OBOWIĄZEK LUSTRACYJNY

KTO I KIEDY SKŁADA OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE?

Zgod­nie z art. 7 ust. 1 i 2 usta­wy z dnia 18 paź­dzier­ni­ka 2006 r. o ujaw­nia­niu infor­ma­cji o doku­men­tach orga­nów bez­pie­czeń­stwa pań­stwa z lat 1944–1990 oraz tre­ści tych doku­men­tów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.) oso­ba ubie­ga­ją­ca się o peł­nie­nie funk­cji publicz­nych wska­za­nych w art. 4 tej­że usta­wy, uro­dzo­na przed dniem 1 sierp­nia 1972 roku, w chwi­li wyra­że­nia zgo­dy na kan­dy­do­wa­nie lub zgo­dy na obję­cie lub wyko­ny­wa­nie funk­cji, a w przy­pad­ku żoł­nie­rza zawo­do­we­go przed dorę­cze­niem mu decy­zji o wyzna­cze­niu na sta­no­wi­sko służ­bo­we zobo­wią­za­na jest przed­ło­żyć odpo­wied­nie­mu orga­no­wi oświad­cze­nie, doty­czą­ce pra­cy lub służ­by w orga­nach bez­pie­czeń­stwa pań­stwa lub współ­pra­cy z tymi  orga­na­mi  w okre­sie  od  dnia  22 lip­ca  1944 r.  do  dnia 31 lip­ca  1990r.  zwa­ne  dalej „oświad­cze­niem lustra­cyj­nym”.

Wzór oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go

Zgod­nie z art. 7 ust. 3 i 3 a powyż­szej usta­wy zło­że­nie „oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go” powo­du­je wyga­śnię­cie obo­wiąz­ku jego powtór­ne­go zło­że­nia w przy­pad­ku póź­niej­sze­go kan­dy­do­wa­nia lub wyko­ny­wa­nia funk­cji publicz­nej, z któ­rą zwią­za­ny jest obo­wią­zek zło­że­nia oświad­cze­nia. W tym przy­pad­ku oso­ba zobo­wią­za­na do zło­że­nia „oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go” skła­da infor­ma­cję o uprzed­nim zło­że­niu oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go.

Wzór infor­ma­cji o uprzed­nim zło­że­niu oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go

KTO MA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO?

Zgod­nie z  art. 4 pkt 18, pkt 44 lit. b i pkt 51 ww. usta­wy obo­wią­zek zło­że­nia oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go (infor­ma­cji o uprzed­nim zło­że­niu oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go) doty­czy nastę­pu­ją­cych osób: człon­ka rady uczel­ni, rek­to­ra, człon­ka kole­gium elek­to­rów, człon­ka sena­tu, oso­by będą­cej człon­kiem orga­nu w rozu­mie­niu art. 17 ust. 2 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce ( tj. człon­ka rady dys­cy­pli­ny nauko­wej), oso­by peł­nią­cej funk­cję orga­nu w rozu­mie­niu tego prze­pi­su (art. 4 pkt 18), oso­by peł­nią­cej funk­cję kie­row­ni­czą albo głów­ne­go księ­go­wego w uczel­ni publicz­nej (art. 4 pkt 44 lit. b) oraz audy­to­ra wewnętrz­ne­go w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 30 czerw­ca 2005 r. o finan­sach publicz­nych (art. 4 pkt 51).

Zgod­nie z § 16 Sta­tu­tu WAT oso­ba­mi peł­nią­cy­mi funk­cje kie­row­ni­cze na Uczel­ni są: pro­rek­tor, dzie­kan, dyrek­tor filii, dyrek­tor szko­ły dok­tor­skiej, pro­dzie­kan, dyrek­tor insty­tu­tu, kie­row­nik kate­dry, kie­row­nik zakła­du, kie­row­nik pra­cow­ni, kie­row­nik labo­ra­to­rium, kie­row­nik stu­dium, kie­row­nik cen­trum nauko­we­go oraz powo­ła­ni ich zastęp­cy. 

JAKI ORGAN JEST WŁAŚCIWY DO PRZEDŁOŻENIA OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO?

Zgod­nie z art. 8 pkt 17, pkt 41 i pkt 48 ww. usta­wy orga­nem wła­ści­wym do przed­ło­że­nia oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go w sto­sun­ku do powyż­szych osób jest Rek­tor.

Wypeł­nio­ne  i pod­pi­sa­ne oświad­cze­nie lustra­cyj­ne lub infor­ma­cję o uprzed­nim zło­że­niu oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go skła­da się bez wezwa­nia Rek­to­ra:

  • w Dzia­le Per­so­nal­nym WAT – doty­czy pra­cow­ni­ków cywil­nych, w przy­pad­ku wyra­że­nia zgo­dy na obję­cie funk­cji kie­row­ni­czych o któ­rych mowa w § 16 Sta­tu­tu WAT;
  • w Wydzia­le Kadr Woj­sko­wych – doty­czy żoł­nie­rzy zawo­do­wych w przy­pad­ku wyra­że­nia zgo­dy na obję­cie funk­cji kie­row­ni­czych o któ­rych mowa w § 16 Sta­tu­tu WAT;
  • w Biu­rze Rek­to­ra (pok. 179, I pię­tro, bud. 100) – w pozo­sta­łych przy­pad­kach.

 Oświad­cze­nie lustra­cyj­ne lub infor­ma­cję o uprzed­nim zło­że­niu oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go skła­da się w zakle­jo­nej koper­cie z ozna­cze­niem „do Rek­to­ra” oraz z poda­niem na koper­cie:

  • imie­nia i nazwi­ska;
  • dopi­sku „oświad­cze­nie lustra­cyj­ne” lub „infor­ma­cja o uprzed­nim zło­że­niu oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go” (nale­ży wybrać wła­ści­wy wpis);
  • daty zło­że­nia oświad­cze­nia.

Zło­żo­ne „oświad­cze­nia lustra­cyj­ne” Rek­tor nie­zwłocz­nie prze­ka­zu­je do Biu­ra Lustra­cyj­ne­go Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej.

Usta­wa z dnia 18 paź­dzier­ni­ka 2006 r. o ujaw­nia­niu infor­ma­cji o doku­men­tach orga­nów bez­pie­czeń­stwa pań­stwa z lat 1944–1990 oraz tre­ści tych doku­men­tów

Infor­ma­cja w spra­wie speł­nia­nia warun­ku bra­ku pra­cy, peł­nie­nia służ­by i współ­pra­cy z orga­na­mi bez­pie­czeń­stwa pań­stwa