WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00–908 War­sza­wa 46

www​.wat​.edu​.pl 

 

Numer kon­ta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
NIP: 527–020-63–00
REGON: 012122900

 

Adres skrzyn­ki e‑PUAP: /WAT/SkrytkaESP

 

Spra­wy zwią­za­ne z rekru­ta­cją

tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
faks +48 261 837 938, 261 839 159
e‑mail rekrutacja@​wat.​edu.​pl

Dyrek­tor Biu­ra Rek­to­ra

mgr inż. Wło­dzi­mierz Stan­kow­ski
tel. +48 261 839 990
tel. +48 261 839 001, 261 839 003,
tel. +48 261 839 007, 261 839 008
faks +48 261 839 009
e‑mail sekretariat.​rektora@​wat.​edu.​pl

Rzecz­nik Pra­so­wy WAT

mgr Ewa Jan­kie­wicz
tel. +48 261 839 407
tel. kom. +48 601 201 492
e‑mail rzecznik.​prasowy@​wat.​edu.​pl

Biu­ro Prze­pu­stek (pon – pt w godz. 7.45 – 15.15)

tel. +48 261 837 819

Ofi­cer dyżur­ny WAT

tel. 261 839 111
e‑mail OD.​WAT@​wat.​edu.​pl

Cen­tra­la WAT (pon – pt w godz. 7.45 – 15.15)

tel. +48 261 839 000

Kan­ce­la­ria WAT

faks +48 261 839 074, 261 839 901
tel. +48 261 839 259

Kie­row­nik Dzia­łu Pro­mo­cji

mgr Wie­sław Drwal
tel./faks +48 261 839 963
tel. kom. +48 603 986 041
e‑mail wieslaw.​drwal@​wat.​edu.​pl

Sekre­ta­riat Pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych

tel. 261 839 051
faks 261 839 052

Sekre­ta­riat Pro­rek­to­ra ds. kształ­ce­nia

tel. 261 839 011

Sekre­ta­riat Pro­rek­to­ra ds. nauko­wych

tel. 261 839 031

Sekre­ta­riat Pro­rek­to­ra ds. roz­wo­ju

tel. 261 839 904

Sekre­ta­riat Pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich

tel. 261 839 306
faks 261 837 878

Sekre­ta­riat Kanc­le­rza

tel. 261 839 061
faks 261 839 777

Dział Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia

tel. 261 839 131
faks. 261 839 159
e‑mail zdzislaw.​chudy@​wat.​edu.​pl

Dział Spraw Stu­denc­kich

tel. 261 837 147, 261 839 397
faks 261 839 502
e‑mail malgorzata.​podbielska@​wat.​edu.​pl

Dział Nauki

tel. 261 839 037
faks 261 837 745
e‑mail karol.​komorowski@​wat.​edu.​pl

Kwe­stu­ra

tel. +48 261 839 063
faks +48 261 839 746
e‑mail janusz.​guzek@​wat.​edu.​pl

Dział Rachun­ko­wo­ści

tel. 261 839 462
e‑mail wieslawa.​maruchniak@​wat.​edu.​pl

Dział Rachu­by

tel. 261 837 473
e‑mail gabriela.​lesniewska@​wat.​edu.​pl

Dział Finan­so­wy

tel. 261 837 491
e‑mail zdzislawa.​konieczna@​wat.​edu.​pl

Sek­cja Rekru­ta­cji

tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
faks +48 261 837 938, 261 839 159
e‑mail rekrutacja@​wat.​edu.​pl

Oddział Orga­ni­za­cyj­no-Szko­le­nio­wy

tel. 261 839 744
faks 261 839 744

Cen­trum Dosko­na­le­nia Kur­so­we­go

tel. 261 839 756, 261 839 989, 261 839 971
tel. kom. 887 861 346

Wydział Kadr Woj­sko­wych

tel. 261 839 162, 261 839 958, 261 837 164
faks 261 839 562

Stu­dium Języ­ków Obcych

tel. 261 837 014, 261 839 667

Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go

tel. 261 839 457, 261 839 458

AZS WAT (impre­zy, zawo­dy spor­to­we, odno­wa bio­lo­gicz­na)

tel. 261 839 466

Biblio­te­ka Głów­na

tel. 261 837 052
faks 261 839 847
e‑mail: bg@​wat.​edu.​pl

Redak­cja Wydaw­nictw

tel. 261 839 252  

Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii

tel. 261 839 088
faks 261 839 084
e‑mail: ctt@​wat.​edu.​pl

Klub WAT

tel. 261 839 124, 691 886 984
tel. 261 837 912 – Recep­cja Klu­bu WAT
tel. 261 839 136 – Instruk­to­rzy Klu­bu WAT

Dział Per­so­nal­ny

tel. 261 839 434

Dział Orga­ni­za­cyj­ny

tel. 261 837 992

Cen­trum Szko­le­nio­wo-Kon­fe­ren­cyj­ne

tel. 261 837 589

Gastro­no­mia

tel. 261 839 418

Sek­cja Wynaj­mu i Dzier­żaw

tel. 261 839 118

Dział Zamó­wień Publicz­nych

tel. 261 837 865

Ośro­dek Szko­le­nio­wy w Zegrzu

tel. 261 883 265

Sekre­ta­riat Zastęp­cy Kanc­le­rza ds. Logi­sty­ki

tel. 261 839 041
faks 261 839 179

Zespół Zabez­pie­cze­nia Mate­ria­ło­we­go

tel. 261 839 144
faks 261 837 480

Dział Utrzy­ma­nia Nie­ru­cho­mo­ści

tel. 261 839 089
faks 261 839 735

Dział Gospo­dar­czy

tel. 261 839 145

Dział Zakwa­te­ro­wa­nia

tel. 261 839 677

Dom Asy­sten­ta

tel. 261 837 364, 261 837 925

BHP (Bez­pie­czeń­stwo i Higie­na Pra­cy)

tel. 261 839 268
faks 261 839 268

Wydział Cyber­ne­ty­ki (WCY)

tel. +48 261 837 150
faks +48 261 837 262
e‑mail dziekanat.​wcy@​wat.​edu.​pl

Wydział Elek­tro­ni­ki (WEL)

tel. +48 261 839 050
faks +48 261 839 444
e‑mail dziekanat.​wel@​wat.​edu.​pl

Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej (WIM)

tel. +48 261 839 140
faks +48 261 837 366
e‑mail dziekanat.​wme@​wat.​edu.​pl

Stu­dia sta­cjo­nar­ne:

tel. +48 261 837 100
faks +48 261 837 100
e‑mail dziekanat.​wme@​wat.​edu.​pl

Stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne:

tel. +48 261 837 921
faks +48 261 837 727
e‑mail dziekanat.​wme@​wat.​edu.​pl

Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (WML)

tel. +48 261 839 170 – Dzie­kan
tel. +48 261 839 555 – Pro­dzie­kan ds. kształ­ce­nia
tel. +48 261 839 167 – Pro­dzie­kan ds. nauko­wych
tel. +48 261 839 555 – Kie­row­nik dzie­ka­na­tu
tel. +48 261 839 567 – Kie­row­nik admi­ni­stra­cyj­ny
faks +48 261 837 581
e‑mail dziekanat.​wmt@​wat.​edu.​pl

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (WTC)

tel. +48 261 839 474
e‑mail jskoczynski@​wat.​edu.​pl

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji (WIG)

tel. +48 261 839 076 – Dzie­kan
tel. +48 261 839 076 – Pro­dzie­kan ds. kształ­ce­nia
tel. +48 261 839 076 – Pro­dzie­kan ds. nauko­wych
tel. +48 261 839 057 – Kie­row­nik dzie­ka­na­tu
tel. +48 261 839 344 – Kie­row­nik admi­ni­stra­cyj­ny
tel. +48 261 839 439 – Pla­no­wa­nie zajęć
tel. +48 261 837 426 – Spra­wy finan­so­we
tel. +48 261 837 254 – Sty­pen­dia socjal­ne
tel. +48 261 839 414 – Stu­dia sta­cjo­nar­ne
tel. +48 261 839 015 – Stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne
tel./faks +48 261 839 569
e‑mail dziekanat.​wic@​wat.​edu.​pl

Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia

tel. 261 837 591
faks 261 839 206
e‑mail dziekanat.​wlo@​wat.​edu.​pl

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki (IOE)

tel. +48 261 839 430 – Dyrek­tor (sekre­ta­riat)
tel. +48 261 839 617 – Zastęp­ca dyrek­to­ra ds. nauko­wych
tel. +48 261 839 789 – Zastęp­ca dyrek­to­ra ds. kształ­ce­nia
tel. +48 261 839 200 – Zastęp­ca dyrek­to­ra ds. woj­sko­wych
tel. +48 261 839 278 – Kie­row­nik admi­ni­stra­cyj­ny
tel. +48 261 837 213 – Kie­row­nik Dzie­ka­na­tu

faks +48 22 666 8950

e‑mail ioe@​wat.​edu.​pl

e‑mail dziekanat.​ioe@​wat.​edu.​pl

Ofi­cer dyżur­ny WAT

tel. 261 839 111
e‑mail OD.​WAT@​wat.​edu.​pl

Ofi­cer dyżur­ny Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej

tel. 853 150, 857 148, 22 877 4364
faks 853 043, 22 685 3043.

Ofi­cer dyżur­ny Poli­cji

tel. 997

Komi­sa­riat Poli­cji War­sza­wa Bemo­wo, ul. Ragi­ni­sa 4

22 603 7663

Straż Miej­ska

tel. 986

Straż Pożar­na

tel. 998

Pogo­to­wie Ratun­ko­we

tel. 999

Dyżur­ny elek­tryk

tel. 261 837 724

Awa­rie tele­fo­nów

tel. 261 837 400

Kie­row­nik Dzia­łu Inwe­sty­cji i Remon­tów (DIR)

tel. 261 837 131

Dyżur­ny elek­tryk

tel. 261 837 724

tel. kom. 605 117 194
– w dni powsze­dnie w godz. 14.00 – 22.00
– w dni wol­ne od pra­cy w godz. 8.00 – 20.00

Zgło­sze­nia awa­rii i uste­rek wyma­ga­ją­ce natych­mia­sto­wej inter­wen­cji
Sek­cja Kon­ser­wa­cji i Utrzy­ma­nia Nie­ru­cho­mo­ści (SKN)

tel. 261 837 957

Inspek­tor ppoż

tel. 261 837 386

Lekarz dyżur­ny

tel. 606 823 308 w godz. 20.00 – 8.00

Infor­ma­cja medycz­na

tel. 9439

Infor­ma­cja miej­ska

tel. 9491

Reje­stra­cja Pod­sta­wo­wa Opie­ka Zdro­wot­na

tel. 261 838 210

Reje­stra­cja do spe­cja­li­sty

tel. 261 838 211

Gabi­net zabie­go­wy

tel. 261 838 217

Labo­ra­to­rium

tel. 261 838 212

Medy­cy­na pra­cy

tel. 261 838 290

Apte­ka w przy­chod­ni

tel. 22 419 3219

Robert Dry­gas tel. +48 261 839 535 

Tomasz Maty­jasz­kie­wicz tel. +48 261 839 055

e‑mail webmaster@​wat.​edu.​pl