PRZYZNAWANIE PATRONATU REKTORA-KOMENDANTA

Zasa­dy i tryb przy­zna­wa­nia patro­na­tu Rek­to­ra-Komen­dan­ta lub jego uczest­nic­twa w komi­te­cie hono­ro­wym

Wnio­sek o patro­nat lub uczest­nic­two w komi­te­cie hono­ro­wym [PDF]

Wnio­sek o patro­nat lub uczest­nic­two w komi­te­cie hono­ro­wym [DOC]

Wnio­sek o przy­zna­nie patro­na­tu lub uczest­nic­twa w komi­te­cie hono­ro­wym nale­ży:

  • zło­żyć w kan­ce­la­rii jaw­nej w sie­dzi­bie uczel­ni;
  • prze­słać pocz­tą na adres

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00–908 War­sza­wa 46