Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, powo­ła­na usta­wą z dnia 22 mar­ca 1951 r. o utwo­rze­niu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (Dz. U. Nr 17, poz. 136) oraz Usta­wą z dnia 27 lute­go 2003 r. o utwo­rze­niu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go (Dz. U. Nr 60, poz. 534, z późn. zm.), jest uczel­nią woj­sko­wą – publicz­ną uczel­nią aka­de­mic­ką nad­zo­ro­wa­ną przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. Woj­sko­wa Aka­de­mia jest jed­no­cze­śnie jed­nost­ką woj­sko­wą w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 21 listo­pa­da 1967 r. o powszech­nym obo­wiąz­ku obro­ny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek

Rek­tor-Komen­dant

Absol­went Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Wojsk Pan­cer­nych i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Służ­bę zawo­do­wą roz­po­czął w 15 Puł­ku Czoł­gów. Umie­jęt­no­ści dowód­cze zdo­by­wał dowo­dząc kolej­no: plu­to­nem, kom­pa­nią i bata­lio­nem a doświad­cze­nie … Czy­taj wię­cej…

płk dr inż. Artur Król

Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych

Absol­went Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na kie­run­ku mecha­ni­ka i budo­wa maszyn (1995 r.) . Po rocz­nej prak­ty­ce dowód­czej i zawo­do­wej roz­po­czął pra­cę nauko­­­wo-dyda­­k­ty­­cz­ną w Wydzia­le Mecha­nicz­nym jako inży­nier, … Czy­taj wię­cej…

dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT

Pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia

Absol­went Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pra­cę nauko­­­wo-dyda­­k­ty­­cz­ną w WAT roz­po­czął w 1978 roku, począt­ko­wo jako asy­stent, następ­nie adiunkt i pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny WAT. Kie­row­nik Zakła­du Pod­staw Kon­struk­cji … Czy­taj wię­cej…

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński

Pro­rek­tor ds. nauko­wych

Absol­went kie­run­ku che­mia Wydzia­łu Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Sto­pień nauko­wy dok­to­ra z dzie­dzi­ny nauk che­micz­nych i sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go nauk tech­nicz­nych uzy­skał w Woj­sko­wej Aka­de­mii … Czy­taj wię­cej…

prof. dr hab. inż. Lucjan Śnieżek

Pro­rek­tor ds. roz­wo­ju

Absol­went Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (kie­ru­nek: pojaz­dy mecha­nicz­ne). Po dwu­let­niej prak­ty­ce dowód­czej, w 1989 roku roz­po­czął pra­cę nauko­­­wo-dyda­­k­ty­­cz­ną w WAT, począt­ko­wo jako asy­stent, następ­nie adiunkt, kie­row­nik Zakła­du … Czy­taj wię­cej…

dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT

Pro­rek­tor ds. stu­denc­kich

Absol­went­ka Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na kie­run­ku inży­nie­ria mate­ria­ło­wa. W 1992 roku roz­po­czę­ła pra­cę nauko­­­wo-dyda­­k­ty­­cz­ną w WAT, począt­ko­wo jako star­szy refe­rent tech­nicz­ny, następ­nie jako asy­stent, adiunkt, pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny. … Czy­taj wię­cej…

mgr Adam Wronecki

Kanc­lerz

Absol­went Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Służb Kwa­ter­mi­strzow­skich w Pozna­niu oraz Wydzia­łu Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Pod­wyż­szał swo­je umie­jęt­no­ści w ramach pody­plo­mo­wych stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Więk­szą część zawo­do­we­go … Czy­taj wię­cej…