KOMENDA

SENAT

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

 • Insty­tut Logi­sty­ki
 • Zakład Logi­sty­ki Woj­sko­wej
 • Zakład Logi­sty­ki Przed­się­biorstw
 • Zakład Inży­nie­rii Sys­te­mów Logi­stycz­nych
 • Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści
 • Insty­tut Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści

Wydział Cyber­ne­ty­ki (WCY)

 • Insty­tut Tele­in­for­ma­ty­ki i Auto­ma­ty­ki (ITA)
  • Zakład Auto­ma­ty­ki
  • Zakład Sys­te­mów Kom­pu­te­ro­wych
  • Zakład Tele­in­for­ma­ty­ki
 • Insty­tut Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii (IMK)
  • Zakład Ana­li­zy Mate­ma­tycz­nej i Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej
  • Zakład Alge­bry i Teo­rii Liczb
  • Zakład Pro­ba­li­sty­ki
  • Zakład Kryp­to­lo­gii
  • Labo­ra­to­rium Badaw­cze Kryp­to­lo­gii
 • Insty­tut Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych (ISI)
  • Zakład Inży­nie­rii Opro­gra­mo­wa­nia
  • Zakład Meto­dyk i Narzę­dzi Infor­ma­ty­ki
  • Zakład Infor­ma­tycz­nych Sys­te­mów Zarzą­dza­nia
  • Zakład Badań Ope­ra­cyj­nych i Wspo­ma­ga­nia Decy­zji
  • Zakład Sys­te­mów Symu­la­cyj­nych i Wspo­ma­ga­nia Dowo­dze­nia
 • Insty­tut Orga­ni­za­cji i Zarzą­dza­nia (IOZ)
  • Zakład Inży­nie­rii Zarzą­dza­nia
  • Zakład Eko­no­mii
  • Zakład Nauk Huma­ni­stycz­nych
  • Zakład Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go
 • Labo­ra­to­rium Infor­ma­ty­ki
 • Dzie­ka­nat Wydzia­łu
 • Dział Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­ny

Wydział Elek­tro­ni­ki (WEL)

 • Insty­tut Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych (ISE)
  • Zakład Obwo­dów i Sygna­łów Elek­trycz­nych
  • Zakład Eks­plo­ata­cji Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych
  • Zakład Sys­te­mów Infor­ma­cyj­no-Pomia­ro­wych
 • Insty­tut Radio­elek­tro­ni­ki (IRE)
  • Zakład Tele­de­tek­cji
  • Zakład Sys­te­mów Radio­elek­tro­nicz­nych
  • Zakład Mikro­fal
 • Insty­tut Tele­ko­mu­ni­ka­cji (ITK)
  • Zakład Sys­te­mów Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych
  • Zakład Radio­ko­mu­ni­ka­cji
  • Zakład Tech­ni­ki Cyfro­wej
 • Labo­ra­to­rium Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej (LAB-KEM)
 • Dzie­ka­nat Wydzia­łu
 • Dział Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­ny

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji (WIG)

 • Kate­dra Inży­nie­rii i Komu­ni­ka­cji
 • Kate­dra Budow­nic­twa
 • Zakład Geo­de­zji
 • Zakład Geo­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej
 • Zakład Sys­te­mów Infor­ma­cji Geo­gra­ficz­nej
 • Zakład Tele­de­tek­cji i Foto­gra­me­trii
 • Labo­ra­to­rium Geo­de­zji
 • Labo­ra­to­rium Budow­nic­twa
 • Dzie­ka­nat Wydzia­łu
 • Dział Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­ny

Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej (WIM)

 • Insty­tut Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej
  • Zakład Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej i Bio­me­dycz­nej;
  • Zakład Mecha­ni­ki i Kon­struk­cji Spe­cjal­nych;
  • Zakład Wytrzy­ma­ło­ści Mate­ria­łów i Badań Eks­pe­ry­men­tal­nych;
 • Insty­tut Pojaz­dów i Trans­por­tu
  • Zakład Inży­nie­rii Pojaz­dów i Trans­por­tu;
  • Zakład Sil­ni­ków i Inży­nie­rii Eks­plo­ata­cji;
  • Zakład Mate­ria­łów Pęd­nych i Sma­rów;
 • Insty­tut Robo­tów i Kon­struk­cji Maszyn
  • Zakład Tak­ty­ki i Tech­ni­ki Wojsk Inży­nie­ryj­nych;
  • Zakład Maszyn Inży­nie­ryj­nych i Robo­tów;
  • Zakład Pod­staw Kon­struk­cji Maszyn i Gra­fi­ki Inży­nier­skiej
 • Dzie­ka­nat Wydzia­łu
 • Dział Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­ny

Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (WML)

 • Insty­tut Tech­ni­ki Lot­ni­czej (ITL)
  • Zakład Aero­dy­na­mi­ki i Ter­mo­dy­na­mi­ki
  • Zakład Awio­ni­ki i Uzbro­je­nia Lot­ni­cze­go
  • Zakład Budo­wy i Eks­plo­ata­cji Stat­ków Powietrz­nych
  • Zakład Inży­nie­rii Bez­pie­czeń­stwa
 • Kate­dra Mecha­tro­ni­ki (KM)
 • Insty­tut Tech­ni­ki Uzbro­je­nia (ITU)
  • Zakład Kon­struk­cji Spe­cjal­nych
  • Zakład Bali­sty­ki
  • Zakład Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia, Wytwa­rza­nia i Eks­plo­ata­cji
 • Dzie­ka­nat Wydzia­łu
 • Dział Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­ny

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (WTC)

 • Insty­tut Che­mii
  • Zakład Che­mii
  • Zakład Radio­me­trii i Moni­to­rin­gu Ska­żeń
  • Zakład Mate­ria­łów Wybu­cho­wych
 • Insty­tut Fizy­ki Tech­nicz­nej
  • Zakład Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go
  • Zakład Fizy­ki i Tech­no­lo­gii Krysz­ta­łów
  • Zakład Tech­nicz­nych Zasto­so­wań Fizy­ki
 • Insty­tut Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej
 • Jed­nost­ki Orga­ni­za­cyj­ne Admi­ni­stra­cji
 • Dzie­ka­nat Wydzia­łu

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki (IOE)

 • Zakład Tech­ni­ki Lase­ro­wej
 • Zakład Tech­no­lo­gii Opto­elek­tro­nicz­nych
 • Zakład Tech­ni­ki Pod­czer­wie­ni i Ter­mo­wi­zji
 • Zakład Sys­te­mów Opto­elek­tro­nicz­nych
 • Akre­dy­to­wa­ne Labo­ra­to­rium Badaw­cze
Rek­tor-Komen­dant WAT
gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, prof. WAT
bud. 100, pok. 173
tel. 261 839 001
faks 261 839 009
e‑mail tadeusz.​szczurek@​wat.​edu.​pl
Kierownik BRE Biu­ro Rek­to­ra (BRE)
Dyrek­tor
mgr inż. Wło­dzi­mierz Stan­kow­ski
bud. 100, pok. 177
tel. 261 839 990
faks 261 839 009
e‑mail wlodzimierz.​stankowski@​wat.​edu.​pl
Rzecznik Prasowy Rzecz­nik Pra­so­wy (RPR)
mgr Ewa Jan­kie­wicz
bud. 100, pok. 170
tel. 261 839 407
e‑mail rzecznik.​prasowy@​wat.​edu.​pl

Inspek­tor Ochro­ny Danych (IOD)
mgr Kata­rzy­na Jabłoń­ska
bud. 135, pok. 3.05
tel. 261 839 950
e‑mail iod@​wat.​edu.​pl

Kierownik ZKW Zespół Kon­tro­li Wewnętrz­nej (ZKW)
Kie­row­nik
mgr Jerzy Syl­we­strzak
bud. 22, pok. 3
tel. 261 837 564
e‑mail jerzy.​sylwestrzak@​wat.​edu.​pl
PNN Peł­no­moc­nik Rek­to­ra ds. ochro­ny infor­ma­cji nie­jaw­nych (PNN)
mgr inż. Jerzy Ory­siak
bud. 100, pok. 129
tel. 261 839 053
e‑mail jerzy.​orysiak@​wat.​edu.​pl
AWE Audy­tor wewnętrz­ny (AWE)
mgr Kazi­mierz Rosłan
bud. 100, pok. 83a
tel. 261 837 074
e‑mail kazimierz.​roslan@​wat.​edu.​pl
Kierownik SOP Sek­cja Obsłu­gi Praw­nej (SOP)
Kie­row­nik
mgr Miro­sław Olek­sik
bud. 100, pok. 131
tel. 261 839 465
e‑mail miroslaw.​oleksik@​wat.​edu.​pl

 

Prorektor ds. kształcenia Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych
płk dr inż. Artur Król
bud. 100, pok. 181
tel. 261 839 051
faks 261 839 052
e‑mail: artur.​krol@​wat.​edu.​pl
Oddział Orga­ni­za­cyj­no-Szko­le­nio­wy (OOS)
Szef Oddzia­łu
Zastęp­ca Pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych
płk mgr inż. Piotr Kurzyk
bud. 100, pok. 118
tel. 261 839 744
e‑mail piotr.​kurzyk@​wat.​edu.​pl
Kierownik ZOW Pion Ogól­ny
Szef Pio­nu
płk mgr inż. Andrzej Giga
bud. AW 3, pok. 09
tel. 261 839 112
tel. kom. 601 201 292
faks 261 837 831
e‑mail andrzej.​giga@​wat.​edu.​pl
Szef WWW Woj­sko­wy Wydział Wycho­waw­czy (WWW)
Szef Woj­sko­we­go Wydzia­łu Wycho­waw­cze­go
ppłk mgr Jaro­sław Kopyść
Klub WAT, bud. 6, pok. 20a
tel. 261 839 255
faks 261 837 430
e‑mail jaroslaw.​kopysc@​wat.​edu.​pl
PNI Peł­no­moc­nik Rek­to­ra ds. Ini­cja­tyw Pro­obron­nych (PNI)
ppłk mgr Dariusz Pytlos
bud. 25b, pok. 112
tel. 261 837 362
e‑mail dariusz.​pytlos@​wat.​edu.​pl
Kierownik DWM Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej (DWM)
Kie­row­nik
płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk
bud. 135, pok. 3.17
tel. 261 839 376
e‑mail mariusz.​gontarczyk@​wat.​edu.​pl

 

Prorektor ds. kształcenia Pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia
dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, prof. WAT 
bud. 100, pok. 182
tel. 261 839 011
tel. kom. 601 266 656
e‑mail zdzislaw.​bogdanowicz@​wat.​edu.​pl
Kierownik DOK Dział Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia (DOK)
Kie­row­nik
dr inż. Zdzi­sław Chu­dy
bud. 100, pok. 81
tel. 261 839 131, 261 837 023
e‑mail zdzislaw.​chudy@​wat.​edu.​pl
Kierownik SJO Stu­dium Języ­ków Obcych (SJO)
Kie­row­nik
mgr Elż­bie­ta Twar­dow­ska
Klub WAT
tel. 261 839 667
faks 261 837 014
e‑mail elzbieta.​twardowska@​wat.​edu.​pl
PNK Peł­no­moc­nik Rek­to­ra spe­cja­li­sta ds. jako­ści kształ­ce­nia (PNK)
dr Ewa Łako­ma
bud. 65 pok. 216
tel. 261 837 971
e‑mail ewa.​lakoma@​wat.​edu.​pl

 

Prorektor ds. naukowych Pro­rek­tor ds. nauko­wych
prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski
bud. 100, pok. 174
tel. 261 839 031
faks 261 839 869
e‑mail krzysztof.​czuprynski@​wat.​edu.​pl
Kierownik DNA Dział Nauki (DNA)
Kie­row­nik
dr hab. inż. Anna Spa­dło
bud. 100, pok. 106
tel. 261 839 037
e‑mail anna.​spadlo@​wat.​edu.​pl
Dyrektor BGŁ Biblio­te­ka Głów­na (BGŁ)
Dyrek­tor
dr Bogu­mi­ła Koniecz­ny-Rozen­feld
Kustosz dyplo­mo­wa­ny
bud. 10 pok. 107
tel. 261 839 209
e‑mail bogumila.​konieczny-​rozenfeld@​wat.​edu.​pl
Kierownik RWY Redak­cja Wydaw­nictw (RWY)
Kie­row­nik
mgr Rena­ta Bor­kow­ska
bud. 10, pok. 40
tel. 261 837 438
e‑mail renata.​borkowska@​wat.​edu.​pl

 

Prorektor ds. rozwoju Pro­rek­tor ds. roz­wo­ju
dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek, prof. WAT
bud. 100, pok. 174
tel. 261 839 904
tel. kom. 695 031 860
faks 261 839 869
e‑mail lucjan.​sniezek@​wat.​edu.​pl
Kierownik DPO Dział Roz­wo­ju (DRO)
Kie­row­nik
mgr Sła­wo­mir Zapa­ła
bud. 100 pok. 108
tel. 261 839 699
e‑mail slawomir.​zapala@​wat.​edu.​pl
Kierownik DIN Dział Infor­ma­ty­ki (DIN)
Kie­row­nik
mjr mgr inż. Mar­cin Dąb­kie­wicz
bud. 100, pok. 36
tel. 261 837 320
e‑mail marcin.​dabkiewicz@​wat.​edu.​pl
Kierownik ZAE Zespół Ana­liz i Eks­per­tyz (ZAE)
Kie­row­nik
płk dr inż. Tomasz Muszyń­ski
bud. 100, pok. 061
tel. 261 839 782, 261 839 791
e‑mail tomasz.​muszynski@​wat.​edu.​pl
Zespół Wspar­cia Pro­jek­to­we­go
Kie­row­nik
mgr Kry­sty­na Mły­nar­czyk
bud. 100, pok. 105
tel. 535 112 963
e‑mail krystyna.​mlynarczyk@​wat.​edu.​pl
Sek­cja Koor­dy­na­cji
Kie­row­nik
mgr Kry­sty­na Dobro­wol­ska
bud. 100, pok. 110
tel. 261 839 119
e‑mail krystyna.​dobrowolska@​wat.​edu.​pl

 

Prorektor ds. studenckich Pro­rek­tor ds. Stu­denc­kich
dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, prof. WAT
bud. 100, pok. 90A (wej­ście G)
tel. +48 261 839 306
tel. kom. 887 870 201
faks +48 261 837 878
e‑mail marzena.​tykarska@​wat.​edu.​pl
Kierownik DSS Dział Spraw Stu­denc­kich (DSS)
Kie­row­nik
mgr Mał­go­rza­ta Pod­biel­ska
bud. 100, pok. 90B (wej­ście G)
tel. +48 261 839 397
tel. kom. +48 22 601 213 831
faks +48 261 837 878
e‑mail malgorzata.​podbielska@​wat.​edu.​pl
Kierownik DZS Dział Zakwa­te­ro­wa­nia Stu­den­tów (DZS)
Kie­row­nik
mgr Aloj­zy Orłow­ski
Dom Stu­denc­ki nr 1, pok. 25
tel. 261 839 677

 

Kanclerz Kanc­lerz WAT
mgr Adam Wro­nec­ki
bud. 100 pok. 180
tel. 261 839 061
faks 261 837 977
e‑mail adam.​wronecki@​wat.​edu.​pl
Kierownik DPE Dział Per­so­nal­ny (DPE)
Kie­row­nik
mgr Gra­ży­na Kleszcz
bud. 100, pok. 122
tel. 261 839 434
e‑mail grazyna.​kleszcz@​wat.​edu.​pl
Kierownik DOI Dział Ochro­ny Infor­ma­cji Nie­jaw­nych (DOI)
Kie­row­nik
mgr inż. Jerzy Ory­siak
bud. 100, pok. 129
tel. 261 839 053
e‑mail jerzy.​orysiak@​wat.​edu.​pl
Kierownik DOR Dział Orga­ni­za­cyj­ny (DOR)
Kie­row­nik
Ewa Godlew­ska
bud. 100, pok. 188c
tel. 261 837 992
e‑mail ewa.​godlewska@​wat.​edu.​pl
Kierownik SIN Sek­cja Inwen­ta­ry­za­cji (SIN)
Kie­row­nik
mgr Kazi­mierz Świech
bud. 22, pok. 13
tel. 261 837 870
e‑mail kazimierz.​swiech@​wat.​edu.​pl
Kierownik SZP Dział Zamó­wień Publicz­nych (DZP)
Kie­row­nik
mgr Ire­na Zapa­ła
bud. 22, pok. 10
tel. 261 837 865
e‑mail irena.​zapala@​wat.​edu.​pl
Zespół Bez­pie­czeń­stwa i Higie­ny Pra­cy (BHP)
Kie­row­nik
mgr Mag­da­le­na Chmie­lew­ska
bud. 22, pok. 11
tel. 261 839 268
e‑mail magdalena.​chmielewska@​wat.​edu.​pl
IOP Inspek­tor Ochro­ny Prze­ciw­po­ża­ro­wej (IOP)
mgr inż. Sła­wo­mir Rąpa­ła
bud. 22, pok. 11
tel. 261 837 386
e‑mail slawomir.​rapala@​wat.​edu.​pl

 

Kwestor Kwe­stor
mgr Janusz Guzek
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
faks 261 839 746
e‑mail janusz.​guzek@​wat.​edu.​pl
ZKC Zastęp­ca Kwe­sto­ra ds. finan­so­wo-księ­go­wych (ZKC)
mgr Dariusz Paź
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
e‑mail dariusz.​paz@​wat.​edu.​pl
ZKŻ Zastęp­ca Kwe­sto­ra ds. pla­no­wa­nia i spra­woz­daw­czo­ści (ZKŻ)
ppłk mgr Paweł Tocz­ko
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
e‑mail pawel.​toczko@​wat.​edu.​pl
Kierownik DRA Dział Rachun­ko­wo­ści (DRA)
Kie­row­nik
mgr Wie­sła­wa Maruch­niak
bud. 100, pok. 9
tel. 261 839 462
e‑mail wieslawa.​maruchniak@​wat.​edu.​pl
Kierownik DRP Dział Rachu­by (DRP)
Kie­row­nik
mgr Gabrie­la Leśniew­ska
bud. 100, pok. 14
tel. 261 837 473
e‑mail gabriela.​lesniewska@​wat.​edu.​pl
Kierownik DLI Dział Likwi­da­tu­ry (DLI)
Kie­row­nik
mgr Zdzi­sła­wa Koniecz­na
bud. 100, pok. 13
tel. 261 837 491
e‑mail zdzislawa.​konieczna@​wat.​edu.​pl

 

Szef Logistyki Zastęp­ca Kanc­le­rza – Szef Logi­sty­ki
płk mgr inż. Emil Kar­da­szuk
bud. 100, pok. 203
tel. 261 839 041
e‑mail emil.​kardaszuk@​wat.​edu.​pl
Kierownik ZZMT Zespół Zabez­pie­cze­nia Mate­ria­ło­wo-Tech­nicz­ne­go
Kie­row­nik
płk mgr inż. Andrzej Ostrow­ski
bud. 100, pok. 205
tel. 261 839 144
e‑mail andrzej.​ostrowski@​wat.​edu.​pl
Dział Zaopa­try­wa­nia (DZZ)
Kie­row­nik
mgr Ewa Marek
bud. 100, pok. 278A
tel. 261 839 648
e‑mail ewa.​marek@​wat.​edu.​pl
Kierownik SPL Sek­cja Pla­no­wa­nia i Spra­woz­daw­czo­ści (SPL)
Kie­row­nik
Mario­la Jakub­czyk
bud. 100 pok. 287
tel./faks 261 839 592
e‑mail mariola.​jakubczyk@​wat.​edu.​pl
Kierownik SWD Sek­cja Wynaj­mu i Dzier­żaw (SWD)
Kie­row­nik
mgr Anna Kądzie­la
bud. 100, pok. 202
tel. 261 839 118
e‑mail anna.​kadziela@​wat.​edu.​pl
Kierownik ZME Zespół Zabez­pie­cze­nia Medycz­ne­go (ZME)
Kie­row­nik
lek. med. Jerzy Bia­ło­wiej­ski
bud. 22, pok. 9
tel. 261 839 553
e‑mail jerzy.​bialowiejski@​wat.​edu.​pl
Kierownik CSK Cen­trum Szko­le­nio­wo-Kon­fe­ren­cyj­ne (CSK)
Kie­row­nik
mgr inż. Tomasz Gocal­ski
Dom Asy­sten­ta, pok. 2
tel. 261 837 589
e‑mail tomasz.​gocalski@​wat.​edu.​pl
Kierownik OS w Zegrzu Ośro­dek Szko­le­nio­wy w Zegrzu
Kie­row­nik
ppor. mgr inż. Adam Łożyń­ski
tel. 261 883 265
e‑mail adam.​lozynski@​wat.​edu.​pl

 

Zastępca Szefa Logistyki Zastęp­ca Sze­fa Logi­sty­ki
mgr inż. Wal­de­mar Grzyb
bud. 100, pok. 201
tel. 261 839 042
faks 261 839 179
e‑mail waldemar.​grzyb@​wat.​edu.​pl
Kierownik DIR Dział Inwe­sty­cji i Remon­tów (DIR)
Kie­row­nik
mgr inż. Woj­ciech Błasz­czyń­ski
bud. 100, pok. 203a
tel. 261 837 131
e‑mail wojciech.​blaszczynski@​wat.​edu.​pl
Kierownik DUN Dział Utrzy­ma­nia Nie­ru­cho­mo­ści (DUN)
Kie­row­nik
inż. Joan­na Kar­pio
bud. 1, pok. 4
tel. 261 839 089
tel. kom. 782 746 961
e‑mail joanna.​karpio@​wat.​edu.​pl
Kierownik DGO Dział Gospo­dar­czy (DGO)
p.o. Kie­row­ni­ka
Hen­ryk Jało­szyń­ski
bud. 22, pok. 4
tel. 261 839 145
e‑mail henryk.​jaloszynski@​wat.​edu.​pl
IOŚ Inspek­tor ds. Ochro­ny Śro­do­wi­ska (IOŚ)
mgr Ane­ta Goliasz
bud. 100, pok. 205A
tel. 261 839 946
e‑mail aneta.​goliasz@​wat.​edu.​pl