Rozpoczęły się testy sprawnościowe dla kandydatów na studia wojskowe

8 lipca 2019

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we roz­po­czę­li dziś kolej­ny etap wal­ki o indeks pod­cho­rą­że­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Przez czte­ry dni, do czwart­ku 11 lip­ca przy­szli stu­den­ci będą … Czy­taj wię­cej…

Szkolenie spadochronowe dla podchorążych WAT

5 lipca 2019

W ponie­dzia­łek 8 lip­ca pod­cho­rą­żo­wie z Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych  S3 WAT roz­pocz­ną prak­tycz­ny kurs spa­do­chro­no­wy AFF (Acce­le­ra­ted Fre­eFall) pod kryp­to­ni­mem „LOT II”. Będzie to dru­ga edy­cja … Czy­taj wię­cej…

Nowości wydawnicze

5 lipca 2019

Przed­sta­wia­my Pań­stwu naj­now­sze publi­ka­cje Redak­cji Wydaw­nictw WAT. Zapra­sza­my stu­den­tów, pra­cow­ni­ków nauko­wych oraz spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin prze­my­słu do zapo­zna­nia się z peł­ną ofer­tą wydaw­ni­czą w zakład­ce Ofer­ta … Czy­taj wię­cej…

Projekt studentów Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej doceniony w międzynarodowym konkursie innowacji

28 czerwca 2019

Pro­jekt stu­den­tów trze­cie­go roku Inży­nie­rii Kosmicz­nej i Sate­li­tar­nej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT zdo­był 3 miej­sce w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie inno­wa­cji iCAN, któ­re­go finał odbył się w dniach 22 – 24 … Czy­taj wię­cej…

Rektorskie stypendia naukowe dla nauczycieli akademickich

27 czerwca 2019

Nauczy­cie­le aka­de­mic­cy WAT, któ­rzy w minio­nym roku kalen­da­rzo­wym uzy­ska­li naj­więk­szą licz­bę punk­tów za publi­ka­cje w cza­so­pi­smach nauko­wych uję­tych w czę­ści A wyka­zu cza­so­pism Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go zosta­li … Czy­taj wię­cej…

Technika laserowa z WAT na międzynarodowych targach „LASER World of PHOTONICS 2019”

26 czerwca 2019

Na jed­nych z naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gów doty­czą­cych tech­ni­ki lase­ro­wej „LASER World of PHOTONICS 2019” swo­je wyna­laz­ki i osią­gnię­cia w zakre­sie sys­te­mów lase­ro­wych pre­zen­tu­ją naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. … Czy­taj wię­cej…

Honorowi krwiodawcy z WAT

24 czerwca 2019

Ponad 120 litrów krwi odda­li żoł­nie­rze i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w trwa­ją­cej od mar­ca ogól­no­pol­skiej zbiór­ce krwi pod hasłem „Spo­KREW­nie­ni służ­bą”. Akcja, któ­rej orga­ni­za­to­rem jest Mini­ster­stwo … Czy­taj wię­cej…

Trwa rekrutacja na studia cywilne w WAT

19 czerwca 2019

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej trwa rekru­ta­cja na stu­dia cywil­ne. Kan­dy­da­ci mogą reje­stro­wać się w sys­te­mie IRK (Inter­ne­to­wa Reje­stra­cja Kan­dy­da­tów) – na stu­dia I stop­nia do 12 lip­ca 2019 r. … Czy­taj wię­cej…

Kontynuacja współpracy z Military Technical Academy z Wietnamu

18 czerwca 2019

We wto­rek 18 czerw­ca Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną ponow­nie odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my, wiet­nam­skie­go odpo­wied­ni­ka WAT. Wizy­ta dele­ga­cji MTA, na cze­le z gen. bro­ni Nguy­en … Czy­taj wię­cej…

Uroczystości pogrzebowe pchor. Huberta Bobrzyckiego

17 czerwca 2019

Z wiel­kim smut­kiem pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­ję­li wia­do­mość o śmier­ci pchor. Huber­ta Bobrzyc­kie­go, stu­den­ta III roku Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.   … Czy­taj wię­cej…

WAT w europejskim projekcie dotyczącym prognozowania strategicznych technologii obronnych

12 czerwca 2019

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej płk dr hab. inż. Nor­bert Pał­ka i dr inż. Mar­cin Kowal­ski dys­ku­to­wa­li pod­czas spo­tka­nia w Bruk­se­li na temat reali­za­cji nowe­go pro­jek­tu Euro­pej­skiej … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie WAT w czołówce jednego z najtrudniejszych ultramaratonów górskich w Polsce

11 czerwca 2019

Pod­cho­rą­żo­wie Bar­tło­miej War­muz i Rado­sław War­muz, człon­ko­wie Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT oraz orga­ni­za­cji Woda Ląd Powie­trze WLP WAT, w minio­ny week­end wzię­li udział w gór­skim ultra­ma­ra­to­nie. … Czy­taj wię­cej…

Próbne testy sprawności fizycznej dla kandydatów na studia wojskowe

10 czerwca 2019

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we, któ­rzy chcą spraw­dzić swo­ją spraw­ność fizycz­ną przed wła­ści­wym egza­mi­nem do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mogą wziąć udział w prób­nych testach orga­ni­zo­wa­nych w Stu­dium … Czy­taj wię­cej…

Żeglarze obronili tytuł wicemistrzów Polski

10 czerwca 2019

W czwar­tek 6 czerw­ca zakoń­czy­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w Żeglar­stwie. W rega­tach roze­gra­nych w Wil­ka­sach na Mazu­rach wystar­to­wa­ło 70 zespo­łów z całej Pol­ski. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li … Czy­taj wię­cej…

Zaawansowane technologie monitorowania granic – zakończenie kursu w ramach Erasmusa wojskowego

7 czerwca 2019

Uro­czy­ste wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów zakoń­czy­ło 7 czerw­ca pię­cio­dnio­wy kurs Com­mon Modu­le – Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­lan­ce (Zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie moni­to­ro­wa­nia gra­nic) reali­zo­wa­ny w WAT pod auspi­cja­mi Euro­pe­an … Czy­taj wię­cej…

Profesor Jacek Żurada o sztucznej inteligencji

7 czerwca 2019

Świa­to­wej kla­sy auto­ry­tet w dzie­dzi­nie sie­ci neu­ro­no­wych prof. Jacek Żura­da z Louisvil­le Uni­ver­si­ty w Ken­tuc­ky, USA prze­by­wa z wizy­tą w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W ramach dwu­dnio­wych wykła­dów 6 i 7 czerw­ca pro­fe­sor pro­wa­dzi … Czy­taj wię­cej…

1 5 6 7 8 9 10 11 57