie

 

OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO

Zgod­nie z daw­nym zwy­cza­jem żeglar­skim, ośrod­ki żeglar­skie co roku cere­mo­nial­nie otwie­ra­ją sezon żeglo­wa­nia. Na począt­ku maja uro­czy­stość roz­po­czę­cia aktyw­no­ści żeglar­skiej cele­bro­wa­no w ośrod­ku żeglar­skim WAT w Zegrzu. Było zarów­no uro­czy­ście jak i przy­ja­ciel­sko i muzycz­nie.

Zgod­nie z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), infor­mu­ję, iż:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z sie­dzi­bą w War­sza­wie (kod: 00 – 908) przy ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2.
 2. Admi­ni­stra­tor danych powo­łał inspek­to­ra ochro­ny danych nad­zo­ru­ją­ce­go pra­wi­dło­wość prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, z któ­rym moż­na się skon­tak­to­wać za pośred­nic­twem adre­su e‑mail: iod@​wat.​edu.​pl.
 3. Pani/Pana dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu wyna­ję­cia dom­ku wypo­czyn­ko­we­go i reali­za­cji usług dostęp­nych na tere­nie ośrod­ka.
 4. Poda­ne dane będą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie:
  • art. 6 ust. 1, lit. b tj. reali­za­cji czyn­no­ści zawar­cia lub wyko­na­nia umo­wy, zle­ce­nia lub zamó­wie­nia i świad­cze­nia dla Pań­stwa ofe­ro­wa­nych przez nas usług lub sprze­da­ży lub naj­mu rze­czy,
  • art. 6 ust. 1, lit. c tj. reali­za­cji obo­wiąz­ku prze­wi­dzia­ne­go pra­wem, w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dze­nia i prze­cho­wy­wa­nia doku­men­ta­cji, wysta­wia­nia i prze­cho­wy­wa­nia fak­tur, doku­men­tów księ­go­wych.
 5. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, jed­nak koniecz­ne do reali­za­cji celów do jakich zosta­ły zebra­ne.
 6. Dane oso­bo­we nie będą udo­stęp­nia­ne innym odbior­com, z wyjąt­kiem przy­pad­ków prze­wi­dzia­nych prze­pi­sa­mi pra­wa.
 7. Dane będą prze­cho­wy­wa­ne nie dłu­żej niż jest to koniecz­ne, tj. dane na  fak­tu­rach przez 5 lat ; dane zwią­za­ne z reali­za­cją umo­wy do  30 dni po jej zakoń­cze­niu.
 8. Posia­da Pani/Pan pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz z zastrze­że­niem prze­pi­sów pra­wa: pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu.
 9. Ma Pani/Pan pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

 

Ośro­dek Szko­le­nio­wy w Zegrzu
ul. Grosz­kow­skie­go 2, 05 – 131 Zegrze

www​.wat​.edu​.pl
tel. +48 261 883 265

e‑mail beata.​suszynska@​wat.​edu.​pl
INFORMACJA / RECEPCJA /OCHRONA