INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Admi­ni­stra­tor danych powo­łał inspek­to­ra ochro­ny danych
nad­zo­ru­ją­ce­go pra­wi­dło­wość prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych,
z któ­rym moż­na się skon­tak­to­wać za pośred­nic­twem adre­su e‑mail iod@​wat.​edu.​pl