KOMENDA

SENAT

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia (WLO)

 • INSTYTUT LOGISTYKI
  • Zakład Logi­sty­ki Woj­sko­wej
  • Zakład Logi­sty­ki Przed­się­biorstw
  • Zakład Sys­te­mów Logi­stycz­nych
  • Sek­cja Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­na
 • INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI
  • Zakład Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa
  • Zakład Stu­diów Obron­nych
  • Zakład Pro­gnoz i Stu­diów Stra­te­gicz­nych
  • Sek­cja Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­na
 • INSTYTUT ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA
  • Zakład Sys­te­mów Zarzą­dza­nia
  • Zakład Pra­wa i Eko­no­mii
  • Zakład Nauk Huma­ni­stycz­nych
  • Labo­ra­to­rium Inży­nie­rii Zarzą­dza­nia
 • CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI
  • Zespół Cer­ty­fi­ka­cji Sys­te­mów Zarzą­dza­nia
  • Zespół Badań i Cer­ty­fi­ka­cji Wyro­bów
  • Zespół Wery­fi­ka­cji Kom­pe­ten­cji Audy­to­rów
  • Zespół Szko­leń
  • Zespół Mar­ke­tin­gu
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Wydział Cyber­ne­ty­ki (WCY)

 • INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ISI)
  • Zakład Badań Ope­ra­cyj­nych i Wspo­ma­ga­nia Decy­zji
  • Zakład Infor­ma­tycz­nych Sys­te­mów Zarzą­dza­nia
  • Zakład Inży­nie­rii Opro­gra­mo­wa­nia
  • Zakład Inży­nie­rii Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych
  • Zakład Sys­te­mów Symu­la­cyj­nych i Wspo­ma­ga­nia Dowo­dze­nia
 • INSTYTUT TELEINFORMATYKI i CYBERBEZPIECZEŃSTWA (ITC)
  • Zakład Auto­ma­ty­ki
  • Zakład Sys­te­mów Kom­pu­te­ro­wych
  • Zakład Tele­in­for­ma­ty­ki
 • INSTYTUT MATEMATYKI I KRYPTOLOGII (IMK)
  • Zakład Ana­li­zy Mate­ma­tycz­nej i Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej
  • Zakład Alge­bry i Teo­rii Liczb
  • Zakład Pro­ba­bi­li­sty­ki
  • Zakład Kryp­to­lo­gii
  • Labo­ra­to­rium Badaw­cze Kryp­to­lo­gii
  • Pra­co­wa­nia Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Wydział Elek­tro­ni­ki (WEL)

 • INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH (ISE)
  • Zakład Eks­plo­ata­cji Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych
  • Zakład Sys­te­mów Infor­ma­cyj­no-Pomia­ro­wych
  • Zakład Obwo­dów i Sygna­łów Elek­trycz­nych
  • Sek­cja Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­na
 • INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI (IRE)
  • Zakład Tele­de­tek­cji
  • Zakład Sys­te­mów Radio­elek­tro­nicz­nych
  • Zakład Mikro­fal
  • Sek­cja Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­na
 • INSTYTUT SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (ISŁ)
  • Zakład Sys­te­mów Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych
  • Zakład Radio­ko­mu­ni­ka­cji
  • Zakład Tech­ni­ki Cyfro­wej
  • Sek­cja Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­na
 • LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (LAB-KEM)
  • Zespół Reali­za­cji i Archi­wi­za­cji
  • Zespół Badaw­czy
  • Sek­cja Admi­ni­stra­cyj­no-Tech­nicz­na
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji (WIG)

 • INSTYTUT INŻYNIERII GEOPRZESTRZENNEJ I GEODEZJI
  • Zakład Geo­de­zji i Nawi­ga­cji
  • Zakład Sys­te­mów Infor­ma­cji Geo­prze­strzen­nej
  • Zakład Tele­de­tek­cji, Foto­gra­me­trii i Roz­po­zna­nia Obra­zo­we­go
  • Zakład Hydro­me­te­oro­lo­gii Woj­sko­wej i Geo­ma­ty­ki
  • Labo­ra­to­rium Geo­de­zji
 • INSTYTUT INŻYNIERII LĄDOWEJ
  • Zakład Budow­nic­twa Ogól­ne­go
  • Zakład Budow­nic­twa Komu­ni­ka­cyj­ne­go
  • Zakład Inzy­nie­rii i Infra­struk­tu­ry Woj­sko­wej
  • Labo­ra­to­rium Budow­nic­twa
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej (WIM)

 • INSTYTUT MECHANIKI I INŻYNIERII OBLICZENIOWEJ
  • Zakład Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej i Bio­me­dycz­nej;
  • Zakład Mecha­ni­ki i Kon­struk­cji Spe­cjal­nych;
  • Zakład Wytrzy­ma­ło­ści Mate­ria­łów i Badań Eks­pe­ry­men­tal­nych;
 • INSTYTUT POJAZDÓW I TRANSPORTU
  • Zakład Inży­nie­rii Pojaz­dów i Trans­por­tu;
  • Zakład Sil­ni­ków i Inży­nie­rii Eks­plo­ata­cji;
  • Zakład Mate­ria­łów Pęd­nych i Sma­rów;
 • INSTYTUT ROBOTÓW I KONSTRUKCJI MASZYN
  • Zakład Tak­ty­ki i Tech­ni­ki Wojsk Inży­nie­ryj­nych;
  • Zakład Maszyn Inży­nie­ryj­nych i Robo­tów;
  • Zakład Pod­staw Kon­struk­cji Maszyn i Gra­fi­ki Inży­nier­skiej
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (WML)

 • INSTYTUT TECHNIKI LOTNICZEJ (ITL)
  • Zakład Aero­dy­na­mi­ki i Ter­mo­dy­na­mi­ki
  • Zakład Awio­ni­ki i Uzbro­je­nia Lot­ni­cze­go
  • Zakład Budo­wy i Eks­plo­ata­cji Stat­ków Powietrz­nych
  • Zakład Inży­nie­rii Bez­pie­czeń­stwa
 • KATEDRA MECHATRONIKI (KM)
 • INSTYTUT TECHNIKI UZBROJENIA (ITU)
  • Zakład Kon­struk­cji Spe­cjal­nych
  • Zakład Bali­sty­ki
  • Zakład Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia, Wytwa­rza­nia i Eks­plo­ata­cji
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (WTC)

 • INSTYTUT CHEMII
  • Zakład Che­mii
  • Zakład Radio­me­trii i Moni­to­rin­gu Ska­żeń
  • Zakład Mate­ria­łów Wybu­cho­wych
 • INSTYTUT FIZYKI TECHNICZNEJ
  • Zakład Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go
  • Zakład Fizy­ki i Tech­no­lo­gii Krysz­ta­łów
  • Zakład Tech­nicz­nych Zasto­so­wań Fizy­ki
 • INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
  • Zakład Mate­ria­łów Kon­struk­cyj­nych
  • Zakład Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów
  • Zakład Mate­ria­łów Funk­cjo­nal­nych i Tech­no­lo­gii Wodo­ro­wych
  • Labo­ra­to­rium Badań Mate­ria­ło­wych
 • DZIEKANAT WYDZIAŁU
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki (IOE)

 • ZAKŁAD TECHNIKI LASEROWEJ
 • ZAKŁAD TECHNOLOGII OPTOELEKTRONICZNYCH
 • ZAKŁAD TECHNIKI PODCZERWIENI I TERMOWIZJI
 • ZAKŁAD SYSTEMÓW OPTOELEKTRONICZNYCH
 • AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Rek­tor-Komen­dant WAT
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek
bud. 100, pok. 173
tel. 261 839 001
faks 261 839 009
e‑mail tadeusz.​szczurek@​wat.​edu.​pl

Biu­ro Rek­to­ra (BRE)
Dyrek­tor
mgr inż. Wło­dzi­mierz Stan­kow­ski
bud. 100, pok. 177
tel. 261 839 990
faks 261 839 009
e‑mail wlodzimierz.​stankowski@​wat.​edu.​pl

Rzecz­nik Pra­so­wy (RPR)
mgr Ewa Jan­kie­wicz
bud. 100, pok. 170
tel. 261 839 407
e‑mail rzecznik.​prasowy@​wat.​edu.​pl

Inspek­tor Ochro­ny Danych (IOD)
mgr Kata­rzy­na Jabłoń­ska
bud. 135, pok. 3.05
tel. 261 839 950
e‑mail iod@​wat.​edu.​pl

Zespół Kon­tro­li Wewnętrz­nej (ZKW)
Kie­row­nik
mgr Jerzy Syl­we­strzak
bud. 135, pok. 5.15
tel. 261 837 564
e‑mail jerzy.​sylwestrzak@​wat.​edu.​pl

Peł­no­moc­nik Rek­to­ra ds. ochro­ny infor­ma­cji nie­jaw­nych (PNN)
mgr inż. Jerzy Ory­siak
bud. 100, pok. 129
tel. 261 839 053
e‑mail jerzy.​orysiak@​wat.​edu.​pl

Audy­tor wewnętrz­ny (AWE)
mgr Kazi­mierz Rosłan
bud. 100, pok. 83a
tel. 261 837 074
e‑mail kazimierz.​roslan@​wat.​edu.​pl

Sek­cja Obsłu­gi Praw­nej (SOP)
Kie­row­nik
mgr Miro­sław Olek­sik
bud. 100, pok. 131
tel. 261 839 465
e‑mail miroslaw.​oleksik@​wat.​edu.​pl

Pro­rek­tor ds. woj­sko­wych
płk dr inż. Artur Król
bud. 100, pok. 181
tel. 261 839 051
faks 261 839 052
e‑mail: artur.​krol@​wat.​edu.​pl

Oddział Orga­ni­za­cyj­no-Szko­le­nio­wy (OOS)
Szef Oddzia­łu
Zastęp­ca Pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych
płk mgr inż. Piotr Kurzyk
bud. 100, pok. 118
tel. 261 839 744
e‑mail piotr.​kurzyk@​wat.​edu.​pl

Pion Ogól­ny
Szef Pio­nu
płk mgr inż. Andrzej Giga
bud. AW 3, pok. 09
tel. 261 839 112
tel. kom. 601 201 292
faks 261 837 831
e‑mail andrzej.​giga@​wat.​edu.​pl

Woj­sko­wy Wydział Wycho­waw­czy (WWW)
Szef Woj­sko­we­go Wydzia­łu Wycho­waw­cze­go
ppłk mgr Jaro­sław Kopyść
Klub WAT, bud. 6, pok. 20a
tel. 261 839 255
faks 261 837 430
e‑mail jaroslaw.​kopysc@​wat.​edu.​pl

Peł­no­moc­nik Rek­to­ra ds. Ini­cja­tyw Pro­obron­nych (PNI)
ppłk mgr Dariusz Pytlos
bud. 25b, pok. 112
tel. 261 837 362
e‑mail dariusz.​pytlos@​wat.​edu.​pl

Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej (DWM)
Kie­row­nik
płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk
bud. 135, pok. 3.17
tel. 261 839 376
e‑mail mariusz.​gontarczyk@​wat.​edu.​pl

Pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia
dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, prof. WAT
bud. 100, pok. 182
tel. 261 839 011
tel. kom. 601 266 656
e‑mail zdzislaw.​bogdanowicz@​wat.​edu.​pl

Dział Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia (DOK)
Kie­row­nik
dr inż. Zdzi­sław Chu­dy
bud. 100, pok. 81
tel. 261 839 131
e‑mail zdzislaw.​chudy@​wat.​edu.​pl

Stu­dium Języ­ków Obcych (SJO)
Kie­row­nik
mgr Elż­bie­ta Twar­dow­ska
Klub WAT
tel. 261 839 667
faks 261 837 014
e‑mail elzbieta.​twardowska@​wat.​edu.​pl

Peł­no­moc­nik Rek­to­ra spe­cja­li­sta ds. jako­ści kształ­ce­nia (PNK)
dr Ewa Łako­ma
bud. 65 pok. 216
tel. 261 837 971
e‑mail ewa.​lakoma@​wat.​edu.​pl

Pro­rek­tor ds. nauko­wych
prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski
bud. 100, pok. 174
tel. 261 839 031
faks 261 839 869
e‑mail krzysztof.​czuprynski@​wat.​edu.​pl

Dział Nauki (DNA)
Kie­row­nik
dr hab. inż. Anna Spa­dło
bud. 100, pok. 106
tel. 261 839 037
e‑mail anna.​spadlo@​wat.​edu.​pl

Biblio­te­ka Głów­na (BGŁ)
Dyrek­tor
dr Bogu­mi­ła Koniecz­ny-Rozen­feld
Kustosz dyplo­mo­wa­ny
bud. 10 pok. 107
tel. 261 839 209
e‑mail bogumila.​konieczny-​rozenfeld@​wat.​edu.​pl

Redak­cja Wydaw­nictw (RWY)
Kie­row­nik
mgr Rena­ta Bor­kow­ska
bud. 10, pok. 40
tel. 261 837 438
e‑mail renata.​borkowska@​wat.​edu.​pl

Szko­ła Dok­tor­ska (SDR)
Dyrek­tor
dr inż. Piotr Zalew­ski
bud. 135, pok. 5.11
tel. 261 837 085
e‑mail piotr.​zalewski@​wat.​edu.​pl

Pro­rek­tor ds. roz­wo­ju
prof. dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek
bud. 100, pok. 174
tel. 261 839 904
tel. kom. 695 031 860
faks 261 839 869
e‑mail lucjan.​sniezek@​wat.​edu.​pl

Dział Roz­wo­ju (DRO)
Kie­row­nik
mgr Sła­wo­mir Zapa­ła
bud. 100 pok. 108
tel. 261 839 699
e‑mail slawomir.​zapala@​wat.​edu.​pl

Dział Infor­ma­ty­ki (DIN)
Kie­row­nik
ppłk mgr inż. Mar­cin Dąb­kie­wicz
bud. 100, pok. 36
tel. 261 837 320
e‑mail marcin.​dabkiewicz@​wat.​edu.​pl

Zespół Ana­liz i Eks­per­tyz (ZAE)
Kie­row­nik
płk dr inż. Tomasz Muszyń­ski
bud. 100, pok. 061
tel. 261 839 782, 261 839 791
e‑mail tomasz.​muszynski@​wat.​edu.​pl

Zespół Wspar­cia Pro­jek­to­we­go
Kie­row­nik
mgr Kry­sty­na Mły­nar­czyk
bud. 100, pok. 105
tel. 535 112 963
e‑mail krystyna.​mlynarczyk@​wat.​edu.​pl

Sek­cja Koor­dy­na­cji
Kie­row­nik
mgr Kry­sty­na Dobro­wol­ska
bud. 100, pok. 110
tel. 261 839 119
e‑mail krystyna.​dobrowolska@​wat.​edu.​pl

Pro­rek­tor ds. Stu­denc­kich
dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, prof. WAT
bud. 100, pok. 90A (wej­ście G)
tel. +48 261 839 306
tel. kom. 887 870 201
faks +48 261 837 878
e‑mail marzena.​tykarska@​wat.​edu.​pl

Dział Spraw Stu­denc­kich (DSS)
Kie­row­nik
mgr Mał­go­rza­ta Pod­biel­ska
bud. 100, pok. 90B (wej­ście G)
tel. +48 261 839 397
tel. kom. +48 22 601 213 831
faks +48 261 837 878
e‑mail malgorzata.​podbielska@​wat.​edu.​pl

Dział Zakwa­te­ro­wa­nia Stu­den­tów (DZS)
Kie­row­nik
mgr Aloj­zy Orłow­ski
Dom Stu­denc­ki nr 1, pok. 25
tel. 261 839 677

Kanc­lerz WAT
mgr Adam Wro­nec­ki
bud. 100 pok. 180
tel. 261 839 061
faks 261 837 977
e‑mail adam.​wronecki@​wat.​edu.​pl

Dział Per­so­nal­ny (DPE)
Kie­row­nik
mgr Gra­ży­na Kleszcz
bud. 100, pok. 122
tel. 261 839 434
e‑mail grazyna.​kleszcz@​wat.​edu.​pl

Dział Ochro­ny Infor­ma­cji Nie­jaw­nych (DOI)
Kie­row­nik
mgr inż. Jerzy Ory­siak
bud. 100, pok. 129
tel. 261 839 053
e‑mail jerzy.​orysiak@​wat.​edu.​pl

Dział Orga­ni­za­cyj­ny (DOR)
Kie­row­nik
Ewa Godlew­ska
bud. 100, pok. 188c
tel. 261 837 992
e‑mail ewa.​godlewska@​wat.​edu.​pl

Sek­cja Inwen­ta­ry­za­cji (SIN)
Kie­row­nik
mgr Kazi­mierz Świech
bud. 22, pok. 13
tel. 261 837 870
e‑mail kazimierz.​swiech@​wat.​edu.​pl

Dział Zamó­wień Publicz­nych (DZP)
Kie­row­nik
mgr Ire­na Zapa­ła
bud. 22, pok. 10
tel. 261 837 865
e‑mail irena.​zapala@​wat.​edu.​pl

Zespół Bez­pie­czeń­stwa i Higie­ny Pra­cy (BHP)
Kie­row­nik
mgr Mag­da­le­na Chmie­lew­ska
bud. 22, pok. 11
tel. 261 839 268
e‑mail magdalena.​chmielewska@​wat.​edu.​pl

Zespół Ochro­ny Prze­ciw­po­ża­ro­wej (IOP)
Kie­row­nik

mgr inż. Sła­wo­mir Rąpa­ła
bud. 22, pok. 11
tel. 261 837 386
e‑mail slawomir.​rapala@​wat.​edu.​pl

Kwe­stor (KWE)
mgr Janusz Guzek
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
faks 261 839 746
e‑mail janusz.​guzek@​wat.​edu.​pl

Zastęp­ca Kwe­sto­ra ds. finan­so­wo-księ­go­wych (ZKC)
mgr Dariusz Paź
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
e‑mail dariusz.​paz@​wat.​edu.​pl

Zastęp­ca Kwe­sto­ra ds. płac (ZKŻ)
mgr Paweł Tocz­ko
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
e‑mail pawel.​toczko@​wat.​edu.​pl

Dział Rachun­ko­wo­ści (DRA)
Kie­row­nik
mgr Wie­sła­wa Maruch­niak
bud. 100, pok. 9
tel. 261 839 462
e‑mail wieslawa.​maruchniak@​wat.​edu.​pl

Dział Rachu­by (DRP)
Kie­row­nik
mgr Gabrie­la Leśniew­ska
bud. 100, pok. 14
tel. 261 837 473
e‑mail gabriela.​lesniewska@​wat.​edu.​pl

Dział Finan­so­wy (DZF)
Kie­row­nik
mgr Zdzi­sła­wa Koniecz­na
bud. 100, pok. 13
tel. 261 837 491
e‑mail zdzislawa.​konieczna@​wat.​edu.​pl

Zastęp­ca Kanc­le­rza – Szef Logi­sty­ki (ZKL)
płk mgr inż. Emil Kar­da­szuk
bud. 100, pok. 203
tel. 261 839 041
e‑mail emil.​kardaszuk@​wat.​edu.​pl

Zespół Zabez­pie­cze­nia Mate­ria­ło­wo-Tech­nicz­ne­go (ZMT)
Kie­row­nik
płk mgr inż. Andrzej Ostrow­ski
bud. 100, pok. 205
tel. 261 839 144
e‑mail andrzej.​ostrowski@​wat.​edu.​pl

Dział Zaopa­try­wa­nia (DZZ)
Kie­row­nik
mgr Ewa Marek
bud. 100, pok. 204
tel. 261 839 648
e‑mail ewa.​marek@​wat.​edu.​pl

Sek­cja Pla­no­wa­nia i Spra­woz­daw­czo­ści (SPL)
Kie­row­nik
Mario­la Jakub­czyk
bud. 100 pok. 278
tel./faks 261 839 592
e‑mail mariola.​jakubczyk@​wat.​edu.​pl

Sek­cja Wynaj­mu i Dzier­żaw (SWD)
Kie­row­nik
mgr Anna Kądzie­la
bud. 100, pok. 202
tel. 261 839 118
e‑mail anna.​kadziela@​wat.​edu.​pl

Sek­cja Koor­dy­na­cyj­na (SKL)
Kie­row­nik
mgr Olga Kamiń­ska
bud. 100, pok. 203A
tel. 261 839 191
e‑mail olga.​kaminska@​wat.​edu.​pl

Zespół Zabez­pie­cze­nia Medycz­ne­go (ZME)
Kie­row­nik
lek. med. Jerzy Bia­ło­wiej­ski
bud. 22, pok. 9
tel. 261 839 553
e‑mail jerzy.​bialowiejski@​wat.​edu.​pl

Cen­trum Szko­le­nio­wo-Kon­fe­ren­cyj­ne (CSK)
Kie­row­nik
mgr inż. Tomasz Gocal­ski
Dom Asy­sten­ta, pok. 2
tel. 261 837 589
e‑mail tomasz.​gocalski@​wat.​edu.​pl

Ośro­dek Szko­le­nio­wy w Zegrzu (OSZ)
Kie­row­nik
por. mgr inż. Adam Łożyń­ski
tel. 261 883 265
e‑mail adam.​lozynski@​wat.​edu.​pl

Zastęp­ca Sze­fa Logi­sty­ki (ZSL)
mgr inż. Wal­de­mar Grzyb
bud. 100, pok. 201
tel. 261 839 042
faks 261 839 179
e‑mail waldemar.​grzyb@​wat.​edu.​pl

Dział Inwe­sty­cji i Remon­tów (DIR)
Kie­row­nik
mgr inż. Mar­cin Gadom­ski
bud. 100, pok. 208
tel. 261 837 131
e‑mail marcin.​gadomski@​wat.​edu.​pl

Dział Utrzy­ma­nia Nie­ru­cho­mo­ści (DUN)
Kie­row­nik
inż. Joan­na Kar­pio
bud. 1, pok. 4
tel. 261 839 089
tel. kom. 723 634 051
e‑mail joanna.​karpio@​wat.​edu.​pl

Dział Gospo­dar­czy (DGO)
p.o. Kie­row­ni­ka
Hen­ryk Jało­szyń­ski
bud. 22, pok. 4
tel. 261 839 145
e‑mail henryk.​jaloszynski@​wat.​edu.​pl

Inspek­tor ds. Ochro­ny Śro­do­wi­ska (IOŚ)
mgr Ane­ta Goliasz
bud. 100, pok. 208
tel. 261 839 946
e‑mail aneta.​goliasz@​wat.​edu.​pl