Projekt porządku obrad Senatu Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego w dniu 27 Sierpnia 2020 R.


Terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu WAT
w roku akademickim 2020/2021

 • 29 paź­dzier­ni­ka 2020 r.;
 • 26 listo­pa­da 2020 r.;
 • 17 grud­nia 2020 r.;
 • 28 stycz­nia 2021 r.;
 • 25 lute­go 2021 r.;
 • 25 mar­ca 2021 r.;
 • 29 kwiet­nia 2021 r.;
 • 27 maja 2021 r.;
 • 24 czerw­ca 2021 r.

Posie­dze­nia roz­po­czy­na­ją się o godzi­nie 12.00 w sali Sena­tu.

SKŁAD SENATU
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
KADENCJI 2016–2020
WG STANU OBOWIĄZUJĄCEGO
OD 1 SIERPNIA 2020 R.

Rek­tor:

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek – Prze­wod­ni­czą­cy Sena­tu

Pro­rek­to­rzy:

 1. dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz – ds. kształ­ce­nia
 2. prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski – ds. nauko­wych
 3. płk dr inż. Artur Król – ds. woj­sko­wych
 4. prof. dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek – ds. roz­wo­ju
 5. dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska – ds. stu­denc­kich

Dzie­ka­ni:

 1. prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Cudzi­ło – Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski – Wydział Elek­tro­ni­ki
 3. dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa
 4. płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski – Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki
 5. prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski – Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej
 6. płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzier­ski – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 7. dr hab. inż. Kazi­mierz Wor­wa – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 8. płk dr hab. Szy­mon Mit­kow – Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

Wybra­ni przed­sta­wi­cie­le pro­fe­so­rów i dok­to­rów habi­li­to­wa­nych:

 1. dr hab. inż. Ryszard Ant­kie­wicz – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 2. prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy Cho­ma – Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii
 4. dr hab. inż. Wło­dzi­mierz Idczak – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 5. dr hab. inż. Jerzy Jac­kow­ski – Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej
 6. dr hab. inż. Jacek Jaku­bow­ski – Wydział Elek­tro­ni­ki
 7. prof. dr hab. inż. Leszek Jaro­sze­wicz – Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii
 8. prof. dr hab. Lech Koście­lec­ki– Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia
 9. prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk – Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki
 10. dr hab. inż. Andrzej Naj­ge­bau­er– Wydział Cyber­ne­ty­ki
 11. dr hab. inż. Tade­usz Dziu­bak – Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej
 12. dr hab. inż. Zbi­gniew Lecie­jew­ski – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa
 13. prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet – Wydział Elek­tro­ni­ki
 14. prof. dr hab. inż. Piotr Zaskór­ski – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 15. prof. dr hab. inż. Janusz Zmy­wa­czyk – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa

Wybra­ni przed­sta­wi­cie­le pozo­sta­łych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich:

 1. dr inż. Artur Baj­da – Wydział Elek­tro­ni­ki
 2. mgr Anna Dunin-Bzdak – Stu­dium Języ­ków Obcych
 3. dr Joan­na Skul­ska – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 4. dr inż. Marian Sobiech – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 5. ppłk dr inż. Jacek Woj­ta­now­ski – Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki
 6. dr hab. inż. Józef Wro­na – Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej
 7. dr inż. Piotr Zalew­ski – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa

Wybra­ni przed­sta­wi­cie­le stu­den­tów:

 1. Karol Bor­kow­ski – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 2. Tomasz Chu­do­biń­ski – Wydział Bez­pie­czeń­stwa Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia
 3. Ceza­ry Czer­wiń­ski – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 4. Edy­ta Hre­ho­ro­wicz – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 5. Syl­wia Kuro­pa­twiń­ska – Wydział Bez­pie­czeń­stwa Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia
 6. Mate­usz Szy­mań­ski – Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii
 7. vacat
 8. vacat
 9. vacat

Wybra­ny przed­sta­wi­ciel dok­to­ran­tów:

 1. mgr inż. Bar­ba­ra Dąbrow­ska – Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

Wybra­ni przed­sta­wi­cie­le pra­cow­ni­ków nie­bę­dą­cych nauczy­cie­la­mi aka­de­mic­ki­mi:

 1. dr inż. Zdzi­sław Chu­dy – Dział Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia
 2. mgr Jaro­sław Jabłoń­ski – Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go
 3. mgr inż. Robert Kos­sow­ski – Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej

Sta­li uczest­ni­cy posie­dzeń Sena­tu z gło­sem dorad­czym – nie­bę­dą­cy człon­ka­mi Sena­tu

 1. mgr Janusz Guzek – kwe­stor
 2. dr Bogu­mi­ła Koniecz­ny-Rozen­feld – dyrek­tor Biblio­te­ki Głów­nej
 3. Jadwi­ga Wisiń­ska – przed­sta­wi­ciel NSZZPW WAT
 4. mgr Adam Wro­nec­ki – kanc­lerz

Byli rek­to­rzy WAT oraz mężo­wie zaufa­nia mogą­cy uczest­ni­czyć w posie­dze­niach Sena­tu z gło­sem dorad­czym – nie­bę­dą­cy człon­ka­mi Sena­tu

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Amel­jań­czyk – były rek­tor WAT
 2. prof. dr hab. inż. Bogu­sław Smól­ski – były rek­tor WAT
 3. dr inż. Adam Sowa – były rek­tor WAT
 4. prof. dr hab. inż. Edward Wło­dar­czyk – były rek­tor WAT
 5. ppłk dr inż. Woj­ciech Fur­ma­nek – mąż zaufa­nia kor­pu­su ofi­ce­rów WAT
 6. st. chor. sztab. Mar­cin Kacz­kow­ski – mąż zaufa­nia kor­pu­su pod­ofi­ce­rów zawo­do­wych WAT

Sta­li goście uczest­ni­czą­cy w posie­dze­niach Sena­tu na zapro­sze­nie Rek­to­ra – nie­bę­dą­cy człon­ka­mi Sena­tu:

 1. mgr Ewa Jan­kie­wicz – rzecz­nik pra­so­wy WAT
 2. mgr inż. Wło­dzi­mierz Stan­kow­ski – dyrek­tor Biu­ra Rek­to­ra