KONTAKT

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest
Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z sie­dzi­bą
w War­sza­wie (kod: 00 – 908) przy ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2

Admi­ni­stra­tor danych powo­łał inspek­to­ra ochro­ny danych
nad­zo­ru­ją­ce­go pra­wi­dło­wość prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych,
z któ­rym moż­na się skon­tak­to­wać za pośred­nic­twem adre­su e‑mail iod@​wat.​edu.​pl