Dzień Flagi z Żoliborzem

2 maja 2016

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na , jak co roku, aktyw­nie włą­czy­ła się w uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Dnia Fla­gi, któ­ry  jako świę­to pań­stwo­we został usta­no­wio­ny na mocy usta­wy … Czy­taj wię­cej…

Szkolili się w Wędrzynie

2 maja 2016

W dniach 25 – 29 kwiet­nia br. w Ośrod­ku Szko­le­nia Poli­go­no­we­go Wojsk Lądo­wych w Wędrzy­nie pod­czas let­nie­go zgru­po­wa­nia wojsk roz­po­znaw­czych odbył się kurs szko­le­nio­wy „ Prze­pro­wa­dze­nie … Czy­taj wię­cej…

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN w Akademii

29 kwietnia 2016

29 kwiet­nia br. w Sali Sena­tu WAT odby­ło się posie­dze­nie ple­nar­ne Komi­te­tu Elek­tro­ni­ki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji PAN, któ­re­mu prze­wod­ni­czył prof. Bogu­sław Smól­ski. W posie­dze­niu uczest­ni­czył rek­tor WAT gen. … Czy­taj wię­cej…

Powstał klaster ”Polska Grupa Transportu Szynowego”

28 kwietnia 2016

Trzy­na­ście firm o wyso­kim poten­cja­le tech­no­lo­gicz­nym, pro­duk­cyj­nym, inno­wa­cyj­nym oraz orga­ni­za­cyj­nym, dzia­ła­ją­cych zarów­no na ryku kra­jo­wym jak i mię­dzy­na­ro­do­wym, któ­rym bli­skie są idee przy­świe­ca­ją­ce twór­com Cen­tral­ne­go Okrę­gu … Czy­taj wię­cej…

Bezpieczeństwo Granic Europy

28 kwietnia 2016

Trud­ny do zdia­gno­zo­wa­nia i opa­no­wa­nia ruch tysię­cy uchodź­ców w kie­run­ku Euro­py jest real­nym zagro­że­niem wyka­zu­ją­cym ten­den­cje szyb­kie­go wzro­stu. W tej sytu­acji, kie­ru­jąc się potrze­bą zapew­nie­nia bez­piecz­ne­go roz­wo­ju … Czy­taj wię­cej…

Święto Sportu WAT

27 kwietnia 2016

Świę­to Spor­tu WAT, War­sza­wa, 13 maja 2016 REGULAMIN

Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet

26 kwietnia 2016

W dniach 03 – 06.04.2016r. na obiek­tach Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go odby­ły się Pół­fi­na­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Pił­ce Siat­ko­wej Kobiet, w któ­rych star­to­wa­ła repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. … Czy­taj wię­cej…

Szansa na dobrą przyszłość

26 kwietnia 2016

Już po raz dzie­wią­ty Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest gospo­da­rzem Tar­gów Pra­cy, w tym po raz trze­ci pod hasłem „Przy­szłość i Karie­ra”,  zor­ga­ni­zo­wa­nych 26 kwiet­nia  br. przez … Czy­taj wię­cej…

Bartoszyce z patronatem WAT

25 kwietnia 2016

Rodzi­na szkół śred­nich obję­ta patro­na­tem nauko­wym WAT powięk­szy­ła się 25 kwiet­nia  br.  o Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 1 im. Kre­so­wia­ków w Bar­to­szy­cach. Dele­ga­cję przed­sta­wi­cie­li zarzą­du powia­tu bar­to­szyc­kie­go … Czy­taj wię­cej…

O kierunkach europejskiej robotyki

23 kwietnia 2016

Kie­run­ki roz­wo­ju robo­tów gór­ni­czych (duże, wie­lo­funk­cyj­ne  robo­ty czy roje małych, spe­cja­li­zo­wa­nych robo­tów); przy­szło­ścio­we roz­wią­za­nia kon­struk­cji, napę­dów i ste­ro­wa­nia osprzę­ta­mi robo­czy­mi maszyn dla gór­nic­twa pod­ziem­ne­go i odkryw­ko­we­go; … Czy­taj wię­cej…

Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn

22 kwietnia 2016

W dniach 07 – 10.04.2016r. w Olsz­ty­nie odby­ły się Pół­fi­na­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Pił­ce Siat­ko­wej Męż­czyzn, w któ­rych star­to­wa­ła repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Wyni­ki: PWSZ w Elblą­gu … Czy­taj wię­cej…

Cyberobrona – ćwiczenia w Tallinie

22 kwietnia 2016

Naukow­cy z Insty­tu­tu Tele­in­for­ma­ty­ki i Auto­ma­ty­ki Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT wcho­dzą w skład pol­skie­go zespo­łu naro­do­we­go, uczest­ni­czą­ce­go w mię­dzy­na­ro­do­wym ćwi­cze­niu z zakre­su cybe­ro­bro­ny – Loc­ked Shields, zor­ga­ni­zo­wa­nym  przez Cen­trum Obro­ny … Czy­taj wię­cej…

Doktoranci i studenci o bezpieczeństwie państwa

22 kwietnia 2016

W dniu 21 kwiet­nia 2016 roku odby­ła się IV kon­fe­ren­cja nauko­wa dok­to­­ran­c­ko-stu­­den­c­ka pt.  „Mię­dzy­na­ro­do­we uwa­run­ko­wa­nia bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go pań­stwa”, orga­ni­zo­wa­na przez Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go … Czy­taj wię­cej…

Z myślą o sztucznym sercu

22 kwietnia 2016

Medy­cy­na to istot­ny sek­tor dla zasto­so­wań tech­no­lo­gii dru­ku 3D. Nie­zwy­kła pre­cy­zja i – co nie jest bez zna­­cze­­nia- efek­tyw­ność kosz­to­wa, pozwa­la­ją two­rzyć bar­dzo dokład­ne … Czy­taj wię­cej…

Mistrzowskie osiągnięcia badmintonistek KU AZS WAT

21 kwietnia 2016

Moż­na by powie­dzieć nie­moż­li­we a jed­nak! Kobie­ty z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej górą! Pod­czas XVIII Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie, 20.03.2016 zdo­by­ły I miej­sce wygry­wa­jąc z nie­po­ko­na­ny­mi dotąd rywal­ka­mi … Czy­taj wię­cej…

Patronujemy uczniom z Grodziska

20 kwietnia 2016

Pod­pi­sa­nie listu inten­cyj­ne­go w dniu 20 kwiet­nia  br. dało począ­tek nauko­we­mu patro­na­to­wi, jakim Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych nr 2 w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim obję­ła nasza uczel­nia. W związ­ku … Czy­taj wię­cej…

1 53 54 55 56 57 58 59 62