MONITORING

Klau­zu­la infor­ma­cyj­na doty­czą­ca prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w posta­ci wize­run­ku osób wid­nie­ją­cych na nagra­niach moni­to­rin­gu

Reali­zu­jąc obo­wią­zek wyni­ka­ją­cy z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych), zwa­ne­go dalej „Roz­po­rzą­dze­niem”, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na infor­mu­je:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z sie­dzi­bą w War­sza­wie (kod: 00 – 908) przy ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2.
 2. Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych zwa­ny dalej: „Admi­ni­stra­to­rem” powo­łał Inspek­to­ra Ochro­ny Danych nad­zo­ru­ją­ce­go pra­wi­dło­wość prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, z któ­rym moż­na się skon­tak­to­wać za pośred­nic­twem adre­su e‑mail: iod@​wat.​edu.​pl
 3. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych jest nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia danych dla celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f Roz­po­rzą­dze­nia), któ­ry­mi są zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­ków, ochro­na mie­nia pra­co­daw­cy oraz zacho­wa­nie w tajem­ni­cy infor­ma­cji, któ­rych ujaw­nie­nie mogło­by nara­zić pra­co­daw­cę na szko­dę (art. 222 § 1 usta­wy z dnia 26 czerw­ca 1974 r. – Kodeks pra­cy). Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych jest tak­że nie­zbęd­ność wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Admi­ni­stra­to­rze (art. 6 ust. 1 lit. c Roz­po­rzą­dze­nia), któ­ry wyni­ka z prze­pi­sów usta­wy z dnia 5 sierp­nia 2010 r. o ochro­nie infor­ma­cji nie­jaw­nych oraz Instruk­cji o ochro­nie obiek­tów woj­sko­wych, wpro­wa­dzo­nej Decy­zją Nr 334/MON Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 19 wrze­śnia 2011 r. w spra­wie wpro­wa­dze­nia do użyt­ku w resor­cie obro­ny naro­do­wej „Instruk­cji o ochro­nie obiek­tów woj­sko­wych”.
 4. W związ­ku z powyż­szym, obiek­tem wide­ofil­mo­wa­nia nie jest oso­ba czy gru­pa osób, lecz okre­ślo­ne miej­sce.
 5. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na infor­mu­je oso­by, któ­re poten­cjal­nie mogą zna­leźć się w obsza­rze obję­tym moni­to­rin­giem, że wej­ście w taki obszar jest rów­no­znacz­ne z wyra­że­niem przez tę oso­bę zgo­dy na prze­twa­rza­nie jej danych w zakre­sie wize­run­ku.
 6. Źró­dłem prze­twa­rza­nych Pani/Pana danych są kame­ry sys­te­mu moni­to­rin­gu.
 7. Odbior­cą zare­je­stro­wa­nych Pani/Pana danych oso­bo­wych będą wyłącz­nie pod­mio­ty upraw­nio­ne do uzy­ska­nia tych danych (pod­mio­ty świad­czą­ce na rzecz Admi­ni­stra­to­ra usłu­gę sta­łej ochro­ny fizycz­nej obiek­tów, a tak­że orga­ny upo­waż­nio­ne na pod­sta­wie odręb­nych prze­pi­sów pra­wa).
 8. Pani/Pana dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne do państw trze­cich ani do orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych.
 9. Pani/Pana dane oso­bo­we w posta­ci wize­run­ku utrwa­lo­ne­go na zapi­sach nagrań moni­to­rin­gu będą prze­twa­rza­ne przez okres 80 dni, a w przy­pad­ku, kie­dy nagra­nia sta­no­wią lub mogą sta­no­wić dowód w postę­po­wa­niu pro­wa­dzo­nym na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa – do cza­su pra­wo­moc­ne­go zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia.
 10. Przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, pra­wo do spro­sto­wa­nia danych, pra­wo do usu­nię­cia danych, pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych. Nie przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo do prze­nie­sie­nia danych.
 11. Przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.