Licealiści z Grójca pod patronatem WAT

21 października 2015

Jed­na z naj­star­szych szkół w powie­cie gró­jec­kim – Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Pio­tra Skar­gi w Grój­cu,  dołą­czy­ło 21 paź­dzier­ni­ka  br. do gro­na szkół obję­tych patro­na­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. … Czy­taj wię­cej…

COP reaktywacja

21 października 2015

21 paź­dzier­ni­ka br., pod­pi­sa­niem poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy pomię­dzy Sto­wa­rzy­sze­niem na rzecz Kla­stra Prze­my­sło­we­go Daw­nych Tere­nów Cen­tral­ne­go Okrę­gu Prze­my­sło­we­go im. Pre­mie­ra Euge­niu­sza Kwiat­kow­skie­go z sie­dzi­bą w Rado­miu a Woj­sko­wą … Czy­taj wię­cej…

Uroczysty Apel

21 października 2015

    21 paź­dzier­ni­ka br. w Aka­de­mii odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji pod­su­mo­wa­nia seme­stru let­nie­go roku aka­de­mic­kie­go 2014/2015. Po przy­by­ciu w miej­sce uro­czy­sto­ści rek­tor-kome­n­dant Woj­sko­wej Aka­de­mii … Czy­taj wię­cej…

Puchar Rektorów pozostał w WAT

20 października 2015

W dniach 15 – 17.10.2015 roku na obiek­tach spor­to­wych Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ły roze­gra­ne IV Zawo­dy Uczel­ni Mun­du­ro­wych o Puchar Rek­to­rów. W zawo­dach uczest­ni­czy­li repre­zen­tan­ci … Czy­taj wię­cej…

Konferencja C3GRAF-2015

19 października 2015

w dniu 28 paź­dzier­ni­ka 2015 R. w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym Woj­ska Pol­skie­go  w War­sza­wie Inspek­to­rat Imple­men­ta­cji Inno­wa­cyj­nych Tech­no­lo­gii Obron­nych oraz Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na  orga­ni­zu­ją kon­fe­ren­cję nauko­wą nt. „Moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia kom­po­zy­tów … Czy­taj wię­cej…

Święto Edukacji

14 października 2015

14 paź­dzier­ni­ka br. był uro­czy­stym dniem dla całej kadry pro­fe­sor­skiej naszej uczel­ni – obcho­dzo­ny był Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej czy­li świę­to wszyst­kich nauczy­cie­li aka­de­mic­kich i pra­cow­ni­ków … Czy­taj wię­cej…

Konferencja kanclerzy i kwestorów

14 października 2015

  W dniach od 12 do 14 paź­dzier­ni­ka br. w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­wa­ła się Kon­fe­ren­cja Kanc­le­rzy i Kwe­sto­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych. Kon­fe­ren­cje takie orga­ni­zo­wa­ne są … Czy­taj wię­cej…

Nowe centrum wiedzy

13 października 2015

13 paź­dzier­ni­ka br., pod­pi­sa­niem poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy pomię­dzy dwie­ma naj­więk­szy­mi w swo­ich dziel­ni­cach uczel­nia­mi, Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną  a Uni­wer­sy­te­tem Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go,  powo­ła­ne zosta­ło do życia Cen­trum … Czy­taj wię­cej…

Umowa z portugalską uczelnią

13 października 2015

W obec­no­ści  amba­sa­do­ra RP w Por­tu­ga­lii – prof. Bro­ni­sła­wa Misz­ta­la, czte­ry pol­skie uczel­nie tech­nicz­ne: Poli­tech­ni­ka Łódz­ka, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na oraz Aka­de­mia Gór­ni­­czo-Hut­ni­­cza, pod­pi­sa­ły … Czy­taj wię­cej…

Wpisani w innowacje

8 października 2015

Wyzwa­nia nowej per­spek­ty­wy unij­nej. Roz­wój spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go. Inno­wa­cyj­ne fir­my. Źró­dła finan­so­wa­nia inno­wa­cji. Regio­nal­na poli­ty­ka kla­stro­wa w kon­tek­ście wyzwań glo­bal­nych. To zale­d­wie kil­ka z zagad­nień i inspi­ru­ją­cych tema­tów … Czy­taj wię­cej…

Razem z Amerykanami

8 października 2015

„Jest nam nie­zmier­nie miło, że nasze osią­gnię­cia w zakre­sie prac nad nowy­mi mate­ria­ła­mi cie­kło­kry­sta­licz­ny­mi zosta­ły dostrze­żo­ne i doce­nio­ne przez tak reno­mo­wa­ne fir­my jak Ray­the­on i Vescent Pho­to­nics … Czy­taj wię­cej…

Rozbrzmiało Gaudeamus

2 października 2015

W pią­tek, 2 paź­dzier­ni­ka  br. ponad 10 tys. stu­den­tów, w tym 1156 pod­cho­rą­żych, roz­po­czę­ło uro­czy­ście rok aka­de­mic­ki 2015/2016 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dla ponad 2600 z nich,  rok … Czy­taj wię­cej…

Debata o zbrojeniówce

2 października 2015

Czy pro­jek­ty moder­ni­za­cyj­ne naszych sił zbroj­nych sta­ną się szan­są na odro­dze­nie pol­skie­go prze­my­słu zbro­je­nio­we­go, jego roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go i wzro­stu kon­ku­ren­cyj­no­ści na ryn­ku zbro­je­nio­wym? Czy pol­skie … Czy­taj wię­cej…

Rektor WAT honorowym profesorem

1 października 2015

1 paź­dzier­ni­ka br., pod­czas inau­gu­ra­cji nowe­go roku aka­de­mic­kie­go na Poli­tech­ni­ce Wro­cław­skiej, tytuł hono­ro­we­go pro­fe­so­ra tej liczą­cej się w kra­ju uczel­ni tech­nicz­nej otrzy­mał JM Rek­tor-Kome­n­dant WAT … Czy­taj wię­cej…

Porozumienie z ukraińską uczelnią

1 października 2015

2 paź­dzier­ni­ka br. w naszej uczel­ni pod­pi­sa­ne zosta­ło przez gen dyw. prof. Juri­ja Dani­ka, rek­to­ra Żyto­mier­skie­go Insty­tu­tu Woj­sko­we­go im. S. Koro­lo­wa w Żyto­mie­rzu /Ukraina/ oraz rek­to­ra … Czy­taj wię­cej…

Przysięgali Ojczyźnie

25 września 2015

Szko­li­li się przez mie­siąc. Parę dni temu zda­li woj­sko­we egza­mi­ny. W pią­tek, 25 wrze­śnia br., na Pla­cu Ape­lo­wym WAT, na jed­nej z naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści w życiu Aka­de­mii … Czy­taj wię­cej…

1 53 54 55 56 57