Jest mi nie­zmier­nie miło skie­ro­wać te sło­wa do Was, jako człon­ków tej samej, jak­że licz­nej  watow­skiej rodzi­ny. Bo prze­cież tutaj, gdzie zdo­by­wa­li­ście naj­cen­niej­szą war­tość, jaką jest wie­dza i zawo­do­we kwa­li­fi­ka­cje, spę­dzi­li­ście swo­ją mło­dość  i być może naj­lep­sze lata. Tutaj roz­po­czy­na­li­ście życio­wą karie­rę kształ­cąc się na wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­stów. Tutaj reali­zo­wa­li­ście swo­je marze­nia, zawią­zy­wa­li trwa­ją­ce pew­nie do dzi­siaj przy­jaź­nie, budo­wa­li zrę­by samo­dziel­ne­go, doro­słe­go życia. Jestem pewien, że nie raz wra­ca­cie pamię­cią i we wspo­mnie­niach do okre­su stu­denc­kie­go i Aka­de­mii.

Chcę Was zapew­nić, że współ­cze­sna spo­łecz­ność aka­de­mic­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pra­gnie utrzy­my­wać bli­skie kon­tak­ty z absol­wen­ta­mi, bo łączy nas nie­ro­ze­rwal­nie coś bar­dzo zna­czą­ce­go w życiu każ­de­go z nas – nasza wspól­na Alma Mater. Pro­szę aby­ście pamię­ta­li, że dla człon­ków watow­skiej rodzi­ny i przy­ja­ciół Aka­de­mii zawsze jeste­śmy otwar­ci, w każ­dej posta­ci współ­pra­cy czy kon­tak­tów oso­bi­stych. Te rela­cje sta­ra­li­śmy się w prze­szło­ści i nadal będzie­my wypeł­nia­li zro­zu­mie­niem, życz­li­wo­ścią i ser­decz­no­ścią. Wszy­scy razem two­rzy­my pre­stiż i obli­cze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Rek­tor – Komen­dant WAT

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia stron naszych sto­wa­rzy­szeń: