Pobiegnij w Noc Listopadową

24 listopada 2015

Sie­dem kilo­me­trów i ponad 20 prze­szkód będzie miał pierw­szy w histo­rii Bieg Nocy Listo­pa­do­wej, któ­ry odbę­dzie się 29 listo­pa­da na poli­go­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Orga­ni­za­to­rzy chcą … Czy­taj wię­cej…

Patronujemy uczniom z Sochaczewa

23 listopada 2015

Pod­pi­sa­nie listu inten­cyj­ne­go w dniu 23 listo­pa­da br. dało począ­tek nauko­we­mu patro­na­to­wi, jakim Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. F. Cho­pi­na i Zespół Szkół im. Jaro­sła­wa Iwasz­kie­wi­cza z Socha­cze­wa … Czy­taj wię­cej…

Prof. Woliński honorowym doktorem WAT

20 listopada 2015

W dniu 20 listo­pa­da br. w sali Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się donio­sła w życiu każ­dej uczel­ni uro­czy­stość – nada­nia tytu­łu i wrę­cze­nia dyplo­mu Dok­to­ra Hono­ris … Czy­taj wię­cej…

Dziś i jutro wojsk rakietowych

18 listopada 2015

Odtwo­rze­nie wojsk rakie­to­wych w świe­tle moder­ni­za­cji Sił Zbroj­nych RP z udzia­łem pol­skie­go prze­my­słu obron­ne­go i jego zaple­cza bada­w­czo-roz­­wo­­jo­­we­­go – to temat ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji nauko­wej, któ­ra odby­ła się … Czy­taj wię­cej…

Poddębice blisko WAT

17 listopada 2015

17 listo­pa­da br. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Marii Konop­nic­kiej w Pod­dę­bi­cach dołą­czy­ło do „rodzi­ny” szkół śred­nich, nad któ­rą Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na roz­ta­cza swój nauko­wy patro­nat. Dele­ga­cję … Czy­taj wię­cej…

Wola współpracy

16 listopada 2015

Ten kla­ster nauko­­wo-tech­no­­lo­­gi­cz­ny, jakim jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, to dro­ga do roz­wo­ju War­sza­wy jako sto­li­cy – powie­dział Krzysz­tof Strzał­kow­ski, bur­mistrz dziel­ni­cy Wola, pod­czas wizy­ty … Czy­taj wię­cej…

Na rzecz jakości

13 listopada 2015

Reali­za­cja przed­się­wzięć zwią­za­nych z obron­no­ścią pań­stwa w zakre­sie dzia­łal­no­ści nor­ma­li­za­cyj­nej, zapew­nie­nia jako­ści i kody­fi­ka­cji wyro­bów obron­nych oraz pod­no­sze­nia w tym obsza­rze pozio­mu wie­dzy żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska, były prze­sła­niem … Czy­taj wię­cej…

IT w transporcie drogowym

13 listopada 2015

13 listo­pa­da br. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na i Głów­ny Inspek­to­rat Trans­por­tu Dro­go­we­go pod­pi­sa­ły poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy. Sygna­ta­riu­sza­mi umo­wy byli: rek­tor WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk i nad­in­spek­tor … Czy­taj wię­cej…

Świętowaliśmy niepodległość

11 listopada 2015

10 listo­pa­da br., w przed­dzień Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w imię żoł­nier­skiej pamię­ci zapa­li­li zni­cze przy: kwa­te­rze powstań­ców 1863 roku, pomni­ku przy­wód­ców AK, … Czy­taj wię­cej…

Centrum na miarę wyzwań

10 listopada 2015

9 listo­pa­da br. Wydział Cyber­ne­ty­ki WAT posze­rzył swo­ją bazę dyda­k­ty­cz­no-nauko­­wą o nowo powsta­łe Cen­trum Stu­diów Zaawan­so­wa­nych Inży­nie­rii Sys­te­mów WAT( CSZIS), wypo­sa­żo­ne w naj­now­szą infra­struk­tu­rę umoż­li­wia­ją­cą pro­wa­dze­nie … Czy­taj wię­cej…

Nagrodzeni za innowacyjność

6 listopada 2015

W dniach 5 – 6 listo­pa­da br. uwa­gę pol­skich śro­do­wisk nauko­wych, gospo­dar­czych i spo­łecz­nych sku­piał, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Pol­ską Agen­cję Przed­się­bior­czo­ści, III Pol­ski Kon­gres Przed­się­bior­czo­ści, któ­ry odby­wał się … Czy­taj wię­cej…

Rozmawiali o konkretach

4 listopada 2015

4 listo­pa­da br. rek­tor WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk  gościł przy­by­łych z wizy­tą:  Inspek­to­ra  Wojsk Lądo­wych Dowódz­twa Gene­ral­ne­go Rodza­jów Sił Zbroj­nych – gen. dyw. … Czy­taj wię­cej…

Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych otwarte

4 listopada 2015

Uko­ro­no­wa­niem wspól­nych dzia­łań uczel­ni oraz przed­się­biorstw pań­stwo­wych i pry­wat­nych było otwar­cie w pod­war­szaw­skiej Zie­lon­ce w dniu 3 listo­pa­da br. jed­ne­go z naj­więk­szych i naj­no­wo­cze­śniej­szych na świe­cie Labo­ra­to­rium Aero­dy­na­mi­ki Prze­pły­wów Tur­bi­no­wych. … Czy­taj wię­cej…

Żołnierska pamięć

1 listopada 2015

Jak co roku w Dzień Wszyst­kich Świę­tych, spo­łecz­ność Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pamię­ta o zmar­łych – rek­to­rach, pro­fe­so­rach, gene­ra­łach Woj­ska Pol­skie­go, ofi­ce­rach i pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, odda­jąc … Czy­taj wię­cej…

Siła Polskiej Nauki w WAT

29 października 2015

Jeste­ście pierw­szą i jedy­ną jak do tej pory uczel­nią, któ­ra uho­no­ro­wa­na zosta­ła sta­tu­et­ką i tytu­łem Siła Pol­skiej Nauki 2015 – powie­dział  Jakub Lisiec­ki, redak­tor naczel­ny  „Moni­to­ra … Czy­taj wię­cej…

Co może grafen

28 października 2015

W dniu 28 paź­dzier­ni­ka 2015 r. w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym Woj­ska Pol­skie­go w War­sza­wie Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na oraz Inspek­to­rat Imple­men­ta­cji Inno­wa­cyj­nych Tech­no­lo­gii Obron­nych zor­ga­ni­zo­wa­ły kon­fe­ren­cję nauko­wą  nt.  „Moż­li­wo­ści … Czy­taj wię­cej…

1 51 52 53 54 55 56