Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na funk­cjo­nu­je na pol­skim ryn­ku edu­ka­cyj­nym od ponad 60 lat. Z histo­rycz­nej per­spek­ty­wy to nie­usta­ją­cy roz­wój i postęp, któ­re­go cezu­rę sta­no­wią: szko­ła ofi­cer­ska, poli­tech­ni­ka woj­sko­wa, a obec­nie uni­wer­sy­tet nauko­wo-badaw­czy nowej gene­ra­cji.

MISJA

„Omnia Pro Patria” – „Wszystko dla Ojczyzny”

Isto­tą posłan­nic­twa Aka­de­mii jest przy­go­to­wa­nie absol­wen­tów goto­wych słu­żyć swą wie­dzą Pań­stwu Pol­skie­mu – w sze­ro­ko poję­tych aspek­tach zarów­no woj­sko­wych, jak i cywil­nych.

CELE

Wysoka jakość kształcenia

Uczel­nia sta­wia na wyso­ce wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę dydak­tycz­ną oraz na budo­wa­nie pro­gra­mów kształ­ce­nia uwzględ­nia­ją­cych szyb­ko zmie­nia­ją­ce się potrze­by ryn­ku pra­cy.

Absol­wen­ci WAT są poszu­ki­wa­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi w pol­skich i zagra­nicz­nych fir­mach i insty­tu­cjach.

Rozwój nauki

Aka­de­mia, poprzez swo­ją dzia­łal­ność, sty­mu­lu­je inter­dy­scy­pli­nar­ne zespo­ły badaw­cze do zaan­ga­żo­wa­na w sze­ro­kie spek­trum pro­jek­tów badaw­czych m.in. w zakre­sie inży­nie­rii bez­pie­czeń­stwa, ener­ge­ty­ki, tech­no­lo­gii sate­li­tar­nych.

WAT jest lide­rem w zakre­sie kre­owa­nia powią­zań pomię­dzy prze­my­słem i biz­ne­sem a ośrod­ka­mi nauko­wo-badaw­czy­mi w poszu­ki­wa­niu inno­wa­cji.
Jeste­śmy dum­ni z roz­wo­ju infra­struk­tu­ry badaw­czej, roz­bu­do­wy spe­cja­li­stycz­nych, inter­dy­scy­pli­nar­nych labo­ra­to­riów, cen­trów dosko­na­ło­ści kla­strów tech­no­lo­gicz­nych.

Promowanie Polskiej Marki

Kształ­to­wa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku Pol­ski jako mar­ki, któ­ra iden­ty­fi­ku­je i pozy­tyw­nie wyróż­nia.

Komercjalizacja technologii

Od lat na pod­sta­wie naszych tech­no­lo­gii budo­wa­ny jest pol­ski prze­mysł obron­ny. Od począt­ku ist­nie­nia uczel­ni wie­le naszych roz­wią­zań zna­la­zło swo­je miej­sce w prze­my­śle –stwo­rzo­ny przez nas pierw­szy laser oku­li­stycz­ny w 1965 roku był pierw­szym takim lase­rem w Euro­pie. Szczy­ci­my się wie­lo­ma przy­kła­da­mi tech­no­lo­gii podwój­ne­go zasto­so­wa­nia a pra­ca uczel­ni na rzecz biz­ne­su to ok. 40 pro­cent nasze­go docho­du.