Płk Mariusz Chmielewski laureatem Buzdyganów 2019

30 stycznia 2020

Kapi­tu­ła nagro­dy Buz­dy­ga­ny wybra­ła sześć osób, któ­rym przy­zna­ła te szcze­gól­ne wyróż­nie­nia, zwa­ne woj­sko­wy­mi Oska­ra­mi. Wśród lau­re­atów jest płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, zastęp­ca dzie­ka­na … Czy­taj wię­cej…

Pierwsze miejsce dla absolwentki WAT w konkursie na najlepszą pracę z geodezji i kartografii

30 stycznia 2020

Emi­lia Wasi­lew­ska, absol­went­ka Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT zdo­by­ła I miej­sce w kon­kur­sie na naj­lep­szą pra­cę magi­ster­ską z geo­de­zji i kar­to­gra­fii w roku aka­de­mic­kim 2018/2019. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Sto­wa­rzy­sze­nie Geo­de­tów … Czy­taj wię­cej…

WAT w nowym projekcie badawczym programu Horyzont 2020

24 stycznia 2020

Nowy pro­jekt unij­ne­go pro­gra­mu Hory­zont 2020 w obsza­rze Bez­pie­czeń­stwa Spo­łe­czeń­stwa został przy­zna­ny kon­sor­cjum, w skład któ­re­go weszła Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT wspól­nie z 19 … Czy­taj wię­cej…

Współpraca z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki

23 stycznia 2020

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na roz­po­czę­ła współ­pra­cę z Wyż­szą Szko­łą Kry­mi­no­lo­gii i Peni­ten­cja­ry­sty­ki w War­sza­wie. Poro­zu­mie­nie ramo­we okre­śla­ją­ce obsza­ry wspól­nych dzia­łań pod­pi­sa­li dzi­siaj rek­tor-kome­n­dant WAT gen. bryg. dr hab. … Czy­taj wię­cej…

157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2020

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy­li w obcho­dach 157. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia Stycz­nio­we­go. W uro­czy­sto­ściach cen­tral­nych, któ­re roz­po­czę­ły się 22 stycz­nia mszą świę­tą w Kate­drze Polo­wej WP … Czy­taj wię­cej…

Projekt Wydziału Cybernetyki w regionalnych finałach konkursu Microsoft Imagine Cup 2020

20 stycznia 2020

Pro­gra­mi­ści z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wezmą udział w regio­nal­nych roz­gryw­kach kon­kur­su Micro­soft Ima­gi­ne Cup 2020. Zespół, w skład któ­re­go wcho­dzą: inż. Paweł Tar­sa­ła, inż. Łukasz Tymo­szuk i inż. Adrian … Czy­taj wię­cej…

MC&C 2020 – międzynarodowa konferencja na temat kryptologii i cyberbezpieczeństwa

17 stycznia 2020

W dniach 16 – 17 stycz­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja nauko­wa pt.: „Mathe­ma­ti­cal Cryp­to­lo­gy and Cyber­se­cu­ri­ty” (MC&C 2020). Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia byli: Woj­sko­wa Aka­de­mia … Czy­taj wię­cej…

Dr Wojciech Stępniowski laureatem programu Polskie Powroty

15 stycznia 2020

Dzię­ki ini­cja­ty­wie Naro­do­wej Agen­cji Wymia­ny Aka­de­mic­kiej do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powró­cił dr Woj­ciech Stęp­niow­ski. Lau­re­at pro­gra­mu Pol­skie Powro­ty pro­wa­dził bada­nia nauko­we w Lehigh Uni­ver­si­ty w Beth­le­hem … Czy­taj wię­cej…

Gdzie studenci WAT mogą rozwijać swoje zainteresowania?

14 stycznia 2020

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest miej­scem, w któ­rym stu­den­ci mogą roz­wi­jać swo­je talen­ty i zain­te­re­so­wa­nia. Licz­ne koła nauko­we, sek­cje spor­to­we i arty­stycz­ne pro­wa­dzo­ne przez praw­dzi­wych „fachow­ców” w swo­ich dzie­dzi­nach … Czy­taj wię­cej…

Konferencja dotycząca formacji policyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa

10 stycznia 2020

Bli­sko 180 osób uczest­ni­czy­ło w XII Ogól­no­pol­skiej Dok­to­­ran­c­ko-Stu­­den­c­kiej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej pt. „For­ma­cje poli­cyj­ne w sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go pań­stwa”, któ­ra odby­ła się 9 stycz­nia w Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii … Czy­taj wię­cej…

Absolwentka Wydziału Nowych Technologii i Chemii nagrodzona za ciekłe kryształy

9 stycznia 2020

Ppor. mgr inż. Alek­san­dra Bał­dy­ga, absol­went­ka Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ła lau­re­at­ką kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę magi­ster­ską z zakre­su cie­kłych krysz­ta­łów. Orga­ni­za­to­rem … Czy­taj wię­cej…

Uczniowie sprawdzali wiedzę techniczną

9 stycznia 2020

Naj­pierw wzię­li udział w zawo­dach szkol­nych, a wczo­raj przy­stą­pi­li do dru­gie­go eta­pu ogól­no­pol­skiej XLVI Olim­pia­dy Wie­dzy Tech­nicz­nej. 49 naj­zdol­niej­szych uczniów z dzie­wię­ciu szkół śred­nich woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go roz­wią­zy­wa­ło … Czy­taj wię­cej…

„Walczą” w najsłynniejszych bitwach epoki napoleońskiej

7 stycznia 2020

Mają wier­nie odtwo­rzo­ne mun­du­ry Legii Nad­wi­ślań­skiej i repli­ki bro­ni z epo­ki napo­le­oń­skiej. Do każ­dej insce­ni­za­cji są świet­nie przy­go­to­wa­ni dzię­ki cze­mu zdo­by­li reno­mę wśród pol­skich i zagra­nicz­nych rekon­struk­to­rów. … Czy­taj wię­cej…

Wigilijna służba

24 grudnia 2019

24 grud­nia w wigi­lię Świąt Boże­go Naro­dze­nia, szef Pio­nu Ogól­ne­go płk Andrzej Giga i kape­lan WAT ks. por. Krzysz­tof Wło­so­wicz spo­tka­li się z żoł­nie­rza­mi, któ­rzy peł­ni­li służ­bę tego dnia. … Czy­taj wię­cej…

Czas refleksji i podsumowań

19 grudnia 2019

„Każ­de­go roku spo­ty­ka­my się w tym szcze­gól­nym okre­sie poprze­dza­ją­cym Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, aby w gro­nie naszej aka­de­mic­kiej rodzi­ny poła­mać się opłat­kiem, podzie­lić się reflek­sja­mi, przy­po­mnieć co … Czy­taj wię­cej…

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

18 grudnia 2019

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się uro­czy­sty apel. Życze­nia świą­­te­cz­no-nowo­­ro­cz­ne pod­cho­rą­żym zło­żył rek­tor-kome­n­dant WAT gen. bryg. dr hab. … Czy­taj wię­cej…

1 3 4 5 6 7 8 9 62