SP_WAT_logo_150Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powsta­ło w 2005-tym roku z ini­cja­ty­wy gru­py zaan­ga­żo­wa­nych przy­ja­ciół Uczel­ni wywo­dzą­cych się z kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej i daw­nych absol­wen­tów WAT. Ini­cja­ty­wa powo­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia poja­wi­ła się w obli­czu zawi­ro­wań doty­czą­cych dal­sze­go bytu Uczel­ni po to, aby z pozy­cji orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej uczest­ni­czyć w obro­nie jej inte­re­sów.

Gru­pa zało­ży­ciel­ska liczy­ła 26 osób. Nato­miast w skład gru­py ini­cja­tyw­nej, zała­twia­ją­cej for­mal­no­ści reje­stra­cyj­ne i inne wcho­dzi­li: płk prof. dr hab. inż. Zdzi­sław Jan­kie­wicz – jako prze­wod­ni­czą­cy oraz płk dr inż. Wal­de­mar Matu­siak i płk dr inż. Zyg­munt Ognik. Aktu­al­nie /grudzień 2015/ w Sto­wa­rzy­sze­niu jest 80-ciu człon­ków.