Turniej szachowy

7 grudnia 2019

7 grud­nia naj­lep­si sza­chi­ści WAT rywa­li­zo­wa­li w uczel­nia­nym tur­nie­ju w sza­chach. Celem tur­nie­ju było wyło­nie­nie repre­zen­ta­cji WAT na Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski 2020 oraz popu­la­ry­za­cja gry kró­lew­skiej … Czy­taj wię­cej…

Żegnamy podchorążego Adama Kaźmierczaka

6 grudnia 2019

Z wiel­kim smut­kiem pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­ję­li wia­do­mość o śmier­ci pchor. Ada­ma Kaź­mier­cza­ka, stu­den­ta II roku Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. … Czy­taj wię­cej…

Wojskowe bibliotekarstwo naukowe obchodzi swoje stulecie

5 grudnia 2019

W czwar­tek 5 grud­nia w Biblio­te­ce Głów­nej Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej (BGASW) odby­ła się kon­fe­ren­cja nauko­wa pt. „100 lat woj­sko­we­go biblio­te­kar­stwa nauko­we­go. Od zbio­rów tra­dy­cyj­nych do cyfro­wych”. … Czy­taj wię­cej…

Nowy rekord WAT w Maratonie Komandosa

30 listopada 2019

Sierż. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zajął pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji „Szkol­nic­two Woj­sko­we i Cen­tra Szko­le­nia” XVI edy­cji Mara­to­nu Koman­do­sa, któ­ry odbył się 30 listo­pa­da … Czy­taj wię­cej…

Pamięci profesora Stanisława Toreckiego

29 listopada 2019

Zgod­nie z uchwa­łą Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, auli wykła­do­wej Zakła­du Kon­struk­cji Spe­cjal­nych Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa nada­no imię pro­fe­so­ra Sta­ni­sła­wa Torec­kie­go – zasłu­żo­ne­go … Czy­taj wię­cej…

Wojskowa Akademia Techniczna uhonorowana odznaką „Za zasługi dla wynalazczości”

29 listopada 2019

Pre­zes Rady Mini­strów Mate­usz Mora­wiec­ki przy­znał Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odzna­kę hono­ro­wą „Za zasłu­gi dla wyna­laz­czo­ści”. Wyróż­nie­nie z rąk pre­ze­sa Urzę­du Paten­to­we­go RP Edy­ty Dem­by-Siwek ode­brał … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie na dziedzińcu Belwederu

29 listopada 2019

Z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go i 189. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia Listo­pa­do­we­go, wie­czo­rem 29 listo­pa­da na dzie­dziń­cu Bel­we­de­ru odbył się uro­czy­sty apel, w któ­rym uczest­ni­czy­li pod­cho­rą­żo­wie wszyst­kich uczel­ni … Czy­taj wię­cej…

Wierni tradycji patrzymy w przyszłość

29 listopada 2019

„29 listo­pa­da to wyjąt­ko­wy dzień dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dzień, w któ­rym teraź­niej­szość spla­ta się moc­no z histo­rią. Cele­bru­jąc usta­no­wio­ne przez Senat Świę­to naszej Uczel­ni i uświę­co­ny … Czy­taj wię­cej…

Podziękowania dla podchorążych Oddziału Historycznego WAT

28 listopada 2019

Rek­tor-kome­n­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek odzna­czył pod­cho­rą­żych Oddzia­łu Histo­rycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dzię­ku­jąc im za zaan­ga­żo­wa­nie i god­ne repre­zen­to­wa­nie naszej uczel­ni w uro­czy­sto­ściach … Czy­taj wię­cej…

Akademia Wynalazców w WAT

26 listopada 2019

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na po raz kolej­ny wzię­ła udział w Aka­de­mii Wyna­laz­ców im. Rober­ta Boscha. Jest to pro­gram edu­ka­cyj­ny skie­ro­wa­ny do uczniów w wie­ku od 13 do … Czy­taj wię­cej…

Najnowocześniejsze rozwiązania teleinformatyczne na Wydziale Elektroniki WAT

26 listopada 2019

We wto­rek 26 listo­pa­da w Insty­tu­cie Tele­ko­mu­ni­ka­cji Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się uro­czy­stość otwar­cia dwóch nowych labo­ra­to­riów szko­l­no-tre­­ni­n­go­­wych: Zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Wal­ką HMS … Czy­taj wię­cej…

WAT i Nokia rozpoczęły współpracę

26 listopada 2019

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie współ­pra­co­wać z Nokia Solu­tions and Networks sp. z o. o. We wto­rek 26 listo­pa­da pomię­dzy uczel­nią i fir­mą zosta­ło pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie ramo­we okre­śla­ją­ce obsza­ry … Czy­taj wię­cej…

Mecenat WAT nad uczniami z Sochaczewa

26 listopada 2019

To już trze­cia szko­ła śred­nia z Socha­cze­wa, któ­rą Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na obję­ła patro­na­tem nauko­wym. 26 listo­pa­da poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy pomię­dzy WAT i Zespo­łem Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Prak­tycz­ne­go … Czy­taj wię­cej…

Wystawa w Bibliotece Głównej WAT z okazji Dnia Podchorążego

26 listopada 2019

Histo­ria Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to przede wszyst­kim histo­ria pod­cho­rą­żych, któ­rzy two­rzą ją od 68 lat, obec­nie wraz ze stu­den­ta­mi cywil­ny­mi. Z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go, któ­ry … Czy­taj wię­cej…

189. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

24 listopada 2019

24 listo­pa­da dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z JM Rek­to­­rem-Kome­n­da­n­tem WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem wzię­ła udział w obcho­dach 189. rocz­ni­cy wybu­chu … Czy­taj wię­cej…

Licealiści z Opola pod patronatem naukowym WAT

19 listopada 2019

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na obję­ła patro­na­tem nauko­wym Publicz­ne Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce nr I im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Opo­lu. 19 listo­pa­da poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy pomię­dzy WAT i szko­łą pod­pi­sa­li: pro­rek­tor ds. … Czy­taj wię­cej…

1 5 6 7 8 9 10 11 62