MONITORING

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z sie­dzi­bą w War­sza­wie (kod: 00 – 908) przy ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2.
 2. Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych zwa­ny dalej: „admi­ni­stra­to­rem” powo­łał inspek­to­ra ochro­ny danych nad­zo­ru­ją­ce­go pra­wi­dło­wość prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, z któ­rym moż­na się skon­tak­to­wać za pośred­nic­twem adre­su e‑mail: iod@​wat.​edu.​pl
 3. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dane zgod­nie z pra­wem, gdy jest to nie­zbęd­ne do wyko­na­nia zada­nia reali­zo­wa­ne­go w inte­re­sie publicz­nym lub w ramach spra­wo­wa­nia wła­dzy publicz­nej powie­rzo­nej admi­ni­stra­to­ro­wi, a tak­że do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na admi­ni­stra­to­rze.
 4. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dane chro­niąc pod­sta­wo­we pra­wa i wol­no­ści osób fizycz­nych, w szcze­gól­no­ści ich pra­wo do ochro­ny danych oso­bo­wych.
 5. Admi­ni­stra­tor reali­zu­je wzglę­dem osób, któ­rych dane prze­twa­rza pra­wo do infor­ma­cji.
 6. Oso­by, któ­rych dane są prze­twa­rza­ne w WAT, mają pra­wo (na warun­kach okre­ślo­nych w RODO) do: ochro­ny danych ich doty­czą­cych, dostę­pu do tre­ści swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prze­no­sze­nia danych, wnie­sie­nia sprze­ci­wu, cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem, jak rów­nież do uzy­ski­wa­nia wszyst­kich infor­ma­cji o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach. W przy­pad­ku uzna­nia, iż prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra naru­sza prze­pi­sy RODO, ma Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.
 7. Admi­ni­stra­tor pro­wa­dzi moni­to­ring wizyj­ny w celu zapew­nie­nia sze­ro­ko rozu­mia­ne­go bez­pie­czeń­stwa osób i mie­nia, a w szcze­gól­no­ści ze wzglę­du na potrze­bę:
  1. wspo­ma­ga­nia kon­tro­li dostę­pu;
  2. zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­ków, stu­den­tów oraz osób współ­pra­cu­ją­cych;
  3. dozo­ru nad mie­niem oraz zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny infor­ma­cji prze­twa­rza­nych w WAT;
  4. zapo­bie­ga­nia incy­den­tom zagra­ża­ją­cym porząd­ko­wi publicz­ne­mu.
 8. W związ­ku z powyż­szym, obiek­tem wide­ofil­mo­wa­nia nie jest oso­ba czy gru­pa osób, lecz okre­ślo­ne miej­sce – w celu wcze­sne­go wykry­cia nie­po­żą­da­nych zda­rzeń i moż­li­wo­ści pod­ję­cia odpo­wied­nich dzia­łań pre­wen­cyj­nych lub inter­wen­cyj­nych.
 9. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na infor­mu­je oso­by, któ­re poten­cjal­nie mogą zna­leźć się w obsza­rze obję­tym moni­to­rin­giem, że wej­ście w taki obszar jest rów­no­znacz­ne z wyra­że­niem przez tę oso­bę zgo­dy na prze­twa­rza­nie jej danych w zakre­sie wize­run­ku.
 10. Źró­dłem danych są kame­ry sys­te­mu moni­to­rin­gu.
 11. Zapi­sy z moni­to­rin­gu są prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niach reje­stru­ją­cych przez okres 30 dni a następ­nie nad­pi­sy­wa­ne auto­ma­tycz­nie.
 12. Odbior­ca­mi zare­je­stro­wa­nych danych oso­bo­wych będą wyłącz­nie pod­mio­ty upraw­nio­ne do uzy­ska­nia danych.