Dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności

13 grudnia 2019

Dr Grze­gorz Kostrze­­wa-Zor­bas z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej został odzna­czo­ny Krzy­żem Wol­no­ści i Soli­dar­no­ści dla zasłu­żo­nych dzia­ła­czy opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej z lat 1956 – 1989. Uro­czy­stość wrę­cze­nia odzna­czeń odby­ła się 13 … Czy­taj wię­cej…

Profesor Leszek R. Jaroszewicz nowym członkiem Polskiej Akademii Nauk

13 grudnia 2019

Prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaro­sze­wicz, dyrek­tor Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT, został człon­kiem kore­spon­den­tem Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Prof. dr … Czy­taj wię­cej…

Młodzi naukowcy WAT laureatami Konkursu im. Rejewskiego

12 grudnia 2019

W czwar­tek 12 grud­nia pozna­li­śmy lau­re­atów kon­kur­su Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej o nagro­dę im. Maria­na Rejew­skie­go za naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, licen­cjac­ką, magi­ster­ską i roz­pra­wę dok­tor­ską poświę­co­ną kryp­to­lo­gii, … Czy­taj wię­cej…

Seminarium Naukowe Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych

12 grudnia 2019

12 grud­nia w Klu­bie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ło się Semi­na­rium Nauko­we Forum Edu­ka­cyj­ne­go Służb Mun­du­ro­wych (FESM) pt.: „Nowo­cze­sność i inno­wa­cyj­ność w kształ­ce­niu funk­cjo­na­riu­szy służb mun­du­ro­wych. Meto­dy akty­wi­zu­ją­ce … Czy­taj wię­cej…

Posiedzenie Grupy Implementacyjnej Wymiany Studentów Wojskowych w Bukareszcie

12 grudnia 2019

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy­li w 44. posie­dze­niu Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej Wymia­ny Stu­den­tów Woj­sko­wych w Buka­resz­cie. Posie­dze­nie Gru­py mia­ło miej­sce w dniach 9 – 11 grud­nia. Orga­ni­za­to­rem spo­tka­nia była Mili­ta­ry … Czy­taj wię­cej…

Złoty Laur Innowacyjności dla WAT

11 grudnia 2019

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zosta­ła wyróż­nio­na w IX edy­cji Kon­kur­su „Laur Inno­wa­cyj­no­ści 2019” im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca na naj­lep­sze pro­duk­ty inno­wa­cyj­ne. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Fede­ra­cja Sto­wa­rzy­szeń Nauko­­wo-Tech­ni­cz­nych … Czy­taj wię­cej…

Projekty WAT nagrodzone w konkursie OPUS 17

11 grudnia 2019

Dwa pro­jek­ty z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do  finan­so­wa­nia w ramach 17. edy­cji kon­kur­su Opus Naro­do­we­go Cen­trum Nauki. Finan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 1 237 … Czy­taj wię­cej…

Nagroda Naukowa Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej dla studenta WAT

11 grudnia 2019

Dawid Adam­ski, stu­dent Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT został lau­re­atem kon­kur­su o Nagro­dę Nauko­wą Pre­ze­sa Pol­skiej Agen­cji Kosmicz­nej za naj­lep­szą stu­denc­ką pra­cę dyplo­mo­wą z zakre­su inży­nie­rii kosmicz­nej. … Czy­taj wię­cej…

Miniatura 3 dla naukowców WAT

10 grudnia 2019

Czwo­ro naukow­ców z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej otrzy­ma dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję pro­jek­tów badaw­czych w ramach trze­ciej edy­cji kon­kur­su MINIATURA Naro­do­we­go Cen­trum Nauki. Lau­re­aci WAT są pra­cow­ni­ka­mi Wydzia­łu … Czy­taj wię­cej…

Kolędowanie w Bibliotece Głównej WAT

9 grudnia 2019

W minio­ną sobo­tę, 7 grud­nia w holu Biblio­te­ki Głów­nej naszej uczel­ni odbył się kon­cert miko­łaj­ko­wy, na któ­ry licz­nie przy­by­li mali miesz­kań­cy war­szaw­skie­go Bemo­wa. Wspól­nie śpie­wa­no świą­tecz­ne … Czy­taj wię­cej…

Kompania honorowa WAT przed Grobem Nieznanego Żołnierza

9 grudnia 2019

8 grud­nia w samo połu­dnie kom­pa­nia hono­ro­wa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  doko­na­ła zmia­ny poste­run­ku hono­ro­we­go przed Gro­bem Nie­zna­ne­go Żoł­nie­rza w War­sza­wie. Przed uro­czy­sto­ścią, w obec­no­ści miesz­kań­ców sto­li­cy i tury­stów, … Czy­taj wię­cej…

Zawodnik WAT mistrzem Europy w Trójboju Siłowym

8 grudnia 2019

Zawod­nik KU AZS WAT Piotr Sadow­ski, absol­went Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, zdo­był tytuł Mistrza Euro­py Senio­rów w kate­go­rii 120 kg pod­czas Mistrzostw Euro­py Senio­rów w Trój­bo­ju Siło­wym. Zawo­dy … Czy­taj wię­cej…

Turniej szachowy

7 grudnia 2019

7 grud­nia naj­lep­si sza­chi­ści WAT rywa­li­zo­wa­li w uczel­nia­nym tur­nie­ju w sza­chach. Celem tur­nie­ju było wyło­nie­nie repre­zen­ta­cji WAT na Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski 2020 oraz popu­la­ry­za­cja gry kró­lew­skiej … Czy­taj wię­cej…

Żegnamy podchorążego Adama Kaźmierczaka

6 grudnia 2019

Z wiel­kim smut­kiem pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­ję­li wia­do­mość o śmier­ci pchor. Ada­ma Kaź­mier­cza­ka, stu­den­ta II roku Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. … Czy­taj wię­cej…

Wojskowe bibliotekarstwo naukowe obchodzi swoje stulecie

5 grudnia 2019

W czwar­tek 5 grud­nia w Biblio­te­ce Głów­nej Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej (BGASW) odby­ła się kon­fe­ren­cja nauko­wa pt. „100 lat woj­sko­we­go biblio­te­kar­stwa nauko­we­go. Od zbio­rów tra­dy­cyj­nych do cyfro­wych”. … Czy­taj wię­cej…

Nowy rekord WAT w Maratonie Komandosa

30 listopada 2019

Sierż. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zajął pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji „Szkol­nic­two Woj­sko­we i Cen­tra Szko­le­nia” XVI edy­cji Mara­to­nu Koman­do­sa, któ­ry odbył się 30 listo­pa­da … Czy­taj wię­cej…

1 4 5 6 7 8 9 10 62