Nominacja profesorska w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji

28 czerwca 2016

21 czerw­ca 2016 roku  dr hab. inż. Elż­bie­ta Bie­lec­ka – pro­dzie­kan ds. nauko­wych WIG – ode­bra­ła  z rąk Pre­zy­den­ta RP akt nomi­na­cyj­ny na pro­fe­so­ra w dzie­dzi­nie … Czy­taj wię­cej…

Podchorążowie WAT w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

28 czerwca 2016

26 czerw­ca br. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach o godz. 7.00 zosta­ła odpra­wio­na uro­czy­sta Msza św. z oka­zji zakoń­cze­nia roku aka­de­mic­kie­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, trans­mi­to­wa­na z Kapli­cy Klasz­tor­nej … Czy­taj wię­cej…

Wyniki sekcji tańca towarzyskiego

28 czerwca 2016

Nasi stu­den­ci, człon­ko­wie AZS WAT, zawod­ni­cy spor­to­we­go tań­ca towa­rzy­skie­go, San­dra Róg (WME) i Albert Kosiń­ski (WLO) zakoń­czy­li pół­rocz­ne zma­ga­nia tur­nie­jo­we na 16. miej­scu  (na 116 … Czy­taj wię­cej…

Uroczystość zakończenia kadencji dziekana WME

27 czerwca 2016

W dniu 22 czerw­ca r. dzie­kan Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, prof. WAT pod­su­mo­wał osiem lat swo­jej dzie­kań­skiej kaden­cji. Z tej oka­zji w Klu­bie … Czy­taj wię­cej…

„Kryształowa Latarnia” dla zespołu WAT i PG

27 czerwca 2016

W dniu 21 czerw­ca br. zespół naukow­ców z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej uczest­ni­czą­cy w VII Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Nauko­­wo-Tech­ni­cz­nej „Tech­no­lo­gie mor­skie dla obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa NATCON”, otrzy­mał … Czy­taj wię­cej…

Kolejna nagroda za karabinek reprezentacyjny

24 czerwca 2016

W dniu 23​.06​.br. w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym MON, pod­czas uro­czy­stej gali Lide­ra Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa, sta­tu­et­ki nagro­dy w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie „Lider Bez­pie­czeń­stwa 2016 rok” za „5,56 mm kara­bi­nek … Czy­taj wię­cej…

Zmodernizowane laboratoria Wydziału Mechanicznego

21 czerwca 2016

Z dniem 21 czerw­ca br. w Insty­tu­cie Budo­wy Maszyn Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT zaczę­ły dzia­łać zmo­der­ni­zo­wa­ne labo­ra­to­ria i pra­cow­nie dyda­k­ty­cz­no-nauko­­we. Jest to efekt pro­ce­su  wdro­że­nia apa­ra­tu­ry, zaku­pio­nej … Czy­taj wię­cej…

Akademickie Mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym

20 czerwca 2016

W dniach 09 – 12.06.2016r. repre­zen­tan­ci KU AZS  WAT uczest­ni­czy­li w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w Strze­lec­twie Spor­to­wym, pod­czas któ­rych osią­gnę­li nastę­pu­ją­ce wyni­ki:   W strze­la­niach Pisto­le­to­wych: Karo­li­na Gaz­da … Czy­taj wię­cej…

Łowicz z naukowym patronatem WAT

16 czerwca 2016

W dniu 15.06.2016 r. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 Rol­ni­cze Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go i Prak­tycz­ne­go im. Tade­usza Kościusz­ki w Łowi­czu dołą­czył do rodzi­ny szkół śred­nich, nad któ­rą … Czy­taj wię­cej…

Niebezpieczne drony

16 czerwca 2016

Pod patro­na­tem hono­ro­wym JM Rek­to­­ra-Kome­n­da­n­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, w dniu 15.06.2016 r. w auli Biblio­te­ki Głów­nej WAT, odby­ło się semi­na­rium nauko­we pt. „Współ­cze­sne zagro­że­nia zwią­za­ne z nie­le­gal­nym … Czy­taj wię­cej…

Wizyta przedstawicieli MON w Sali Tradycji WAT

10 czerwca 2016

W dniu 10 czerw­ca br.  z wizy­tą w Sali Tra­dy­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej prze­by­wa­li: dorad­ca pod­se­kre­ta­rza sta­nu w Mini­ster­stwie Obro­ny Naro­do­wej  dr Adam Gał­kow­ski oraz  Tomasz Lesz­ko­wicz … Czy­taj wię­cej…

Współpraca z Piasecznem

10 czerwca 2016

Dnia 09.06.2016 r. w Pia­secz­nie pomię­dzy Wydzia­łem Logi­sty­ki WAT a zarzą­dem powia­tu pia­se­czyń­skie­go oraz Zespo­łem Szkół  im. Wł. Rey­mon­ta w Kon­stan­ci­nie Jezior­nie, pod­pi­sa­ne zosta­ło poro­zu­mie­nie, w ramach któ­re­go … Czy­taj wię­cej…

Żagle WAT na Akademickich Mistrzostwach Polski

10 czerwca 2016

Naj­więk­sze kra­jo­we rega­ty stu­den­tów już za nami. Jak co roku hono­ru uczel­ni woj­sko­wych bro­ni­ły dwie zało­gi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Choć w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej nasza dru­ży­na … Czy­taj wię­cej…

WAT w rankingu „Perspektyw”

8 czerwca 2016

W Ran­kin­gu Szkół Wyż­szych Per­spek­ty­wy 2016 oce­nio­no 315 pol­skich uczel­ni i rekor­do­wą licz­bę 47 głów­nych kie­run­ków stu­diów. Jest to 17. edy­cja ran­kin­gu. Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Uni­wer­sy­tet … Czy­taj wię­cej…

Lekkoatleci AZS WAT Akademickimi Mistrzami Polski

8 czerwca 2016

W dniach 03 – 04 czerw­ca 2016 r. w Łodzi odby­ły Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce. Orga­ni­za­to­rem zawo­dów była Poli­tech­ni­ka Łódz­ka. W zawo­dach wystar­to­wa­ło 1200 zawod­ni­ków … Czy­taj wię­cej…

WAT na obchodach 25-lecia Straży Granicznej

8 czerwca 2016

W ramach obcho­dów 25. rocz­ni­cy powo­ła­nia Stra­ży Gra­nicz­nej, 3 czerw­ca 2016 w Komen­dzie War­mi­ń­sko-Mazu­r­skie­­go Oddzia­łu Stra­ży Gra­nicz­nej i Cen­trum Szko­le­nia Stra­ży Gra­nicz­nej w Kętrzy­nie odby­ły się głów­ne uro­czy­sto­ści … Czy­taj wię­cej…

1 49 50 51 52 53 54 55 61