Naukowcy z WAT opracowują system do ochrony granicy rzecznej

4 czerwca 2019

Naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej opra­co­wu­ją sys­tem do wykry­wa­nia i zobra­zo­wa­nia osób i środ­ków trans­por­tu prze­kra­cza­ją­cych nie­le­gal­nie gra­ni­cę pań­stwo­wą na obsza­rach pod­mo­kłych, przy­brzeż­nych i rze­kach. Pierw­sze testy sys­te­mu, … Czy­taj wię­cej…

Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. José Marti

3 czerwca 2019

W ponie­dzia­łek 3 czerw­ca do gro­na szkół obję­tych patro­na­tem nauko­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dołą­czy­ło XXII Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Oddzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. José Mar­ti w War­sza­wie. Poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy … Czy­taj wię­cej…

Nowa jakość kształcenia językowego

1 czerwca 2019

Przed­sta­wi­cie­le mini­sterstw obro­ny, woj­sko­wych ośrod­ków języ­ko­wych oraz uczel­ni woj­sko­wych, w tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wzię­li udział w dorocz­nej kon­fe­ren­cji Bure­au for Inter­na­tio­nal Lan­gu­age Coor­di­na­tion NATO BILC, … Czy­taj wię­cej…

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji wyróżniony w programie „Builder for the Future’2019”

31 maja 2019

W prze­pro­wa­dzo­nym przez mie­sięcz­nik bran­żo­wy „Buil­der” ran­kin­gu wydzia­łów budow­nic­twa „TOP10FORTHEFUTURE”, Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT zna­lazł się w pierw­szej dzie­siąt­ce wydzia­łów pro­wa­dzą­cych stu­dia na kie­run­ku … Czy­taj wię­cej…

38. Seminarium Kół Naukowych Mechaników

31 maja 2019

Ponad 60 stu­den­tów i dok­to­ran­tów z kra­ju i z zagra­ni­cy dys­ku­to­wa­ło od 29 do 31 maja na temat mecha­ni­ki, budo­wy i eks­plo­ata­cji maszyn, a tak­że logi­sty­ki. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej … Czy­taj wię­cej…

Awans naukowy ppłk. Krzysztofa Pokoniecznego

29 maja 2019

Rada Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nada­ła ppłk. dr. inż. Krzysz­to­fo­wi Poko­niecz­ne­mu sto­pień nauko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dzie­dzi­nie nauk inży­­nie­­ry­j­no-tech­ni­cz­nych. Pod­sta­wą nada­nia stop­nia … Czy­taj wię­cej…

Medale dla kickboxerów

27 maja 2019

Bli­sko 40 dru­żyn wzię­ło udział w Mistrzo­stwach Pol­ski Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go w Kick­bo­xin­gu, któ­re odby­ły się 24 i 25 maja w Lubli­nie. W wyni­ku rywa­li­za­cji repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej … Czy­taj wię­cej…

Zwycięstwo w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce

27 maja 2019

Bar­dzo uda­ny sezon notu­ją lek­ko­atle­ci Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT. Po zwy­cię­stwie repre­zen­ta­cji kobiet i zaję­ciu dru­gie­go miej­sca repre­zen­ta­cji męż­czyzn w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza, oby­dwie repre­zen­ta­cje … Czy­taj wię­cej…

Patronat naukowy nad kieleckim liceum

27 maja 2019

Do gro­na szkół obję­tych patro­na­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dołą­czy­ło I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ste­fa­na Żerom­skie­go w Kiel­cach. W ponie­dzia­łek 27 maja pod wspól­nie wypra­co­wa­nym poro­zu­mie­niem swo­je pod­pi­sy … Czy­taj wię­cej…

Europejscy partnerzy coraz bardziej zainteresowani wojskowymi uczelniami technicznymi

27 maja 2019

Przed­sta­wi­cie­le euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych, w tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wzię­li udział w 42 posie­dze­niu Imple­men­ta­tion Gro­up, któ­re odby­ło się 23 i 24 maja w austriac­kiej Tere­zjań­skiej Aka­de­mii Woj­sko­wej. … Czy­taj wię­cej…

Wręczenie medalu „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”

22 maja 2019

Żoł­nie­rze i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­li wyróż­nie­ni przez Bisku­pa Polo­we­go Woj­ska Pol­skie­go meda­lem „W Służ­bie Bogu i Ojczyź­nie”, nada­nym z oka­zji set­nej rocz­ni­cy usta­no­wie­nia Biskup­stwa Polo­we­go … Czy­taj wię­cej…

Okrętowy System Uzbrojenia laureatem konkursu „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”

21 maja 2019

Okrę­to­wy Sys­tem Uzbro­je­nia kali­bru 35 mm (OSU-35), opra­co­wa­ny przez kon­sor­cjum nauko­­wo-prze­­my­­sło­­we w skła­dzie: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na (lider), Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej, PIT-RADWAR S.A. i Zakła­dy Mecha­nicz­ne Tar­nów … Czy­taj wię­cej…

Nominacja prof. Janusza Bogusza na prezydenta Komisji 3. Międzynarodowej Asocjacji Geodezji

21 maja 2019

Komi­sja 3. Mię­dzy­na­ro­do­wej Aso­cja­cji Geo­de­zji („Earth Rota­tion and Geo­dy­na­mics” of the Inter­na­tio­nal Asso­cia­tion of Geo­de­sy) ma nowe­go pre­zy­den­ta. Nomi­na­cję na to sta­no­wi­sko otrzy­mał w ponie­dzia­łek … Czy­taj wię­cej…

Grant Narodowego Centrum Nauki dla prof. Rogalskiego

21 maja 2019

Pro­jekt prof. dr. hab. inż. Anto­nie­go Rogal­skie­go, czł. rzecz. PAN, pt.: „Bada­nia nad dłu­go­fa­lo­wy­mi (12 mikro­me­trów), wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wy­mi detek­to­ra­mi kaska­do­wy­mi do wykry­wa­nia eta­nu” uzy­skał dofi­nan­so­wa­nie … Czy­taj wię­cej…

XXXI edycja kursu „Standardization within NATO”

20 maja 2019

W Wydzia­le Logi­sty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roz­po­czę­ła  się XXXI edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go kur­su „Stan­dar­di­za­tion within NATO”. Kurs został otwar­ty przez płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la, … Czy­taj wię­cej…

Biegacze z WAT uczcili 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino

20 maja 2019

Czte­ry­stu bie­ga­czy, w tym sześć­dzie­się­ciu Pola­ków zgro­ma­dzi­ło się na star­cie bie­gu na wzgó­rze klasz­tor­ne, w ramach obcho­dów 75. rocz­ni­cy bitwy o Mon­te Cas­si­no. Wśród uczest­ni­ków bie­gu byli … Czy­taj wię­cej…

1 5 6 7 8 9 10 11 56