Terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu WAT
w roku akademickim 2019/2020

24 paź­dzier­ni­ka 2019 r.

28 listo­pa­da 2019 r.

19 grud­nia 2019 r.

30 stycz­nia 2020 r.

27 lute­go 2020 r.

26 mar­ca 2020 r.
(odwo­ła­ne decy­zją Rek­to­ra)

30 kwiet­nia 2020 r.

28 maja 2020 r.

25 czerw­ca 2020 r

 

Posie­dze­nia roz­po­czy­na­ją się o godzi­nie 12.00 w sali Sena­tu.

SKŁAD SENATU
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
KADENCJI 2016 – 2020
WG STANU OBOWIĄZUJĄCEGO
OD 21 STYCZNIA 2020 R.

Rek­tor

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz SZCZUREK – Prze­wod­ni­czą­cy Sena­tu

Pro­rek­to­rzy

 1. dr hab. inż. Zdzi­sław BOGDANOWICZ – ds. kształ­ce­nia
 2. prof. dr hab. inż. Krzysz­tof CZUPRYŃSKI – ds. nauko­wych
 3. płk dr inż. Artur KRÓL – ds. woj­sko­wych
 4. prof. dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK – ds. roz­wo­ju
 5. dr hab. inż. Marze­na TYKARSKA – ds. stu­denc­kich

Dzie­ka­ni

 1. prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław CUDZIŁO – Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – Wydział Elek­tro­ni­ki
 3. dr hab. inż. Sta­ni­sław KACHEL – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa
 4. płk dr hab. inż. Krzysz­tof KOPCZYŃSKI – Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki
 5. prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI – Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej
 6. płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 7. dr hab. inż. Kazi­mierz WORWA – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 8. płk dr hab. Szy­mon MITKOW – Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

Wybra­ni przed­sta­wi­cie­le pro­fe­so­rów i dok­to­rów habi­li­to­wa­nych

 1. dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 2. prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy CHOMA – Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii
 4. dr hab. inż. Wło­dzi­mierz IDCZAK – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 5. dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI – Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej
 6. dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI – Wydział Elek­tro­ni­ki
 7. prof. dr hab. inż. Leszek JAROSZEWICZ – Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii
 8. prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI– Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia
 9. prof. dr hab. inż. Zyg­munt MIERCZYK – Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki
 10. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER– Wydział Cyber­ne­ty­ki
 11. dr hab. inż. Tade­usz DZIUBAK – Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej
 12. dr hab. inż. Zbi­gniew LECIEJEWSKI – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa
 13. prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET – Wydział Elek­tro­ni­ki
 14. prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 15. dr hab. inż. Janusz ZMYWACZYK – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa

Wybra­ni przed­sta­wi­cie­le pozo­sta­łych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich

 1. dr inż. Artur BAJDA – Wydział Elek­tro­ni­ki
 2. mgr Anna DUNIN-BZDAK – Stu­dium Języ­ków Obcych
 3. dr Joan­na SKULSKA – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 4. dr inż. Marian SOBIECH – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 5. ppłk dr inż. Jacek WOJTANOWSKI – Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki
 6. dr hab. inż. Józef WRONA – Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej
 7. dr inż. Piotr ZALEWSKI – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa

Wybra­ni przed­sta­wi­cie­le stu­den­tów

 1. Karol BORKOWSKI – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 2. Tomasz CHUDOBIŃSKI – Wydział Bez­pie­czeń­stwa Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia
 3. Ceza­ry CZERWIŃSKI – Wydział Cyber­ne­ty­ki
 4. Patry­cja DZIURDZIA – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 5. Edy­ta HREHOROWICZ – Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
 6. Tomasz JANKOWSKI – Wydział Elek­tro­ni­ki
 7. Syl­wia KUROPATWIŃSKA – Wydział Bez­pie­czeń­stwa Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia
 8. Dawid MROZEK – Wydział Bez­pie­czeń­stwa Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia
 9. Mate­usz SZYMAŃSKI – Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

Wybra­ny przed­sta­wi­ciel dok­to­ran­tów

 1. mgr inż. Bar­ba­ra DĄBROWSKA – Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

Wybra­ni przed­sta­wi­cie­le pra­cow­ni­ków nie­bę­dą­cych nauczy­cie­la­mi aka­de­mic­ki­mi

 1. dr inż. Zdzi­sław CHUDY – Dział Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia
 2. mgr Jaro­sław JABŁOŃSKI – Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go
 3. mgr inż. Robert KOSSOWSKI – Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej

Sta­li uczest­ni­cy posie­dzeń Sena­tu z gło­sem dorad­czym – nie­bę­dą­cy człon­ka­mi Sena­tu

 1. mgr Janusz GUZEK – kwe­stor
 2. dr Bogu­mi­ła KONIECZNY-ROZENFELD – dyrek­tor Biblio­te­ki Głów­nej
 3. Jadwi­ga WISIŃSKA – przed­sta­wi­ciel NSZZPW WAT
 4. mgr Adam WRONECKI – kanc­lerz

Byli rek­to­rzy WAT oraz mężo­wie zaufa­nia mogą­cy uczest­ni­czyć w posie­dze­niach Sena­tu z gło­sem dorad­czym – nie­bę­dą­cy człon­ka­mi Sena­tu

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK – były rek­tor WAT
 2. prof. dr hab. inż. Bogu­sław SMÓLSKI – były rek­tor WAT
 3. dr inż. Adam SOWA – były rek­tor WAT
 4. prof. dr hab. inż. Edward WŁODARCZYK – były rek­tor WAT
 5. płk mgr inż. Andrzej GIGA – mąż zaufa­nia kor­pu­su ofi­ce­rów WAT
 6. st. chor. sztab. Mar­cin KACZKOWSKI – mąż zaufa­nia kor­pu­su pod­ofi­ce­rów zawo­do­wych WAT

Sta­li goście uczest­ni­czą­cy w posie­dze­niach Sena­tu na zapro­sze­nie Rek­to­ra – nie­bę­dą­cy człon­ka­mi Sena­tu

 1. mgr Ewa JANKIEWICZ – rzecz­nik pra­so­wy WAT
 2. mgr inż. Wło­dzi­mierz STANKOWSKI – dyrek­tor Biu­ra Rek­to­ra