Biegacze WAT uczcili Święto Niepodległości

12 listopada 2019

Pod­cho­rą­żo­wie, żoł­nie­rze zawo­do­wi i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w war­szaw­skim Bie­gu Nie­pod­le­gło­ści, któ­ry roz­po­czął się w ponie­dzia­łek 11 listo­pa­da o godzi­nie 11:11. Dodat­ko­wo 150 pod­cho­rą­żych WAT … Czy­taj wię­cej…

56. Varsoviada z medalami dla studentów WAT

12 listopada 2019

Repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li łącz­nie 4 meda­le na 56. Var­so­via­dzie, któ­ra odby­ła się w dniach 9 – 11 listo­pa­da w Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w War­sza­wie. Igrzy­ska stu­den­tów pierw­sze­go roku roze­gra­no w nastę­pu­ją­cych … Czy­taj wię­cej…

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Iłowie

10 listopada 2019

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z rek­to­­rem-kome­n­da­n­tem WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem wzię­li udział w obcho­dach 101. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę … Czy­taj wię­cej…

Nasz patriotyzm to solidna służba

8 listopada 2019

W pią­tek 8 listo­pa­da w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, w któ­rym uczest­ni­czy­ła kadra, ofi­ce­ro­wie oraz dzie­ka­ni. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się mel­dun­kiem … Czy­taj wię­cej…

Ciekłe kryształy i uwięzione fotony – odkrycie polskich naukowców pomoże w budowie optycznych sieci neuronowych i komputerów fotonicznych

8 listopada 2019

8 listo­pa­da 2019 r. w maga­zy­nie „Scien­ce” uka­za­ła się publi­ka­cja pt. ”Engi­ne­ering spin-orbit syn­the­tic Hamil­to­nians in liqu­id cry­stal opti­cal cavi­ties”, któ­rej współ­au­to­ra­mi są naukow­cy z Woj­sko­wej … Czy­taj wię­cej…

„Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego” – otwarcie wystawy w Parafii Wojskowo-Cywilnej na Boernerowie

8 listopada 2019

W Para­fii Woj­sko­­wo-Cywi­l­nej pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej na war­szaw­skim Boer­ne­ro­wie, do któ­rej nale­ży Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, zosta­ła otwar­ta wysta­wa „Od Biskup­stwa Polo­we­go do Ordy­na­ria­tu … Czy­taj wię­cej…

PROM do umiędzynarodowienia

6 listopada 2019

W roku aka­de­mic­kim 2019/20 dok­to­ran­ci oraz pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej otrzy­ma­li moż­li­wość udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wej wymia­nie nauko­wej, w cało­ści finan­so­wa­nej przez Naro­do­wą Agen­cję Wymia­ny Aka­de­mic­kiej w ramach … Czy­taj wię­cej…

Wesprzyjmy projekt bionicznej protezy kończyny górnej autorstwa studentów WAT

5 listopada 2019

„Pro­jekt bio­nicz­nej pro­te­zy koń­czy­ny gór­nej ste­ro­wa­nej za pomo­cą sygna­łów elek­tro­mio­gra­ficz­nych” autor­stwa Piotr Świer­czew­skie­go i Alek­san­dra Zadro­gi – człon­ków Koła Nauko­we­go Pro­jek­to­wa­nia, Wytwa­rza­nia i Rekon­struk­cji Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki … Czy­taj wię­cej…

Żołnierska Pamięć

30 października 2019

Spo­łecz­ność Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pamię­ta o żoł­nier­zach pole­głych w wal­kach za wol­ną i nie­pod­le­głą Ojczy­znę oraz o zmar­łych pra­cow­ni­kach woj­ska. W ramach pro­gra­mu „Żoł­nier­ska Pamięć”, 30 paź­dzier­ni­ka, w przed­dzień Wszyst­kich … Czy­taj wię­cej…

Żagle WAT wciąż na wodzie

29 października 2019

Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wciąż aktyw­ni w wind­sur­fin­gu. W minio­ną sobo­tę stu­dent­ka WAT Karo­li­na Skow­roń­ska wzię­ła udział w Wind­ma­ge­do­nie, któ­ry odbył się w Kuź­ni­cy. To jed­no z naj­po­pu­lar­niej­szych wyda­rzeń … Czy­taj wię­cej…

Nowości wydawnicze

29 października 2019

Przed­sta­wia­my Pań­stwu naj­now­sze publi­ka­cje Redak­cji Wydaw­nictw WAT. Zapra­sza­my stu­den­tów, pra­cow­ni­ków nauko­wych oraz spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin prze­my­słu do zapo­zna­nia się z peł­ną ofer­tą wydaw­ni­czą w zakład­ce Ofer­ta … Czy­taj wię­cej…

Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO

26 października 2019

W dniach 24 – 25 paź­dzier­ni­ka w Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się I Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Nauko­wa JĘZYK-BEZPIECZEŃSTWO-TECHNOLOGIA „Języ­ki obce w sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa NATO”. Celem tej inter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji … Czy­taj wię­cej…

Medale dla projektów Wydziału Cybernetyki na 13 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków

18 października 2019

Ponad 200 inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w 12 kate­go­riach, poczy­na­jąc od eko­lo­gii i ochro­ny śro­do­wi­ska poprzez mecha­ni­kę, budow­nic­two, elek­tro­ni­kę oraz prze­mysł włó­kien­ni­czy i che­micz­ny aż do pro­jek­tów medycz­nych zosta­ło … Czy­taj wię­cej…

Wystawa zagranicznej literatury naukowej w Bibliotece Głównej WAT

29 października 2019

Biblio­te­ka Głów­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Kra­ina Ksią­żek zapra­sza­ją na wysta­wę zagra­nicz­nej lite­ra­tu­ry nauko­wej w zakre­sie nauk tech­nicz­nych. Eks­po­zy­cję moż­na zoba­czyć w dniach od 29 do … Czy­taj wię­cej…

Współpraca z Instytutem Wojsk Pancernych Armii Ukraińskiej w Charkowie

25 października 2019

W dniach 21 – 24 paź­dzier­ni­ka dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie:  dr hab. inż. Mie­czy­sław Paw­li­siak, dr inż. Marek Kal­wa­siń­ski oraz Piotr Cięż­ki odwie­dzi­ła Insty­tut Wojsk … Czy­taj wię­cej…

WAT i NAWA – współpraca w umiędzynarodowieniu nauki

23 października 2019

Wie­dza nie ma gra­nic ani ojczy­zny. Dla­te­go mię­dzy­na­ro­do­wy cha­rak­ter nauki upra­wia­nej na uczel­ni oraz kon­tak­ty jej pra­cow­ni­ków i stu­den­tów na świe­cie są waż­nym aspek­tem jej … Czy­taj wię­cej…

1 6 7 8 9 10 11 12 62