KONTAKT

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest
Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go z sie­dzi­bą
w War­sza­wie (kod: 00–908) przy ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2

Admi­ni­stra­tor danych powo­łał inspek­to­ra danych oso­bo­wych
nad­zo­ru­ją­ce­go pra­wi­dło­wość prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych.
Inspek­to­rem danych oso­bo­wych w WAT jest Kata­rzy­na Jabłoń­ska.
Z IOD moż­na skon­tak­to­wać się poprzez adres e‑mail: iod@​wat.​edu.​pl