Współpraca z Piasecznem

10 czerwca 2016

Dnia 09.06.2016 r. w Pia­secz­nie pomię­dzy Wydzia­łem Logi­sty­ki WAT a zarzą­dem powia­tu pia­se­czyń­skie­go oraz Zespo­łem Szkół  im. Wł. Rey­mon­ta w Kon­stan­ci­nie Jezior­nie, pod­pi­sa­ne zosta­ło poro­zu­mie­nie, w ramach któ­re­go … Czy­taj wię­cej…

Żagle WAT na Akademickich Mistrzostwach Polski

10 czerwca 2016

Naj­więk­sze kra­jo­we rega­ty stu­den­tów już za nami. Jak co roku hono­ru uczel­ni woj­sko­wych bro­ni­ły dwie zało­gi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Choć w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej nasza dru­ży­na … Czy­taj wię­cej…

WAT w rankingu „Perspektyw”

8 czerwca 2016

W Ran­kin­gu Szkół Wyż­szych Per­spek­ty­wy 2016 oce­nio­no 315 pol­skich uczel­ni i rekor­do­wą licz­bę 47 głów­nych kie­run­ków stu­diów. Jest to 17. edy­cja ran­kin­gu. Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Uni­wer­sy­tet … Czy­taj wię­cej…

Lekkoatleci AZS WAT Akademickimi Mistrzami Polski

8 czerwca 2016

W dniach 03 – 04 czerw­ca 2016 r. w Łodzi odby­ły Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce. Orga­ni­za­to­rem zawo­dów była Poli­tech­ni­ka Łódz­ka. W zawo­dach wystar­to­wa­ło 1200 zawod­ni­ków … Czy­taj wię­cej…

WAT na obchodach 25-lecia Straży Granicznej

8 czerwca 2016

W ramach obcho­dów 25. rocz­ni­cy powo­ła­nia Stra­ży Gra­nicz­nej, 3 czerw­ca 2016 w Komen­dzie War­mi­ń­sko-Mazu­r­skie­­go Oddzia­łu Stra­ży Gra­nicz­nej i Cen­trum Szko­le­nia Stra­ży Gra­nicz­nej w Kętrzy­nie odby­ły się głów­ne uro­czy­sto­ści … Czy­taj wię­cej…

Oficerowie WAT na ćwiczeniach „ANAKONDA-16”

8 czerwca 2016

Roz­po­czę­ło się naj­waż­niej­sze i naj­więk­sze przed­się­wzię­ciem szko­le­nio­we Sił Zbroj­nych RP w 2016 r. pk. ANAKONDA-16, orga­ni­zo­wa­ne przez Dowódz­two Ope­ra­cyj­ne RSZ we współ­pra­cy z Dowódz­twem Wojsk Lądo­wych USA … Czy­taj wię­cej…

Nagroda Fundacji „Promilitaria XXI” dla Fabryki Broni i Akademii

8 czerwca 2016

W dniu 07.06.2016 r. rek­tor-kome­n­dant WAT płk dr hab. Tade­usz Szczu­rek i pre­zes Zarzą­du Fabry­ki Bro­ni „Łucznik”-Radom mgr Edward Migal ode­bra­li – z rąk przed­sta­wi­cie­li Kapi­tu­ły … Czy­taj wię­cej…

WAT na Pro Defence 2016

3 czerwca 2016

W dniu 2 czerw­ca br. w Ostró­dzie, pod patro­na­tem hono­ro­wym mini­stra obro­ny naro­do­wej Anto­nie­go Macie­re­wi­cza,  roz­po­czę­ły się pierw­sze w Pol­sce tar­gi Pro Defen­se 2016, poświę­co­ne spra­wom bez­pie­czeń­stwa … Czy­taj wię­cej…

Zmiana na stanowisku Rektora

1 czerwca 2016

Decy­zją pod­se­kre­ta­rza sta­nu w MON prof. dr. hab. Woj­cie­cha Fał­kow­skie­go z dniem 1 czerw­ca 2016 roku cza­so­we peł­nie­nie obo­wiąz­ków Rek­to­­ra-Kome­n­da­n­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powie­rzo­no pro­rek­to­ro­wi ds. woj­sko­wych … Czy­taj wię­cej…

Uroczystość przekazania obowiązków Rektora

31 maja 2016

31 maja 2016 roku  był ostat­nim dniem zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej i  ostat­nim dniem peł­nie­nia obo­wiąz­ków rek­to­­ra-kome­n­da­n­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gen. dyw. prof. dr hab. … Czy­taj wię­cej…

Wizyta Księcia Michaela von Liechtenstein

31 maja 2016

Dnia 30 maja 2016 roku, na zapro­sze­nie rek­to­ra gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­mun­ta Mier­czy­ka w Sali Sena­tu odbył się wykład Księ­cia Micha­ela von … Czy­taj wię­cej…

Podziękowania od Rektora

30 maja 2016

W związ­ku z zakoń­cze­niem w dniu 31 maja 2016 roku mojej 40-let­niej zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej w Siłach Zbroj­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz ponad ośmio­let­niej służ­by na sta­no­wi­sku rek­to­­ra-kome­n­da­n­ta … Czy­taj wię­cej…

Premiera naszego „PREMIERA”

26 maja 2016

Na tar­gach MOTO SHOW w Kra­ko­wie odby­ła się ofi­cjal­na, publicz­na pre­mie­ra samo­cho­du zasi­la­ne­go wodo­rem powsta­łe­go w ramach pro­jek­tu pro­wa­dzo­ne­go w Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.  … Czy­taj wię­cej…

Wizyta Dowódcy Garnizonu Warszawa

25 maja 2016

W dniu 25 maja br. z wizy­tą w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej prze­by­wał dowód­ca Gar­ni­zo­nu War­sza­wa płk Robert Głąb. W pro­gach uczel­ni gościa powi­tał JM Rek­tor-Kome­n­dant WAT gen. … Czy­taj wię­cej…

Zagranica zagląda do SWF

20 maja 2016

Powszech­nie wia­do­mo, że taekwon­do jest naro­do­wym spor­tem i spo­so­bem bycia Kore­ań­czy­ków. Nie wszy­scy zda­ją sobie jed­nak spra­wę z fak­tu, że jego twór­cą jest gen. Choi Hong … Czy­taj wię­cej…

Wielki sukces trójboistów z KU AZS WAT

19 maja 2016

W dniach 13 – 15 maja br. zawod­ni­cy Sek­cji Trój­bo­ju Siło­we­go KU AZS WAT, pod opie­ką tre­ne­ra mgra Wal­de­ma­ra Stan­gre­ta, wzię­li udział w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach  Pol­ski w Trój­bo­ju … Czy­taj wię­cej…

1 51 52 53 54 55 56 57 62