AKTY PRAWNE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych przez wła­ści­we orga­ny do celów zapo­bie­ga­nia prze­stęp­czo­ści, pro­wa­dze­nia postę­po­wań przy­go­to­waw­czych, wykry­wa­nia i ści­ga­nia czy­nów zabro­nio­nych i wyko­ny­wa­nia kar, w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­la­ją­ca decy­zję ramo­wą Rady 2008/977/WSiSW

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych)

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych