INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Admi­ni­stra­tor danych powo­łał inspek­to­ra ochro­ny danych nad­zo­ru­ją­ce­go pra­wi­dło­wość prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych.
Rolę inspek­to­ra ochro­ny danych (IOD) w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej peł­ni mgr Kata­rzy­na Jabłoń­ska.
Kon­takt do IOD:
tel. +48 261 839 950
e‑mail iod@​wat.​edu.​pl